Road holding position Sign/Light/Marking(updated02/2563)


การติดตั้งเครื่องหมายหยุดและป้ายหยุดบนถนนที่ตัดหรือเชื่อมกับทางวิ่งทางขับ(updated02/2563)ป้าย เครื่องหมาย และไฟสัญญาณ ติดตั้งบนถนนที่ตัดผ่านทางวิ่งทางขับซึ่งการติดตั้งในพื้นที่ Airside และ/หรือใน Runway strips จะติดตั้งได้โดยมิให้เป็นสิ่งกีดขวางต่อเครื่องยนต์และใบพัดของอากาศยาน ใช้วัสดุมวลเบาติดตั้งให้ใกล้ระดับพื้นมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(icao document 9157 part4) และข้อกำหนดสำนักงานการบินพลเรือน ฉบับที่14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน...หมวดที่ 5 ส่วนที่ 1 ข้อย่อยที่ 2 เครื่องหมาย (Marking) 

ฒ. เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนถนน (Road-Holding Position Marking)
ข้อ 428 สนามบินต้องจัดให้มีเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนถนนบนพื้นผิวถนนที่มี
การเชื่อมต่อเข้าสู่ทางวิ่ง
ข้อ 429 เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนถนนต้องตัดขวางถนน ณ ตำแหน่งหยุดคอย
เข้าสู่ทางวิ่ง
ข้อ 430 เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนถนนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ณ. เครื่องหมายประเภทบังคับ (Mandatory Instruction Marking)
ข้อ 431 ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งป้ายบังคับ (mandatory instruction sign)
ให้เป็นไปตามข้อ 769 ได้ สนามบินต้องทำเครื่องหมายประเภทบังคับบนพื้นผิวที่มีผิวพื้นจราจรแทน

.....การต้องติดป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนก็เพื่อป้องกันการรุกล้ำทางวิ่ง ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะชนิดใดๆ ผู้ควบคุมยานพาหนะสังเกตุเห็นสิ่งต่างๆและปฏิบัติตามป้ายและสัญลักษณ์นั้นโดยเคร่งครัด ก็จะเกิดความปลอดภัย องค์การการบินพลเรือนแนะนำให้ใช้เครื่องหมายลักษณะเดียวกันกับกฎจราจรทางบกของประเทศนั้นๆ เพราะผู้ขับขี่จะไม่เกิดสับสนเมื่อขับรถในบริเวณอื่นๆในชีวิตประจำวัน หากไม่สามารถติดตั้งป้ายหยุดได้จะต้องทำเครื่องหมายบนผิวพื้น "หยุด"(ตามกฎจราจรไทย)อักษรสีขาวบนพื้น 6 เหลี่ยมสีแดง ตัดด้วยการทาสีเส้นสีขาวล้อมกรอบ 6 เหลี่ยมและติดตั้งป้ายหยุดติดตั้งอยู่ขอบถนน โดยเฉพาะด้านคนขับยานพาหนะ ตลอดจนติดตั้งไฟสัญญาณสีแดงกระพริบ 

.................................................


ข้อกำหนดสำนักงานการบินพลเรือน ฉบับที่14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน หมวดที่ 5 ส่วนที่ 1 ข้อย่อยที่ 2 เครื่องหมาย (Marking) ฒ. เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนถนน (Road-Holding Position Marking)ข้อ 430 เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนถนนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

เส้นหยุดสีขาวขนาดกว้าง 30-60ซม.

เส้นแนวหยุด ประกอบด้วยเส้นหยุดตามขวางสีขาวขนาดกว้าง 30-60 ซม.และเส้นทึบสีเหลืองยาวขนานช่องจราจรยาวไม่น้อยกว่า 36 เมตร

ป้ายหยุด  (Stop Sign) เป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า ตัวอักษรสีขาว "หยุด"(ตามกฎจราจรไทย)บนพื้นป้ายสีแดง เส้นขอบป้ายสีขาว ขนาดความสูงป้าย 75 ซม.ตัวหนังสือสูง 25 ซม.(ถนนขนาด 2 ช่องจราจร)ป้ายหยุด  (Stop Sign) เป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า ตัวอักษรสีขาว "หยุด"(ตามกฎจราจรไทย)บนพื้นป้ายสีแดง เส้นขอบป้ายสีขาว ขนาดความสูงป้าย 75 ซม.ตัวหนังสือสูง 25 ซม.(ถนนขนาด 2 ช่องจราจร)ป้ายหยุด  (Stop Sign) เป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า ตัวอักษรสีขาว "หยุด"(ตามกฎจราจรไทย)

บนพื้นป้ายสีแดง เส้นขอบป้ายสีขาว ขนาดความสูงป้าย 75 ซม.ตัวหนังสือสูง 25 ซม.(ถนนขนาด 2 ช่องจราจร)

ข้อกำหนดสำนักงานการบินพลเรือน ฉบับที่14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน หมวดที่ 5 ส่วนที่ 1 ข้อย่อยที่ 2 เครื่องหมาย (Marking) ฒ. เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนถนน (Road-Holding Position Marking)ข้อ 431 ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งป้ายบังคับ (mandatory instruction sign)ให้เป็นไปตามข้อ 769 ได้ สนามบินต้องทำเครื่องหมายประเภทบังคับบนพื้นผิวที่มีผิวพื้นจราจรแทน

หาก RVR<550m.จะต้องมีไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนน และต้องจัดให้มีวิธีปฏิบัติ โดย หยุด - คอยก่อนได้รับclearance หรือได้รับแนะนำว่าการขับเคลื่อนออกไปนั้นมีระยะปลอดภัยที่เป็นไปตามกฎการบิน)(Advise Clearance) จากพาหนะอื่นๆ จาก ATC ก่อน ....(หยุด-แจ้งรายละเอียดการขับเคลื่อน-ขับเคลื่อนไปโดยรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยต่อเนื่อง)
อ้างอิง มาตรฐานสนามบินฉบับรับฟังความคิดเห็นประชาชน. ไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนน
 
ข้อ 733 ไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนนต้องอยู่ติดกับเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอย
โดยมีระยะห่างหนึ่งจุดห้าเมตร (+/- ศูนย์จุดห้าเมตร) จากขอบด้านซ้ายหรือขวาของถนนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก
ข้อ 734 ไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนนต้องเป็นไฟจราจรที่สามารถควบคุมได้
ซึ่งแสดงสีแดง (ให้หยุด) และสีเขียว (ให้ไปได้) และต้องสามารถควบคุมได้โดยหน่วยงานให้บริการ
จราจรทางอากาศ
ข้อ 735 ลำแสงของไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนนต้องส่องสว่างไปในทิศทางเดียว
และต้องทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งกำลังเคลื่อนที่เข้าหาตำแหน่งหยุดคอยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ 736 ความเข้มของลำแสงจะต้องเพียงพอสำหรับการมองเห็นในสภาพทัศนวิสัยต่างๆ
และในสภาพที่มีแสงไฟบริเวณโดยรอบรบกวน และต้องไม่ทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเกิดอาการตาพร่ามัว

ข้อ 762 ไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนนต้องเป็นไฟจราจรที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งแสดงสีแดง (ให้หยุด) และ สีเขียว (ให้ไปได้) และต้องสามารถควบคุมได้โดยหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ
หมายเหตุ
1.ระบุกฏจราจรภาคพื้น และขั้นตอนการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบินไว้ใน AIP 2.20 Local Traffic Regulation
2. FAA ใช้กฎจราจรโดยให้ หยุด-ขับเคลื่อนไปได้ หากผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตการบินเห็นว่ามีระยะห่างที่ปลอดภัย
3. สนามบินของไทยจะเห็นว่าใช้ทั้งสองแบบร่วมกันอยู่(updated02/2563)

หมายเลขบันทึก: 487632เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 16:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มีนาคม 2020 11:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี