นโยบายความปลอดภัยนโยบายการจัดการบริหารงานสนามบิน

เราไม่ได้ทำนโยบาย SMS แค่เพื่อให้ระบบ SMS เดินไปได้ แต่เราทำ SMS ให้กลับลงมาสะท้อนประสิธิผลของการปฏิบัติงานตามคู่มือสนามบินนั่นเอง

นโยบายความปลอดภัยนโยบายการจัดการบริหารงานสนามบิน

.........นโยบายความปลอดภัย คือนโยบายที่จะจัดการบริหารงานสนามบิน ให้ได้มาซึ่งการดำเนินงานที่ปลอดภัยและรักษาระดับความปลอดภัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และดำรงรักษาระดับความปลอดภัยหรือความเสี่ยงไว้ได้อย่างแบบยั่งยืนหรือ ความเสี่ยงที่ลดลงหรือไม่สูงขึ้นกว่าเดิม และนี่คือ มาตรา 60/15 (ง) กำหนดว่าจะต้องรักษาสนามบินและสิ่งอำนวย ตามข้อบังคับ กบร. ใน 4 หมวด

นโยบายความปลอดภัยของท่าอากาศยาน (Aerodrome Safety Policy)

.......บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรหนึ่งในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ที่ต้องดำเนินกิจการบนข้อมาตรฐานแห่งชาติและระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการ มีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยสูงสุด จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัยของท่าอากาศยาน (Aerodrome Safety Policy) ดังนี้

  1. มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะพัฒนามาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้ก้าวหน้าควบคู่ไปกับการเติบโตของกิจการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
  2. ความปลอดภัยของท่าอากาศยานเป็นหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคน พนักงานและลูกจ้างจะต้องตระหนัก และให้ความร่วมมือในเรื่องความปลอดภัยของท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด
  3. ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของท่าอากาศยาน โดยบังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานแห่งความปลอดภัยโดยสม่ำเสมอ
  4. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีบุคลากรที่มีความชำนาญอย่างต่อเนื่องเพียงพอที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และนโยบายความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
  5. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และจูงใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้วยการยอมรับและมีจิตสำนึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
  6. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  7. ให้การสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยให้มีความเหมาะสมตลอดเวลา
  8. ส่งเสริมให้บุคลากรทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างอิสระ และปราศจากการลงโทษ

มาตรา ๖๐/๑๕ ผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเสมอภาค และจัดเก็บค่าบริการ ค่าภาระหรือเงิน

ตอบแทนอื่นใดให้เป็นไปตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๐/๓๗

(๒) ควบคุมการดำเนินการของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ

(๓) ดำเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น โดย

(ก) จัดให้มี ปรับปรุง และปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการ

ดำเนินงานระบบการจัดการด้านนิรภัย การรักษาความปลอดภัย และระบบการตรวจสอบภายในของ

สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น

(ข) จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ และมีระบบควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่

ของบุคลากรดังกล่าวอยู่เสมอ

(ค) จัดให้มีคู่มือการดำเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต

สำหรับบุคลากรอย่างครบถ้วน และปรับปรุงหรือแก้ไขคู่มือการดำเนินงานดังกล่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ

(ง) รักษาสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต สิ่งอำนวยความสะดวก

รวมทั้งสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ในสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน

(จ) ควบคุมดูแลการบริการภายในสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว

อนุญาตตามที่ได้รับใบรับรองนั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการ

บินพลเรือน

(ฉ) จัดทำรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

เราไม่ได้ทำนโยบาย SMS เพื่อแค่ให้ระบบ SMS เดินไปได้ แต่เราทำ SMS ให้กลับลงมาสะท้อนการปฏิบัติงานในคู่มือสนามบิน ในการรักษากายภาพให้มีความปลอดภัยตามบทที่ 3 และการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงผ่านเกณฑ์การประเมิน ในทุกๆการปฏิบัติงานใน บทที่ 4 ข้อ 4.1 - 4.17

ลปรร. กันครับ คือเสนอว่าหากเพิ่มข้อความตัวหนา จะเป็นการเพิ่มความชัดเจนและครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการนำระบบ sms มาใช้เพิ่มขึ้นได้ ดังนี้

"ข้อ 7 .ให้การสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยและต่อการปฏิบัติงานตามคู่มือสนามบินให้มีความเหมาะสมตลอดเวลา"

ลองเสนอแนวคิดกันดูนะครับ


</em>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM Knowleage Managementความเห็น (0)