cha-aim

cha-aim
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernametidatip-19
สมาชิกเลขที่134012
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

น.ท.หญิง ธิดาทิพย์  หนูลอย ร.น.

ตำแหน่งปัจจุบัน                

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

สถานที่ติดต่อ                     

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 504 /57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์                       02 475 2614 ต่อ 29

E-mail                         [email protected]

ประวัติการศึกษา                

- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 

พ.ศ. 2535

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ. 2549 และการอบรมระยะสั้น ฟื้นฟูวิชาการด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต / เวชปฏิบัติทั่วไปทุกปี

ประวัติการทำงาน              

- พ.ศ. 2535-2537 พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องบำบัดพิเศษ กองศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

- พ.ศ. 2539-2540 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง กองอายุรเวชกรรม      รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

- พ.ศ. 2540-2547 อาจารย์พยาบาลภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

- พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัย

พยาบาลกองทัพเรือ

ผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการ

1. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ พ.ศ. 2541

2. อาจารย์พิเศษสอนวิชาพื้นฐานการพยาบาล โรงเรียนฝึกพนักงานผู้ช่วย โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท พ.ศ. 2544-2545

3. วิจัยการศึกษาสภาพของสวนสาธารณะโยสิมิติ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546

4. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การสอนการพยาบาลในคลินิก ในโครงการอบรมพยาบาล    พี่เลี้ยง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ประจำปี 2547 รุ่นที่ 1-2 

5. วิทยากรบรรยายและสาธิตหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการอบรมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถรับ-ส่งนักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2548-2549

6. วิทยากรบรรยายหัวข้อ สมรรถนะและความพร้อมของผู้จัดการการเรียนการสอนในคลินิก ในโครงการเตรียมความพร้อมครูคลินิก โรงพยาบาลพญาไท 3 พ.ศ. 2548

7. วิทยากรบรรยายหัวข้อ การประชุมปรึกษาในคลินิก ในโครงการอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลระยอง พ.ศ. 2549

8. วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล  จัดโดยกองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 3 รุ่น ในวันที่ 16 ส.ค.2549

9. วิทยากรบรรยายในโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและวิธีการป้องกัน จัดโดยโรงเรียนธรรมภิรักษ์ ในวันที่     7 ส.ค.2550

10. วิทยากรอภิปรายหมู่ เรื่อง การบริหารจัดการอุบัติภัยและสาธารณภัย : บทบาทที่ท้าทายสำหรับผู้บริหารการพยาบาล (ผู้บริหารระดับต้นและผู้ปฏิบัติการ) ในโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2549 (ศน.พย. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ)

11. วิทยากรกลุ่ม เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในโครงการบริการวิชาการ วพร.ฯ รวมใจ สร้างเสริมสุขภาพทหารเรือไทย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 พ.ย. 2550

12. วิทยากรกลุ่ม เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในโครงการบริการวิชาการ วพร.ฯ รวมใจ สร้างเสริมสุขภาพทหารเรือไทย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 ม.ค. 2552

13. วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางน้ำ จัดโดย ศน.พย. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ในวันที่  26-27 ม.ค.2552  

14. วิทยากรการประชุมวิชาการ เรื่อง การตรวจร่างกายและการประเมินสภาพผู้ป่วย : ระบบทางเดินอาหาร  จัดโดยกองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ในวันที่      25 ก.ย.2551

15. ผู้ดำเนินการเสวนาการประชุมวิชาการชมรมพยาบาลสี่เหล่า เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice ของพยาบาลสี่เหล่า ในวันที่ 20 ม.ค. 2553

16. ออกหน่วยแพทย์/ ทันตกรรมเคลื่อนที่ของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ แหล่งชุมชุมนายทหาร    รพ.พระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 6 ต.ค. 2551 โดยทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพทั่วไป

17. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดูแลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ของ ร.ท.หญิง ทรรศนีย์ ทับโพ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อ 25 ก.พ. 2551

18. เป็นอนุกรรมการพิจารณาข้อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น        ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

19. บทความกึ่งวิชาการ เรื่อง อาหารและสุขนิสัยเพื่อสุขภาพดี ตีพิมพ์ในสารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2546

20. บทความกึ่งวิชาการ เรื่อง ครั้งหนึ่งในชีวิต สหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในสารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2549

21. บทความกึ่งวิชาการ เรื่อง “ว่าด้วย “portfolio” อีกครั้ง”  ตีพิมพ์ในสารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551

22. วิทยากรอภิปรายหมู่ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมสมรรถนะพยาบาลสู่การเป็นมืออาชีพ เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ในโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลทศวรรษหน้า : กล้ารับมือภัยพิบัติ  (ศน.พย. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ) เมื่อ 31 สิงหาคม 2553