นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้คุกกี้ (Privacy and Cookies Policy)


 1. GotoKnow.org ให้บริการแก่ผู้เข้าชมทั่วไปและสมาชิก ท่านจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ก็ต่อเมื่อท่านตกลงยอมรับในกฎระเบียบเงื่อนไขในการให้บริการของ GotoKnow.org ดังนั้นหากท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของ GotoKnow.org ย่อมถือว่าท่านได้ยอมรับในกฎระเบียบเงื่อนไขในการให้บริการของ GotoKnow.org เรียบร้อยแล้ว
 2. ผู้เข้าชมทั่วไปและสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกฎกติกามารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 3. ผู้เข้าชมทั่วไปและสมาชิกจะไม่ใช้บริการ GotoKnow.org เพื่อการส่งอีเมลลูกโซ่หรืออีเมลขยะ
 4. ผู้เข้าชมทั่วไปและสมาชิกจะไม่ใช้บริการของ GotoKnow.org เพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ
 5. ผู้เข้าชมทั่วไปและสมาชิกจะไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการ GotoKnow.org ของสมาชิกท่านอื่นๆ
 6. ผู้เข้าชมทั่วไปและสมาชิกไม่สามารถใช้บริการเพื่อหวังผลทางการค้าและเข้าร่วมการโฆษณาขายสินค้า การขายตรงหรือสินค้าใรูปแบบ MLM การทำ SEO หรือบริการต่างๆ ภายใต้การใช้บริการของ GotoKnow.org
 7. การบริการระบบบล็อกที่ GotoKnow.org มีให้แก่ผู้ใช้ เป็นการให้บริการแบบให้เปล่าไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้สมาชิกจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ เองเพื่อสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ และ ผู้ใช้จะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง อาทิ ค่าโทรศัพท์ และ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 8. GotoKnow.org ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบริการหรือยกเลิกการให้บริการโดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ GotoKnow.org และ GotoKnow.org จะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่มีต่อสมาชิกผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม
 9. ข้อมูลบางส่วน เช่น Email address, เบอร์โทรศัพท์ ที่สมาชิกได้บรรจุไว้ใน GotoKnow.org จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะสำหรับสมาชิกท่านนั้นเท่านั้น ไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น
 10. GotoKnow.org จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข เปิดเผย ข้อมูลอันเป็นความลับนี้ของสมาชิก ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นดังต่อไปนี้ (1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย (2) ปฏิบัติตามหมายศาลหรือคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาล (3) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ GotoKnow.org (4) เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของสมาชิก GotoKnow.org หรือต่อสาธารณะ (5) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ GotoKnow.org ได้ให้ไว้
 11. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่า GotoKnow.org ไม่ได้มีการรับรองทางกฎหมายในข้อมูลเนื้อหาที่สมาชิกบันทึกลงใน GotoKnow.org และเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารของสมาชิก และ GotoKnow.org ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการขู่กรรโชก ทำร้าย ด่าทอ การรุนแรงต่างๆ อาชญากรรม หรือ การละเมิดต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ GotoKnow.org จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บน GotoKnow.org และ GotoKnow.org ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก
 12. เมื่อบุคคลใดเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้บริการของ GotoKnow.org แล้วนั้น สมาชิกนั้นๆ จะได้รับรหัสผ่าน (Password) และทะเบียนผู้ใช้ (Username) สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในทุกๆ กรณีที่สมาชิกนั้นๆ ไม่ทำการเก็บรักษาปกปิดรหัสผ่านและทะเบียนผู้ใช้ นอกจากนี้สมาชิกจะต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ทะเบียนผู้ใช้ของสมาชิกนั้นๆ สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ หรือสร้างทะเบียนผู้ใช้ใหม่ หรือปิดทะเบียนผู้ใช้เก่า ตามความสะดวกของสมาชิก
 13. ผู้เป็นสมาชิก GotoKnow.org ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ GotoKnow.org นั้นๆ เอง GotoKnow.org ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ในการให้บริการ GotoKnow.org
 14. สมาชิกของ GotoKnow.org ต้องยอมรับในข้อตกลงที่ว่า จะไม่มีการขายต่อบริการที่มีอยู่บน GotoKnow.org
 15. GotoKnow.org มีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่ผู้เข้าชมทั่วไปและสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกา มารยาทในการใช้บริการของ GotoKnow.org โดยทันที และ GotoKnow.org จะไม่รับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวนี้ใดๆ ทั้งสิ้นต่อตัวสมาชิกเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้
 16. ผู้เข้าชมทั่วไปและสมาชิกตกลงที่จะปกป้อง GotoKnow.org และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ GotoKnow.org ให้ปราศจากจากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคลที่สาม รวมทั้งสมาชิกต้องยินยอมชดเชยค่าทนายความต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ GotoKnow.org
 17. การละเมิดกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ GotoKnow.org และการละเมิดข้อกฎหมายของสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิก GotoKnow.org ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฏระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการบน GotoKnow.org
 18. ผู้เข้าชมทั่วไปและสมาชิกจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Email address และข้อมูลส่วนตัวบางส่วน โดย GotoKnow.org จะใช้อีเมลนี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับสมาชิก และอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้ และในบางครั้งทาง GotoKnow.org จะมีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น
 19. GotoKnow.org เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ IP address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชม GotoKnow.org เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัดอันดับความนิยมของบริการส่วนต่างๆของ GotoKnow.org
 20. GotoKnow.org จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่เพื่อเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยจะใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้ครั้งต่อไปโดยที่สมาชิกไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้นสมาชิกจึงพึงระลึกว่า เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน GotoKnow.org ให้ออกจากระบบทุกครั้ง
 21. GotoKnow.org และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา GotoKnow.org เข้าถึงข้อมูลการใช้บริการ GotoKnow.org ของสมาชิกแต่ละคน และข้อมูลที่สมาชิกบันทึกลงใน GotoKnow.org และหากมีการบังคับด้วยข้อกฏหมายใดๆ ในการที่ตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการ GotoKnow.org สมาชิกจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้แก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย
 22. ผู้เข้าชมทั่วไปและสมาชิกที่ใช้บริการ GotoKnow.org จากทั้งนอกและในประเทศไทย จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของ GotoKnow.org กรุณาอีเมลแจ้งมาได้ที่ Support at (@) GotoKnow.org
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท