นิยามเขตการบิน(airside)


"เขตการบิน" (airside) คือ ส่วนของสนามบินซึ่งใช้สำหรับการขึ้น ลง ลานจอดอากาศยานและส่วนของพื้นดินและอาคารที่เชื่อมต่อที่มีการควบคุมการเข้าออก

จากระเบียบ-กพท.-ว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสนามบิน-ฉบับที่-2-2560
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2017/10/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%97.-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-2560-FINAL.pdf

และจากระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินงานสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๗

https://www.caat.or.th/th/arch...

นั้นมีนิยามต่างๆว่า

"เขตการบิน" (airside) หมายความว่า พื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบิน ตลอดจนพื้นดินและอาคารที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เคลื่อนไหวดังกล่าว ซึ่งมีการควบคุมการเข้าไปยังพื้นที่นั้นด้วย

"พื้นที่เคลื่อนไหว" (movement area) หมายความว่า ส่วนของสนามบินซึ่งใช้สำหรับการขึ้น ลง และขับเคลื่อนของอากาศยาน ประกอบด้วยพื้นที่ขับเคลื่อนและลานจอดอากาศยาน

"พื้นที่ขับเคลื่อน" (manoeuvring area) หมายความว่า ส่วนของสนามบินซึ่งใช้สำหรับการขึ้น ลง และขับเคลื่อนของอากาศยาน แตไม่รวมถึงลานจอดอากาศยาน

"ลานจอดอากาศยาน" (apron) หมายความว่า พื้นที่ที่กำหนดไว้ในสนามบินซึ่งมีไว้สำหรับรองรับอากาศยานเพื่อวัตถุประสงค์ในการขึ้นลงอากาศยาน ของผู้โดยสาร การขนถ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์หรือสินค้า

ที่มา ; https://www.caat.or.th/wp-cont...

แทนคำว่า"พื้นที่เคลื่อนไหว"ด้วยคำว่า "ส่วนของสนามบินซึ่งใช้สำหรับการขึ้น ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและลานจอดอากาศยาน"

สรุปจากระเบียบ... "เขตการบิน" (airside) คือ

1.ส่วนของสนามบินซึ่งใช้สำหรับการขึ้น ลงพื้นที่ขับเคลื่อนอากาศยาน ลานจอดอากาศยานและ 

2.ส่วนของพื้นดินที่เชื่อมต่อกับส่วนของสนามบินซึ่งใช้สำหรับการขึ้น ลง และ

3.ส่วนของพื้นดินที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ขับเคลื่อนอากาศยาน และ

4.ส่วนของพื้นดินที่เชื่อมต่อกับลานจอดอากาศยาน 

5.ส่วนของอาคารที่เชื่อมต่อกับส่วนของสนามบินซึ่งใช้สำหรับการขึ้น ลง และ

6.ส่วนของอาคารที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ขับเคลื่อนอากาศยาน  และ

7.ส่วนของอาคารที่เชื่อมต่อกับ ลานจอดอากาศยาน 

.........................................................................................................................

....................................................................................................

แทนคำว่า ส่วนของสนามบินซึ่งใช้สำหรับการขึ้น ลง ด้วยคำว่า ทางวิ่ง 

และแทนคำว่า พื้นที่ขับเคลื่อนอากาศยาน ด้วยคำว่าทางขับและลานกลับลำ ดังนั้น


"พื้นที่เคลื่อนไหว" (movement area) คือ ทางวิ่ง+ทางขับ+ลานกลับลำ+ลานจอดอากาศยาน 

"พื้นที่ขับเคลื่อน" (manoeuvring area) คือ ทางวิ่ง+ทางขับ+ลานกลับลำ ไม่รวมลานจอดอากาศยาน

ดังนั้น...

"เขตการบิน" (airside) คือ  ทางวิ่ง+ทางขับ+ลานกลับลำ+ลานจอดอากาศยาน รวมถึงพื้นดินและอาคารต่อเชื่อม ซึ่งมีการควบคุมการเข้าไปยังพื้นที่นั้นด้วย

แบบทางการคือ

"เขตการบิน" (airside) คือ

ส่วนของสนามบินซึ่งใช้สำหรับการขึ้น ลง ลานจอดอากาศยานและส่วนของพื้นดินและอาคารที่เชื่อมต่อ  ที่มีการควบคุมการเข้าออกนิยามเขตการบิน ตาม ประกาศเขตหวงห้าม2561...

พื้นที่การบิน (Airside) คือพื้นที่เคลื่อนไหว(Movement Area) ของสนามบิน และพื้นที่ภูมิประเทศ อาคารหรือส่วนของอาคารที่ติดต่อกับพื้นที่เคลื่อนไหวที่มีการควบคุมการเข้าออก 

7.1.4 แนวแบ่งพื้นที่เขตการบินกับพื้นที่สาธารณะ (Airside/Landside Boundaries)
แนวแบ่งระหวา่งพื้นที่เขตการบินและพื้นที่สาธารณะต้องถูกกำหนดขึ้นที่สนามบิน การผ่านเข้าออกที่แนวแบ่งเขตนี้ต้องได้รับการปกป้องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือการใส่กุญแจประตูทางเข้าโดยต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ

โน้ต...

"เขตการบิน" (airside) คือ 

1.ส่วนของทางวิ่งทางขับ ลานกลับลำ ลานจอดและ/หรือ 

2.ส่วนของพื้นดินและพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับทางวิ่ง และ/หรือ

3.ส่วนของพื้นดินและพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับทางขับและลานกลับลำ  และ/หรือ

4..ส่วนของพื้นดินและพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับลานจอด  และ/หรือ

5.ส่วนของอาคารที่เชื่อมต่อกับทางวิ่ง และ/หรือ

6..ส่วนของอาคารที่เชื่อมต่อกับทางขับและลานกลับลำ และ/หรือ

7. ส่วนของอาคารที่เชื่อมต่อกับลานจอด ที่มีการควบคุมการเข้าออก 

(สรุปความจากระเบียบกระบวนการดำเนินงานสนามบิน2557)

ตาม พรบ.เดินอากาศ

"เขตการบิน" (airside) คือ พื้นที่การบิน (Airside) คือพื้นที่เคลื่อนไหว(Movement Area) ของสนามบิน และพื้นที่ภูมิประเทศ อาคารหรือส่วนของอาคารที่ติดต่อกับพื้นที่เคลื่อนไหวที่มีการควบคุมการเข้าออก 

(แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ2560)

ตามพรบ.การเดินอากาศ และ ประกาศ กพท.หลักเกณฑ์ในการออกบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม พส.2560 และประกาศ กบร.เรื่องแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ พศ.2561

"เขตการบิน" (airside) คือ

ส่วนของสนามบินซึ่งใช้สำหรับการขึ้น ลง ลานจอดอากาศยานและส่วนของพื้นดินและอาคารที่เชื่อมต่อ  ที่มีการควบคุมการเข้าออก


  หมายเลขบันทึก: 666634เขียนเมื่อ 27 สิงหาคม 2019 12:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2019 11:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


  ความเห็น (0)

  ไม่มีความเห็น

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี