เทคนิคการauditสนามบิน


3Ps prepare prepare prepare

(1) เตรียมตัวให้พร้อม............ บางทีคิดว่า เคยไป audit มาแล้วจึงปล่อยปละละเลย ไม่เตรียมข้อมูลให้ดี ซึ่งบางครั้งพบว่ามีเปลี่ยนแปลง เช่น กฎระเบียบของสนามบิน หรือ  การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่กำหนดใน annex ใน Document


(2)เข้าใจว่า "การตรวจ ไม่ใช่การจับผิด"..... .... ถ้าคิดว่าจะจับผิด จะถูกต่อต้านโดยการปกปิดข้อมูลที่แท้จริงได้...... ซึ่ง AIM คือ การที่สนามบินได้ปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่แตกต่างจากมาตรฐานให้ปลอดภัยเพิ่มขึ้น


 (3) ไม่ทำตามใจตัวเอง..เรื่องบางเรื่องเราไม่ทราบ อย่าตัดสินใจตอบโดยใช้ความเห็นตัวเอง.....ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องอ้างอิงจากมาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น.....


 (4)เข้าใจความสัมพันธ์ของเราต่องานอื่นๆ.......ต้องสังเกต พูดคุย กับงานด้านอื่น เพื่อประกอบการตัดสินใจงานเรา เพราะอาจมีความเกี่ยวข้องกัน


(5) ควรจดบันทึกช่วยจำ.....อย่าคิดว่าตัวเองความจำดี 


 (6) ไม่แน่ใจเรื่องใดอย่าไปยุ่งเรื่องนั้น....... เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเจอ หรือไม่แน่ใจในข้อกำหนดเรื่องนั้น บอกตรงๆว่าไม่ค่อยได้พบขอไปหาข้อมูลก่อนจะได้ไม่ผิดพลาด

 ช่วงนี้พี่เกรียงศักดิ์ฯจาก สมบ.เสนอในประเด็นเรื่องขนาดของสนามบินจะมีผลต่อวิธีการตรวจไหม ระหว่างสนามบินขนาดใหญ่เที่ยวปริมาณเที่ยวบินมากและสนามบินเล็กๆหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานนั้น  มีกระบวนการตรวจแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

Guru  ผชช.ปภ.ดร.จรณฯ ได้ให้แง่คิดว่า...สนามบินขนาดใหญ่ ควรจดบันทึกให้มากเพราะข้อมูลเยอะและเรามีเวลาการตรวจจำกัด  ส่วนสนามบินเล็กอาจพบกับปัญหาในเรื่อง ข้อมูลของสนามบินไม่เพียงพอที่จะใช้ตรวจ หรือต้องสภาพสิ่งต่างๆที่ไม่ได้พบบ่อยๆ อาจลืมกฎเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดได้..... เช่น ในการทำสัญลักษณ์ทางวิ่ง ของสนามบินที่เป็นผิวหญ้านั้นทำอย่างไร  ป้ายสัญญลักษณืขนาดเท่าไร เป็นต้น (Marking  Marker  on    "Grass Runway")

(7)หาข้อมูลด้านอื่นๆ.....จากการเข้าไปตรวจแบบคาดเดาไม่ถึงของผู้ถูกตรวจ...ทำให้ทราบข้อมูลหรือวิธีปฏิบัติที่แท้จริง ถ้าพบวิธีปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแล้ว....ควรยกขึ้นพูดและ..... (8).... ให้เวลา auditee หาสาเหตุที่แท้จริงมาสรุปให้ฟัง เปิดโอกาสให้หมายถึงยังไม่ต้องการรับรู้เหตุผลขณะนั้น ซึ่งอาจไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ยั่งยืน เป็นวงจรปฏิบัติต่อเนื่องครบทุกๆด้านทั้งวงจร (cycle) ต่อไป

วิธีการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่มีผลต่อเนื่องและเป็นการปฏิบัติในกระบวนการที่สมบูรณ์ (cycle)ยั่งยืน....เป็นระยะเวลายาวนาน  ....

การตรวจจะพบว่า สิ่งต่างๆที่ตรวจพบจะมีลักษณะดังนี้

ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนในวิธีปฏิบัติ

มั่นคง รักษา เสถียรภาพ ในระบบอุปกรณ์ อย่างยาวนาน

รักษาระดับความปลอดภัย มีมาตรการควบคุมปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตราย


สรุป(8) เปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจ..ได้สรุปสาเหตุที่มาที่แท้จริงมาบอกเล่า...จะได้ช่วยกันแก้ไขอย่างยั่งยืน...

 

            บ่อยครั้ง auditor พบว่าการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหม่ หรืออากาศยานบาง type ไม่ค่อยได้พบเจอมาลงสนามบิน ทำให้กระบวนการถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติยังไม่ครบถ้วนในรายละเอียดวิธีปฏิบัติ หรือยังไม่มี 

          บ่อยครั้งที่การอบรมสิ่งๆต่างๆเพิ่มดำเนินการไม่ทั่วถึง พนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานกับสิ่งนั้นยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนั้นๆอย่างเพียงพอ ที่จะนำมาใช้จริง เป็นผลให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัย

         อย่างเช่นการกู้ภัยอากาศยานบางแบบหรือในทุกแบบที่ใช้สนามบินนั้นๆ จนท.จะต้องทราบเทคนิดวิธีการเปิดประตูอากาศยาน ทุก type ที่สามารถลงจอดที่สนามบินนั้นได้ เพื่อให้การดับเพลิงกู้ภัยเพื่อช่วยชีวิตผู้โดยสาร เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(9)..... การตรวจควรให้ความรู้ (อาจมอบเอกสารให้) แก่ผู้รับการตรวจบ้าง....เช่น ถ้าผู้รับการตรวจยังไม่ทราบในข้อกำหนดเรื่องใดๆ....   auditor ควรอธิบาย หรือ มอบเอกสารแนะนำต่างๆให้แก่ผู้รับการตรวจหรือผู้ปฏิบัติงาน ....


(10)....ฟังให้มากๆ เป้นผู้ฟังที่ดี......ซึ่งการฟังจะได้ข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณา ....


(11)....วิธีการถาม???ใช้ประโยคเปิด Open Question .....ถามว่าทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร ?.........แต่ถ้าผู้ตรวจไม่แน่ใจถึงจะใช้ประโยคปิด คือ ถามให้ตอบ Yes/No..

(.E.U.แนะนำว่าควรใช้  How?  Why? มากกว่าการใช้  What?  Where?  When?....


(12)....ให้ auditee อธิบายงานให้ auditor ฟัง...ซึ่ง auditor เองจะทราบว่า auditee เข้าใจงานของเขาเพียงพอหรือไม่.มีวิธีการปฏิบัติในเรื่องนั้นอย่างไร..มีความเสี่ยงหรือไม่


(13)....เป็นเพื่อนกับผู้รับการตรวจ (เทคนิคส่วนตัว).....เข้าใจว่าผู้ตรวจมีงานคนละบทบาทหน้าที่ ต้องตรวจเพราะเป็นมาตรฐาน ที่นานาประเทศควรทำให้ปลอดภัยเท่าเทียมกัน..... ส่วนผู้รับการตรวจเองก็พึงประสงค์ อยากทราบว่ามีอะไรที่ควรแก้ไขปรับปรุง...เพื่อเป้าประสงค์เดียวกัน นั่นคือ...เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสนามบิน


(14)....Document ไว้เสมอ......ซึ่งเรามีแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว(Audit reporFinding and  Recommendation to safety report)..เพื่อใช้เป็นข้อมูลการตรวจครั้งหน้า หรือการตรวจติดตามการแก้ไขได้


(15)...ยึดมั่นในหลักการ ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด  .....ยึดมั่นในมาตรฐาน
..... ไม่ถูกล้อบบี้โน้มน้าวจิตใจง่าย กล้าทำในสิ่งที่ถูก

 (ต้องจิตใจหนักแน่นท ยืนหยัด auditor ท่านอื่นช่วยเสริมเหตุผลความจำเป็น โดยชี้แจงให้ผู้ถูกตรวจทราบว่า การที่พบ finding นั้นเขาสามารถชี้แจงสาเหตุ การแก้ไขที่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะอะไร ติดขัดอย่างยิ่งยวดอะไร ในวันสุดท้ายของการตรวจ)


(16) มีความละเอียดถี่ถ้วนในงาน......ไม่แน่ใจอะไรตรวจซ้ำได้ตลอดเวลา


(17) มีความใจเย็น ......เพราะอาจถูกกดดันและต่อต้านได้ง่าย


(18)ใช้คำพูดที่สุภาพในการนำเสนอ....โดยเฉพาะในวันสรุป ไม่ดูถูกผู้ถูกตรวจ


(19)คิดว่างานที่เราทำมีความสำคัญ  ......ในข้อกำหนดพบว่าเป็น finding บ่อย หรืองานง่ายๆแต่ให้คิดอยู่เสมอว่ามีผลกระทบต่อความปลอดภัยมาก


(20) Be Happy ต้องสนุกกับงานที่เราทำ......

 

ShotNote

(1) เตรียมตัวให้พร้อม...........
(2)  เข้าใจว่า "การตรวจ ไม่ใช่การจับผิด".....
(3) ไม่ทำตามใจตัวเอง.
(4) เข้าใจความสัมพันธ์ของเราต่องานอื่นๆ.......
(5) ควรจดบันทึกช่วยจำ.....
(6) ไม่แน่ใจเรื่องใดอย่าไปยุ่งเรื่องนั้น.......
(7) หาข้อมูลจากการเข้าไปตรวจแบบคาดเดาไม่ถึงของผู้ถูกตรวจ.
(8) เปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจ..ได้สรุปสาเหตุที่มาที่แท้จริงมาบอกเล่า...จะได้ช่วยกันแก้ไขอย่างยั่งยืน...
(9) การตรวจควรให้ความรู้ (อาจมอบเอกสารให้) แก่ผู้รับการตรวจบ้าง....(10)....ฟังให้มากๆ เป้นผู้ฟังที่ดี.....
(11)วิธีการถาม???ใช้ประโยคเปิด Open Question .....แนะนำว่าควรใช้  How?  Why? มากกว่าการใช้  What?  Where?  When?....
(12) ให้ auditee อธิบายงานให้ auditor ฟัง...
(13) เป็นเพื่อนกับผู้รับการตรวจ (เทคนิคส่วนตัว).....
(14) Document ไว้เสมอ......
(15) ยึดมั่นในหลักการ ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด  .....ยึดมั่นในมาตรฐาน
(16) มีความละเอียดถี่ถ้วนในงาน......
(17) มีความใจเย็น ......
(18) ใช้คำพูดที่สุภาพในการนำเสนอ....โดยเฉพาะในวันสรุป ไม่ดูถูกผู้ถูกตรวจ
(19) คิดว่างานที่เราทำมีความสำคัญ  ......
(20) Be Happy ต้องสนุกกับงานที่เราทำ.


 

หมายเลขบันทึก: 394489เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2010 15:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 เมษายน 2014 22:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (6)
แทนฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน KM TEAM

สวัสดีครับทุกท่าน

และสวัสดีกัลยาณมิตรผู้ชอบเป็นฝ่ายให้ความรู้ซึ่งกันและกัน

ท่านที่เข้ามาศึกษา มีอะไรจะแนะนำติชม

หรือร่วมแสดงสิ่งที่ท่านเคยทำแล้วใช่เลย

หรือเคยใช้เทคนิคแบบใด นำไปใช้ ไปต่อยอด

องค์ความรู้แล้ว Work ช่วยบอกเล่าเก้าสิบ

กันหน่อยนะครับ

ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานได้มีแนวทาง การพัฒนา

รูปแบบ เนื้อหา และความถูกต้อง ได้ครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ฝ่ายเลขานุการ

คณะทำงานการจัดการความรู้ประจำสำนัก

กรมการบินพลเรือน

คิดว่ามีประโยชน์หรือไม่อย่างไร ใครเคยใช้แล้วเวิร์ค ช่วยเม้นหน่อยนะครับ

เข้ามาทักทายคะ ถึงจะมีประสบการณ์ในการตรวจยังไม่มาก และตอนนี้ก็ยังเป็นแค่ OJT อยู่นะคะ แต่จากที่ได้มีโอกาสร่วมคณะไปตรวจสนามบิน ก็พอจะทำให้ทราบว่าการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปตรวจสนามบินเป็นเรื่องที่จำเป็นมากคะ และทุกข้อที่กล่าวมาก็ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะใช้พัฒนาตัวเองให้เป็น auditor ที่ดีต่อไปคะ เป็นกำลังใจให้ KM สมส ด้วยนะคะ ^^

ถึง เพื่อนๆชุมนุมออนไลน์ GoToKnow ทุกท่านที่ได้รับความรู้ไป

ถ้าไปทดลองทำที่ไหนแล้วดี หรือมีข้อเสนอแนะเสริมความรู้กัน

ยินดีนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่นี่นะครับ

ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากครับ

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.315417518522694.75022.100001633446054&type=1#!/photo.php?v=102879286443186&set=vb.100001633446054&type=2&theater

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.315417518522694.75022.100001633446054&type=1#!/photo.php?v=102879286443186&set=vb.100001633446054&type=2&theater

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี