kmteam2019


อยากศึกษารู้เรื่องอะไร ที่ว่ายากว่าซับซ้อนแล้ว ให้นำมาโยงกับสิ่งที่ตนรัก จะทำด้วยความรักจนเกิดความสุขในงาน ที่ยาก ที่ท้อ ให้เกิดความเพียร ที่จะรู้ให้ถ่องแท้ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

KM ปี 2010-2019(17/09/2562)
..............................................................................
บทความที่เขียน(ลิขิต)+เรียบเรียง(ปรุง) COPs 1 , 2 , 3 จำนวน 150 เรื่อง COPs 3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางบก 17 เรื่อง บทความดนตรี mackyandflute 6 เรื่อง รวม 173 เรื่อง

ก)COPs 1 เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนางาน Aerodrome Certificated RWY TWY APRON Physical and VISUAL AIDS วิธีคิดและปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานสนามบินและระบบการจัดการความปลอดภัย จำนวน 72+6=78 เรื่อง

ข)COPs 2 เรื่องที่ชุมชนนักปฏิบัติสนใจร่วมกัน : KM , CAAT Vision , Safety Awareness & Responsibilities ,Power of Change 34เรื่อง

ค)COPs 3 เรื่องที่ชุมชนนักปฏิบัติสนใจร่วมกัน :The Power of Change ,Passion to Motivation to Success (ระเบิดจากภายใน) , Hobby , Volunteers จำนวน 34+4=38 เรื่อง อยากศึกษารู้เรื่องอะไร ที่ว่ายากว่าซับซ้อนแล้ว ให้นำมาโยงกับสิ่งที่ตนรัก จะทำด้วยความเพียร อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะเกิดความสุขในงาน จนเกิดความรู้อย่างถ่องแท้เกิดขึ้น
จ)Cops4 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการขนส่งทางบก(Safety Promotion of ground vehicle transportation) จำนวน 17 เรื่อง

จ)mackyandflute (Sotthithatmusic) 23 บทเพลง บทความดนตรี 6 เรื่อง เพลงมาร์ชปลุกใจให้พลังใจ จากประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝนขณะอยู่วงโยธวาฑิต และเพลงจำขึ้นใจ ให้กำลังใจข้าราชการไทย ให้ปฏิบัติตามคำสัตย์ที่ได้ให้ไว้กับพ่อหลวงแห่งไทย ดนตรีช่วยให้เกิดความสุขร่วมกัน https://www.gotoknow.org/posts/555317

บันทึกที่เกี่ยวข้อง COPs 1 Aerodrome Certificated

RWY TWY APRON Physical and VISUAL AIDS

เทคนิคการauditสนามบิน

เทคนิคการauditสนามบินทั่วไป

กระบวนการออดิตสนามบิน

เทคนิคในการประสานงาน

วิสัยทัศน์ผู้กำกับตรวจสอบความปลอดภัย กรมการบินพลเรือน

สำนักมาตรฐานสนามบินก้าวสู่การเป็นที่พึ่งองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานสนามบิน(Datawarehouse)

วิสัยทัศน์ผู้กำกับตรวจสอบความปลอดภัย

ข้อกำกัดการปฏิบัติการบินเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อสนามบินมีข้อกำกัด(Aerodrome and Operating Minima.

ธงแดงการบินพลเรือน

Best Practice Aerodrome 2010-2018

public hearing ร่างข้อกำหนดมาตรฐานสนามบิน 30 ตุลาคม 2561วีดีทัศน์ 1/3  วีดีทัศน์ 2/3  วีดีทัศน์ 3/3 #ร่างข้อกำหนดมาตรฐานสนามบิน

คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆ

คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆหัวข้อ4.6

วิธีปฏิบัติในการปกป้องการรบกวนสัญญาณระบบเครื่องวิทยุช่วยการเดินอากาศและเรด้าร์

เทคนิคwalk testของเครื่องนำเข้าจอดเครื่องบินด้วยสายตา

มาตรฐานการติดตั้งธงและติดไฟสัญญาณของยานพาหนะที่เข้าเขตพื้นที่การบิน

มนุษย์ปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นเครื่องอำนวยความสะดวกทัศนวิสัยภาคพื้น(Human Factor:Visual Aids for Navigation)

มาตรฐานการติดตั้งไฟเตือนสิ่งกีดขวางบนสิ่งปลูกสร้างและอาคารสูง

การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางเดินระหว่างอาคารผู้โดยสารไปถึงลานจอดอากาศยาน

เหตุใดจึงต้องเปิดหน้าต่างและปิดไฟห้องโดยสารขณะเครื่องบินขึ้นลง

กระบวนการตรวจพินิจ(Inspection)

มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน

มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน2

วิธีปฏิบัติที่ดีในการบ่งชี้แนวเขตก่อสร้างในทางวิ่งทางขับลานจอด

การตรวจวินิจฉัยและการบ่งชี้ให้เห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ที่สำคัญคือต้องยกเป็นประเด็นขึ้นทันที

สนามบินที่มีเที่ยวบินกลางคืน ควรตระหนักในเรื่องดังต่อไปนี้

มูลค่าความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เมื่ออากาศยานไม่สามารถร่อนลงยังจุดหมายปลายทางตามที่กำหนดได้

โคมไฟสนามบินแบบฝังพื้น ไม่เรียบเสมอกับผิวทางวิ่งทางขับ

โคมไฟฟ้าสนามบินแบบตั้งพื้น ถูกออกแบบมาให้สามารถแตกหักได้ กรณีถูกล้อยางเครื่องบินชนกระแทก

การประยุกต์ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์และเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอิเล็ดทรอนิคส์

การตรวจวัดค่า Switch Over Time ของระบบไฟฟ้าสนามบิน

การมองเห็นไฟบอกมุมร่อนPAPIในมุมต่ำกว่าปกติ

ใช้เวทีKMแลกเปลี่ยนความรู้กายภาพและเครื่องบอกมุมร่อนอากาศยาน

มาตรการความปลอดภัยควรบรรจุใน SOP และ Aerodrome Mannual

ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนว่าด้วยเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ของสนามบิน

วัฏจักรที่ยั่งยืนมีเสถียรภาพในระบบสนามบิน

ขั้นตอนบางอย่างที่จำเป็นต้อง จัดให้มีในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน

การร่อนลงสู่สนามบินแบบใช้ทางวิ่งสั้นกว่าปกติ

กระบวนการตรวจพินิจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศและระบบไฟฟ้าสนามบิน(Inspection)

หลักกระบวนการปฎิบัติที่ดีการตรวจพินิจสนามบิน (Best Practice of Aerodrome Inspection)

สนามบินสาธารณะและการ ซ่อม สร้าง ปรับปรุง และ บำรุงรักษา  

รวมสรรพสาระระบบไฟฟ้าสนามบิน จากเว็บไซต์ Gotoknow.org

ประเทศอังกฤษตรวจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัยกันอย่างไร

การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์GISมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หอควบคุมการบินมิใช่บังคับแต่อำนวยความสะดวกให้trafficflow

การออกแบบหลุมจอดอากาศยาน และการขับเคลื่อนอากาศยานเข้าหลุมจอด

การออกแบบหลุมจอดอากาศยาน

Road holding position Sign/Light

โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน การจัดการบำรุงรักษาและการตรวจพินิจระบบไฟฟ้าสนามบิน

สิ่งควรคำนึงด้านการออกแบบและการใช้งานสนามบิน

การร่อนลงสู่สนามบินแบบใช้ทางวิ่งสั้นกว่าปกติ

การจัดการเขตปลอดภัยการเดินอากาศสนามบินดอนเมืองในอดีต

นโยบายความปลอดภัยนโยบายการจัดการบริหารงานสนามบิน

กระบวนการให้เอกชนมีส่วนร่วมโดยรับสัมปทานด้านบริการภายในสนามบินตลอดจนเข้าบริหารสนามบิน

เหตุใดจึงต้องห้ามหน่วยงานอื่นเข้ากู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุ

Q&Aจตอ

ไขข้อสงสัยมาตรการ ของเหลว เจล สเปรย์ (LAGs)update!!!

ข้อห้ามนำแบตเตอร์รี่ชนิดลิเทียมขึ้นเครื่องบิน

ไขข้อข้องใจสิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินภายในประเทศ

การเช็คอินผู้โดยสารให้ตรงเวลาสำคัญไฉน

มาตรการป้องกันอันตรายจากการยิงบั้งไฟและปล่อยโคมลอย

ป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ริมถนนภัยแฝงของผู้ใช้รถใช้ถนน

วิธีปฏิบัติที่ดีในการบ่งชี้แนวเขตก่อสร้างในทางวิ่งทางขับลานจอด

หลักกระบวนการปฏิบัติที่ดีการตรวจพินิจสนามบินBest Practice of Aerodrome Inspect

RADIO TELEPHONY การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ(อนาล็อก)

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีในเรื่องการอนุญาตหรือเห็นชอบให้ติดตั้งอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและ สายอากาศ ADS-B

การบ่งชี้พื้นที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่การบิน

ทำไมพวกเครื่องบินลำเลียงถึงใช้เครื่องยนต์อย่างไร

ร่างข้อข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยข้อกำหนดเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยสายตา(2018)

ลักษณะทางกายภาพหรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของสนามบินไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(Intermediate Facilitation​)

นิยามเขตการบิน(airside)new

การมองเห็นไฟบอกมุมร่อนPAPIในมุมต่ำกว่าปกติnew

Stop Bar could be Inter-lock with TCL Lead out lightnew

ไขข้อข้องใจมุมร่อนอากาศยาน3องศาnew

การติดไฟPAPIสองด้านของทางวิ่งnew

ขออนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยการเดินอากาศnew

.....................................................................................................

 บันทึกที่เกี่ยวข้อง COPs 2 : KM , CAAT Vision , Safety Awareness & Responsibilities ,Power of Change

รัฐต้องจัดหาเพิ่มเติมกลไกและกระบวนการที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการจะปฏิบัติงานสอดคล้องตามข้อกำหนดต่างๆที่มีขึ้น   

องค์กรจะมีสมรรถนะสูงได้เกิดจากการนำความรู้จากประสบการณ์มาจัดการระบบ SMS ได้ตรงเหตุปัจจัย

KM ที่ทำสำเร็จเป็นวิธีปฏิบัติแล้ว รอถ่ายทอดลง revise AD Manual 

มนุษย์มักมองข้ามความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดน้อยแต่หากเกิดจะส่งผลเสียหายรุนแรงมาก

Recommendationทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำก็ดี

มนุษย์เราจะทำอะไรตามความเคยชินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

แนวคิดและขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สำนักมาตรฐานสนามบิน กรมการบินพลเรือน 2553-2558

แผนการจัดการความรู้สำนักมาตรฐานสนามบิน(KM to LO)

รายการองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดKMสมสปี2552-2556

เมื่อนำKMมาใช้แล้วก่อให้เกิดBest PracticeและCuture Valueในเรื่องดังนี้

วิสัยทัศน์ผู้กำกับตรวจสอบความปลอดภัยการบินภาคพื้น

COPsกรมการบินพลเรือน

กำเนิดCOPs1สำนักมาตรฐานสนามบิน

การจัดการองค์ความรู้องค์กรการบิน

การถอดองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน

ท่าอากาศยานดีเด่น ต้องเด่นและดีอย่างไร

ทำ KM เพื่ออะไร ใครรู้บ้าง???

บทสรุป KM DAYกรมการบินพลเรือน2553-2557

KMและLOในมุมมองของนักบินส่วนบุคคล

จากก้าวที่กล้าลุกยืนแชร์เผยแพร่ความรู้ฝังลึกสู่วิกิตำราWikiBookหยั่งท่าที

สิ่งต่างๆ 5 สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต้องตาย

ขอโทษครับ ขอขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดหน่อยนะครับ

Safety Factorควรใช่้ในภาวะไม่ปกติเท่านั้น

ข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็นคนดี คนเก่ง

จิตใต้สำนึก(SubConscious)และการรับรู้อย่างมีสติ-โสตถิทัศน์ เอี่ยมลำเนา

พ่อหลวงแห่งไทยทรงสอนความรู้อันเกิดจากประสบการณ์(Tacit Knowledge)

ตามรอยเท้าพ่อ: การระเบิดจากภายใน สอนให้ตระหนักในเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety Culture)

รวมสำนวน คำคม ศิลปการใช้ชีวิต พระราชดำรัส

ล้างแรม ถ่ายข้อมูลฮาร์ดดิสต์ ทบทวนลิ้งค์ที่ใช้บ่อย ในสมองเราบ้าง

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ สู่เป้าหมาย ด้วยวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นปฏิบัติพันธกิจ ด้วยค่านิยมที่ดีของข้าพเจ้า

ใช้ชีวิตอย่างมีมุมมอง

พึ่งตนเองก่อนที่จะยอมเป็นแมวนั่งเฝ้ารออาหาร

ทัศนคติของคนต่างชาติมองการทำงานของคนไทย

ตรรกกะพิจารณาจัดสรรงปมแบบไทยแลนด์โอนลี่

.................................................

บันทึกที่เกี่ยวข้อง COPs 3 :The Power of Change ,

Passion to Motivation to Success (ระเบิดจากภายใน) , Hobby , Volunteers

วิสัยทัศน์สำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนผู้บริโภคด้านการบิน

ความสำเร็จในการทำงานคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยหลักการและหลักธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เกี่ยวกับการใช้ศาสนาพุทธในการปกครองประเทศกระบวนการรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ(จากเว็บไซต์)  

ของสะสมจากแรงบันดาลใจเป็นเคล็ดลับความสำเร็จ

ข้อจำกัดและข้อกำกัดต่างกันทั่วโลก

สมรรถนะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรนำมาใส่ในคู่มือปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพงาน2018

ความเพียรและอดทนของชาวญี่ปุ่นเป็นแรงบันดาลใจบริหารเป้าหมายสู่ความสำเร็จให้ชาวไทย(รถญี่ปุ่น)

พฤติกรรมจิตอาสาเกิดจากพ่อแม่และพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ

เฟสบุ้ค นิสัยหน้าค่าตาของฉัน มาเปิดหน้าเปิดใจให้เพื่อนและญาติมิตรพร้อมแบ่งปันความรักและความรู้สู่โลกใบนี้

มาทำให้สมองเราหยุดคิดหยุดกังวล.. สบายและปลอดโปร่ง..ด้วย ....กันเถอะครับ

มาทำให้สมองเราหยุดคิดหยุดกังวล.. สบายและปลอดโปร่ง..ด้วย ....กันเถอะครับ (ต่อภาค2)

ภาพวาดสื่อตัวตนผู้เขียน

ปิยวาจาการพูดจาให้ประเทืองปัญญาในGotoknow

ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา 

ประสบการณ์เป็นStaffงานปั่นจักรยานเพื่อพ่อ 

เครื่องดนตรีเลียนเสียงนกพิคโคโลที่ร้องไพเราะที่สุด 

วิธีแก้เมื่อโดนบีบให้ออกจากงาน 

บริษัทจ้างคุณมาทำไม ? 

บทเรียนจากอุทกภัยเดือนตุลา2554

น้ำท่วม ท่วมไม่มิดน้ำใจ

มนุษย์เราเคยล้มเคยพลาดเจ็บปวดอย่างไรมา เราย่อมบอกทางที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึง มาหา ความหมาย ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว

ล้างแรม ถ่ายข้อมูลฮาร์ดดิสต์ ทบทวนลิ้งค์ที่ใช้บ่อย ในสมองเราบ้าง

รู้จัก"ใช้"ชีวิต"ต้อง "รู้รักษา" ชีวิต "ทำตามใจ"สนองNeedต้องมีสติ"รู้ตนตามจริง"

ศัลยกรรมตกแต่งอวัยวะด้วยหมอศีลและหมอธรรม

ลูกหญิงลูกชาย จงทำดีให้แม่สบายใจนะจ๊ะ

อายุจะ 3x แล้วทำไมเรายังไม่เจอคนที่ใช่ จากคนอายุ 3x ปลายๆสุดๆจะบอกให้ครับนะ

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า 

กลอนเปล่าเล่าเรื่องเพื่อน

เพลงที่พ่อแต่ง 48 เพลง 

ไม่ใช่เล่นดนตรีโชว์แต่เพราะต้องทำหน้าที่ให้สำเร็จnew

ครูเดชาแสงทอง-จะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เราจะได้บรรเลงเพลงให้ในหลวงฟังnew

คนที่ต้องเกิดมาสร้างบุญบารมีในชาตินี้new

25คำคมสร้างแรงใจในชีวิตnew

http://epubreader.1bestlink.net/

 Radio Control Remote FUTABA 3 PK(THAI)   

Sotthithat story

Mackyandflute  

...........................................................................................

COPs 3.1 :The Power of Change ,

Power from Motivation (อยากศึกษารู้เรื่องอะไร ที่ว่ายากว่าซับซ้อนแล้ว ให้นำมาโยงกับสิ่งที่ตนรัก จะทำด้วยความรักจนเกิดความสุขในงาน ที่ยาก ที่ท้อ ให้เกิดความเพียร ที่จะรู้ให้ถ่องแท้ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย)

ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการขนส่งทางบก(Safety Promotion of ground vehicle transportation)

Best Practice ป้ายจราจร

จังหวัดควรเร่งรัดจัดหาติดตั้งแนวกั้นไหล่ทางวิ่งเพื่อป้องกันรถชนต้นไม้ 

การกระทำให้ผู้ขับขี่รถในทางสาธารณะสับสน

มาตรฐานข้อกำหนดของอุโมงค์ลอดในประเทศไทย

การติดตั้งระบบแก๊ซรถยนต์ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ขบ

ประวัติฮอนด้า"VIGOR"สุดยอดของฮอนด้า "ACCORD"

Honda Accord Gen2 รุ่นปี1986-89(ไฟท้ายสองชั้น)                                                                                                     

Honda Accord40 ปีที่เคียงข้างคนใบพัด

เลขทะเบียนรถนั้นสำคัญไฉน

การประสบผลสำเร็จในการเปิดตลาดยุโรปและอเมริกาของฮอนด้า

การเปลี่ยนเครื่องยนต์ฮอนด้าให้มีสมรรถนะดีขึ้น

Car of the Year America 1986 Honda Prelude

1986 10 Best Cars

โปรแกรมฝึกทักษะการขับรถในสนามจริงCar TracK Day

Car of the Year America 1986 - Honda Accord CA

B20A to MF204 Honda Champ of the Champ Formula 3

เรื่องเล่าประสบการณ์ในแผนกฉุกเฉินER

11 องค์ความรู้ตำนานรถยนต์ฮอนด้า (11 Telling Stories)

คำสำคัญ (Tags): #kmteam2019#kmteamaga#kmteamdca
หมายเลขบันทึก: 668553เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2019 15:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กันยายน 2019 15:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี