สนามบินสาธารณะและการ ซ่อม สร้าง ปรับปรุง และ บำรุงรักษา


ปี พ.ศ.2548 รัฐโดย กรมการบินพลเรือน(กรมการบินพาณิชย์,กรมการขนส่งทางอากาศ เดิม) ได้รับข้อบกพร่องควรปรับปรุง โดย ไอเคโอ ตรวจสอบและตรวจพบว่า การที่สนามบินของรัฐ บริกหารโดย บพ. ทั้ง 27 แห่งนั้น รัฐโดย บพ. เป็นผู้ ออกแบบ จัดตั้ง บริหาร เองทั้งหมดและการที่หน่วยตรวจสอบ หรือ Regulator กำกับ ดูแล สนามบิน (กบร.4 ปฏิบัติตาม ANNEX 1-18) นั้น เป็นหน่วยงานเดียวกัน อาจเกิด ข้อขัดแย้งอย่างมีนัยยะสำคัญ

ในเมื่อสนามบินที่ให้บริการสาธารณะ มีวัตถุประสงค์นอกจากในอดีตที่มาเริ่มจากบินขนส่งไปรษณ๊ย์ และทางทหารแล้ว การบินพาณิชย์หรือบริการบินขนส่งประชาชน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 6 มีพระราชดำริห์ ให้รัฐ จัดตั้งสนามบินในหลายพื้นที่รวม  27จังหวัดทั่วประเทศไทยขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางด้วยเครื่องบินด้วยความรวดเร็วเป็นประโยชน์ของคนในประเทศเท่าเทียมกัน

           ลดระยะเวลาในการเดินทางให้ชาวบ้านที่อยู่ไกลเมืองได้ออกมารับบริการจากภาครัฐหรือได้รับบริการมาตรฐานเดียวกันกับที่คนเมืองได้รับอย่างได้เท่าเทียมกัน เช่น คนป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการบริการ ณ รพ.ใด รพ. หนึ่งที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งไม่ไม่กี่ รพ.  

กอปรกับให้ผู้ที่อยู่ในตัวเมืองหรือเมืองที่อยู่ห่างไกลสามารถนำพา สรรพบริการภาครัฐตลอดจนและจิตอาสา ไปยังสถานที่ๆเข้าถึงลำบาก และขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ ตลอดจนบริการ เช่น เช่น ครู แพทย์อาสา สิ่งสาธารณูปโภค ทั้งยามปกติและภาวะไม่ปกติ หรือ 8 M เข้าไปยังพื้นที่ๆต้องเดินทางไกล ได้ย่นระยะเวลาการเข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือ เร็วพอที่จะดำเนินการต่างๆได้ทันเวลา โดยบริการเดินอากาศและบริการสนามบิน

ดังนั้น ประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการขนส่งในที่สาธารณะ ได้แก่ ห้วงอากาศ และ สนามบิน ซึ่งเริ่มจากภาครัฐ จำต้องจัดหาบริการนี้ ให้ประชาชน ต่อมาภาครัฐดำเนินการไม่สะดวกเพราะกลไกทางกฎหมาย และความไม่พอเพียงของบุคลากรภาครัฐ ไม่พอต่อการขยายตัวในการบริการ จึงโอนการจัดการบริหารสนามบิน ให้เอกชนดูแล และบริหารกิจการ หรือ ผู้ประกอบการสนามบิน รัฐจึงจ้องจัดให้มีหน่วย ซึ่งทำหน้าที่ ควบคุมความปลอดภัย คุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

รัฐจึงได้จัดตั้งหน่วย ตรวจสอบ ออดิต ขึ้นมาและดำเนินการทำสัญญากับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และเร่งออกกฎเพื่อกำกับ ควบคุม ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดและข้อแนะนำที่พึงปฏิบัติ และเข้าร่วมการประชุมในหลายระดับบริหารในหลายภูมิภาค ได้แก่  DGCA APANPIRG APAC AVSEC TF WG ต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดการนำวาระสำคัญ ที่ได้จากการเผยแพร่แชริ่ง บอกกล่าวเล่าเรื่องจากประเทศ(นำร่อง,ที่ทำแล้ว) ที่มีวิธีการนำวาระสำคัญไปปฏิบัติได้มี ปสภ.ได้ผลสำเร็จ เกิดแนวความคิดนำไปประยุกต์และปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันในภูมิภาค และในทุกๆประเทศภาคีสมาชิก เพราะอากาศยาน เสมือนถนนในอากาศที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ การพัฒนาเพียงบางประเทศได้ ปสภ. สูงไม่ก่อให้เกิดระบบอุตสาหกรรมการบินที่มีประสิทธิภาพในองค์รวมได้ 


ต่อมาในปี พ.ศ.2548 รัฐโดย กรมการบินพลเรือน(กรมการบินพาณิชย์,กรมการขนส่งทางอากาศ เดิม) ได้รับข้อบกพร่องควรปรับปรุง โดย ไอเคโอ ตรวจสอบและตรวจพบว่า การที่สนามบินของรัฐ บริกหารโดย บพ. ทั้ง 27 แห่งนั้น รัฐโดย บพ. เป็นผู้ ออกแบบ จัดตั้ง บริหาร เองทั้งหมดและการที่หน่วยตรวจสอบ หรือ Regulator กำกับ ดูแล สนามบิน (กบร.4 ปฏิบัติตาม ANNEX 1-18) นั้น เป็นหน่วยงานเดียวกัน อาจเกิด ข้อขัดแย้งอย่างมีนัยยะสำคัญ  (Conflict of Interest) ขึ้นได้ และ กฏหมายต่างๆนั้นไม่โปร่งใสต่อการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ (ข้อกำหนดต้องเป็นภาษาไทยเพื่อบังคับคนไทย หากเป็นภาษาอื่นอาจตีความผิดเพี้ยนไปได้ คือ ไม่โปร่งใส) (Not Clearly)

การกำกับ ดูแล โดยภาครัฐต่อมาถูกยุบ ตั้งองค์กรใหม่ของรัฐ องค์กรเป็นองค์กรของรัฐ บริหารโดยคณะกรรมการที่ถูกคัดเลือก พนักงานเป็นพนักงานของรัฐ แต่มิใช่ข้าราชการ ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือน กพท. ขึ้น เริ่มบริหารองค์กรเมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 การกำกับดูแล จึงถูกแยกองค์กรออกมาอย่างชัดเจน ทำหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบเพื่อ ออกใบอนุญาตให้อุตสาหกรรมการบินทั้งหมด  สร้างกลไก กฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม ทำหน้าที่ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ รับรอง ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่เฉพาะทางด้านการบิน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดทั้งมวล จะมีความสามารถ ดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อสาธารณะชนที่ใช้บริการขนส่งทางอากาศอย่างเท่าเทียมด้วยระบบธรรมาภิบาล

 ......มาตรฐานด้านกายภาพและองค์ประกอบสนามบินนั้น รัฐได้กำหนดลักษณะคุณสมบัติที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและก่อสร้างสนามบิน ให้ปลอดภัย โดยออกเป็นข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งชาติขึ้น ได้แก่ กบร.80 ดังนั้นหากสนามบิน เป็นสนามบินที่ได้รับการประกาศให้จัดตั้งขึ้น หรือ ได้รับใบคำขอจัดตั้งและพิจารณาแล้ว เห็นควร อนุญาตให้ผู้ดำเนินการจัดตั้งได้ นั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทั้งหมดหรือ บางส่วนอันทำให้ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ กบร.กำหนด ในช่วงระยะเวลาระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงนั่นเอง จึงจำเป็นต้องดำเนินการแจ้งแก่ สำนักงานการบินพลเรือน เพื่อให้ทราบและพิจารณามาตรการต่างๆที่ ผู้ประกอบการสนามบิน ได้ดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง ว่าจะยอมรับได้หรือไม่ มาตรการลดความเสี่ยงป้องกันภาวะอันตรายพอเพียงหรือไม่ มีการประเมินซ้ำเพื่อหามาตรการอื่นๆลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือไม่

........ต่อไปเมื่อ กบร.8X ว่าด้วย มาตรฐาานการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งติดตั้ง ในสนามบิน ถูกจัดให้มีขึ้นโดยออกเป็นกฏหมายแล้ว เมื่อนั้นมาตรฐานการก่อสร้าง ปรับปรุง สนามบิน จะได้อ้างอิง ภาคผนวก 14 ในบทที่ 7 เรืองมาตรฐานการก่อสร้างปรับปรุงสนามบินต่อไปครับ


เอกสารแนะนำ การจัดให้มีกระบวนการ การรายงานข้อมูลข่าวสารของสนามบิน(ผู้ประกอบการสนามบิน จัดทำกระบวนงาน , ผู้กำกับดูแลกำหนดวิธีปฏิบัติ , ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน AIP)

https://drive.google.com/…/0B4...หากสนามบินมีใบรับรองการดำเนินงาน

ข้อ ๕ (๒) .ให้ผู้ดำเนินงานสนามบิน จัดให้มี ระเบียบ ที่มีรายละอียดในเรื่องของการรายงานข้อมูลข่าวสารของสนามบิน (AD. Reporting) หากสนามบินไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการรับรองการดำเนินงาน

มาตรฐานการรายงานข้อมูลข่าวสารของสนามบิน 

1. รายละเอียดมาตรฐาน

 • มาตรฐานการรายงานข้อมูลข่าวสารของสนามบิน
  • ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการสนามบิน
   • ให้ผู้ดำเนินการสนามบินจัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสนามบินและการปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และความรวดเร็วในการปฏิบัติการบินและการเดินอากาศ  ทั้งในและนอกเวลาทำการ ให้หน่วยงานของกรมการบินพลเรือนที่รับผิดชอบ ในด้านมาตรฐานข่าวสาร การเดินอากาศทราบ รวมถึงดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารแถลงข่าว การบิน ประกาศนักบินและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
   • ให้ผู้ดำเนินการสนามบิน จัดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่สำหรับทำการรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารของสนามบินอย่างชัดเจนและเพียงพอ โดยจัดทำรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไว้สำหรับติดต่อให้แก่หน่วยงานของสนง.การบินพลเรือนที่รับผิดชอบ ในด้านมาตรฐานข่าวสารการเดินอากาศทราบ
  • บุคลากร
   • ให้ผู้ดำเนินการสนามบินจัดให้มีผู้รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารของสนามบิน   ที่มีความรู้เพียงพอครอบคลุมต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน  รวมทั้งขั้นตอน การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารของสนามบิน
  • ข้อมูลสนามบินที่ต้องรายงานต่อหน่วยงานให้บริการข่าวสารการเดินอากาศ (AIS)
   • ข้อมูลทั่วไป
   • มิติของสนามบิน(Aerodrome Dimension) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
    • ทางวิ่ง
     • ทิศจริง
     • หมายเลขทางวิ่ง
     • ความยาวทางวิ่ง
     • ความกว้างทางวิ่ง
     • ตำแหน่งหัวทางวิ่งที่เลื่อนไป
     • ความชัน
     • ชนิดของพื้นผิวทางวิ่ง
     • ชนิดของทางวิ่ง
     • สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นให้เพิ่มข้อมูลเขตปลอดภัยสิ่งกีดขวาง
    • Strips / พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง / ทางหยุด (Stop way)
     • ความยาวและความกว้าง
     • ชนิดของพื้นผิว
    • ทางขับ
     • เลขทางขับ
     • ความกว้าง
     • ชนิดของพื้นผิว
    • ลานจอด
     • ชนิดของพื้นผิว
     • หลุมจอดอากาศยาน
    • พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง
     • ความยาว
     • Ground profile
    • เครื่องช่วยประเภททัศนวิสัยสำหรับการบินเข้าสู่สนามบินด้วยสายตา
     • ไฟและเครื่องหมาย
      • ทางวิ่ง
      • ทางขับ
      • ลานจอด
     • เครื่องนำทางทางสายตาและเครื่องช่วยในการควบคุมบนทางขับและลานจอด ซึ่งรวมถึง
      • ตำแหน่งหยุดคอย ณ จุดตัดของทางขับ และ แถบหยุด (Stop bar)
      • ที่ตั้งและชนิดของระบบนำอากาศยานเข้าหลุมจอดด้วยสายตา
      • ความพร้อมของไฟสำรองไฟฟ้าสนามบิน
    • ที่ตั้งและความถี่ของจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์สนามบิน
    • ที่ตั้งและหมายเลขของเส้นทางขับมาตรฐาน (Standard taxi routes)
    • ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ของแต่ละหัวทางวิ่ง
    • ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ของเส้นกึ่งกลางทางขับที่จัดสรรไว้ (Appropriate taxiway centre line points)
    • ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ของหลุมจอดแต่ละหลุมจอด
    • ระบบพิกัดภูมิศาสตร์และความสูงที่สูงที่สุดของสิ่งกีดขวางที่มีนัยยะในเขตร่อนและบินขึ้น ในเขตรัศมีรอบสนามบิน ซึ่งอาจแสดงในรูปแผนที่ตามมาตรฐานที่กรมการบินพลเรือนกำหนดขึ้น หรือมาตรฐานตาม Annex 4 และ Annex 15 
    • ชนิดของพื้นผิวและความแข็งแรงต่อแรงกด (bearing strength) โดยใช้วิธี Aircraft Classification Number – Pavement Classification Number (ACN – PCN method)
    • จุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงก่อนทำการบินที่อยู่ในเขตลานจอดและความสูงของจุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงก่อนทำการบิน
    • ระยะประกาศ
     • ความยาวโทรา
     • ความยาวโทดา
     • ความยาวแอสดา
     • ความยาวแอลดา
    • แผนการเคลื่อนย้ายอากาศยานชำรุด
     • เบอร์โทรศัพท์หรือเทเลกซ์หรือหมายเลขโทรสารและจดหมายอิเลคโทรนิกส์ของผู้ประสานงานเคลื่อนย้ายอากาศยานชำรุดของสนามบิน
     • ข้อมูลความสามารถในการเคลื่อนย้ายอากาศยานชำรุด โดยระบุเป็นขนาดของอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดที่เคลื่อนย้ายได้
    • การดับเพลิงกู้ภัย
     • ระดับการป้องกันของสนามบิน โดยระบุเป็นประเภทของการให้บริการดับเพลิงกู้ภัย
     • ชนิดและจำนวนของสารดับเพลิง (Extinguishing agent) ที่มีความพร้อมและให้บริการภายในสนามบิน
     • </ul>
   • การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อข่าวสารของสนามบิน
    • การรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อขอตรวจสอบ และออกประกาศนักบิน (NOTAM)
     • การเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำการรายงานเพื่อขอตรวจสอบและออกประกาศนักบิน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบเพียงชั่วคราว มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่ต้องแจ้ง ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยด่วน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข่าวสารที่มีความยาวมาก หรือมีรูปภาพ
     • การเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำการรายงานเพื่อขอตรวจสอบและออกประกาศนักบิน (NOTAM) ได้แก่
      • การเปิด-ปิดสนามบิน และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในการปฏิบัติการของสนามบินและทางวิ่ง
      • การจัดตั้ง การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในการปฏิบัติการด้านสนามบิน   การบริการข่าวสารการเดินอากาศ การบริการจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบิน การบริการข่าวอากาศ การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย และอื่น ๆ
      • การจัดตั้ง การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในความสามารถของการเดินอากาศ ด้วยวิทยุและการบริการติดต่อสื่อสารภาคอากาศกับภาคพื้น รวมทั้งการขัดข้องหรือการ กลับใช้งานได้อีก การเปลี่ยนแปลงความถี่วิทยุ การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของการให้บริการการเปลี่ยนแปลงชื่อ การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง (เครื่องช่วยบอกทิศทาง) การย้าย หรือ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง การเพิ่มหรือลดของกำลังส่งตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือมากกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงตารางทำการหรือข้อมูลทางวิทยุกระจายข่าว หรือความผิดปกติ (ไม่สม่ำเสมอ) หรือความไม่น่าไว้วางใจในการดำเนินการของการเดินอากาศด้วยวิทยุและการติดต่อสื่อสาร ภาคอากาศกับภาคพื้น
      • การจัดตั้ง การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเครื่องอำนวยความสะดวก ในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องช่วยในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัย
      • การขัดข้องหรือการกลับมาปฏิบัติงานได้อีกของส่วนประกอบที่เป็นสาระสำคัญของระบบไฟฟ้าสนามบิน
      • การจัดตั้ง การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เกิดจากกระบวนการให้บริการ การเดินอากาศ
      • การเกิด หรือการแก้ไขเกี่ยวกับสิ่งบกพร่องหรือสิ่งกีดขวางที่สำคัญ ๆ ในพื้นที่ขับเคลื่อน
      • การเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดในการให้บริการด้านเชื้อเพลิง น้ำมัน และออกซิเจน
      • การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการในด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบอุบัติเหตุ
      • การจัดตั้ง การยกเลิก หรือการกลับมาใช้งานได้อีกของประภาคารที่แสดงสิ่งกีดขวาง ในการเดินอากาศ
      • การเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที เช่น พื้นที่หวงห้าม เพื่อการปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบอุบัติเหตุ
      • การเกิดขึ้นของสิ่งที่เป็นอันตรายที่มีผลกระทบต่อการเดินอากาศ รวมถึงสิ่งกีดขวาง การฝึกซ้อมทางทหาร การแสดงการบิน การแข่งขันการบิน และการกระโดดร่มจำนวนมาก ๆ ซึ่งเกิดขึ้น นอกพื้นที่ที่ประกาศไว้  รวมถึงข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศในเรื่องดังต่อไปนี้
       • การบินดัดแปรสภาพอากาศ
       • การบินดับไฟป่า
       • การบินทดสอบอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
       • การบินถ่ายภาพทางอากาศ
       • การบินปฏิบัติการฝนหลวง
       • การบินพ่นทางการเกษตร
       • การบินสำรวจทางอากาศ
       • การปล่อยโคมลอย
       • การปล่อยบอลลูน/ลูกโป่ง
       • การยิงบั้งไฟ
       • เรื่องอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมการบินพลเรือน
       • </ul>
       • การติดตั้ง หรือการเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งกีดขวางการเดินอากาศในเขต Take-off Climb, Missed approach, Approach area และ Runway strip
       • การจัดตั้งหรือการยกเลิก (รวมทั้งการแจ้งเริ่มปฏิบัติหรือเลิกปฏิบัติ)การปฏิบัติหรือ การเปลี่ยนแปลงในสถานะของพื้นที่หวงห้าม พื้นที่จำกัด และพื้นที่อันตราย
       • การจัดตั้งหรือการยกเลิกของพื้นที่หรือเส้นทางบิน หรือบางส่วนของพื้นที่หรือเส้นทางบิน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสกัดกั้น และมีความต้องการเฝ้าฟังคลื่น VHF ความถี่ฉุกเฉิน 121.5 เมกกะเฮิร์ต
       • การกำหนด การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงของเครื่องบ่งชี้จุดแสดงตำแหน่งที่ตั้ง (Location indicators)
       • การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของระดับการป้องกันปกติที่ใช้อยู่ในสนามบินสำหรับการกู้ภัยหรือการดับเพลิง ประกาศนักบินจะออกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับชั้นเกี่ยวกับการกู้ภัยและดับเพลิงของท่าอากาศยาน การเปลี่ยนแปลงของระดับชั้นดังกล่าวควรจะต้องมีความชัดเจน
       • การเกิด หรือการเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเงื่อนไขที่เป็นอันตราย                      ที่เกิดจากหิมะ โคลน น้ำแข็ง หรือน้ำในพื้นที่ปฏิบัติการ
       • การเกิดขึ้นของโรคระบาดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในการแจ้งข่าวสำหรับมาตรการการฉีดวัคซีน การปลูกฝี และการกักพืชสัตว์
       • การพยากรณ์เกี่ยวกับการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ (Solar cosmic)
       • การปล่อยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศของวัตถุกัมมันตรังสี หรือสารพิษที่เกิดจากอุบัติการณ์ของนิวเคลียร์หรือสารพิษที่ตกค้าง สถานที่ วันและเวลาในการเกิดอุบัติการณ์ ระดับการบินหรือเส้นทางบิน หรือบางส่วนของเส้นทางบิน ซึ่งมีผลกระทบในทิศทางที่วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ไป
       • การกำหนดการปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยชาติ เช่น การรับภาระภายใต้การอุปถัมภ์ของหน่วยงานสหประชาชาติ กระบวนการและ/หรือข้อจำกัด ที่มีผลกระทบต่อการเดินอากาศ
       • การนำมาตรการระยะสั้นเข้าใช้ในกรณีที่การให้บริการจราจรทางอากาศและการบริการ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือบางส่วนต้องหยุดให้บริการ
       • เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมการบินพลเรือน
     • การรายงานเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสนามบินในเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP)
      • การรายงานเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสนามบินในเอกสารแถลงข่าวการบินเป็นการถาวร  (AIP Amendments)
       • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสนามบินที่อยู่ในเอกสารแถลงข่าวการบินเป็นการถาวร    (AIP Amendments) แต่การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินหรือไม่มีผลกระทบต่อการบินในทันที ให้ผู้ดำเนินการสนามบินทำการร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารแถลงข่าวการบินเป็นการถาวร (AIP Amendments) โดยแจ้งให้หน่วยงานของ  สนง.การบินพลเรือนที่รับผิดชอบในด้านมาตรฐานข่าวสารการเดินอากาศทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษร
       • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสนามบินที่อยู่ในเอกสารแถลงข่าวการบินเป็นการถาวร    (AIP Amendments) แต่การเปลี่ยนแปลงมีกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินหรือ มีผลกระทบต่อการบินในทันที ให้ผู้ดำเนินการสนามบินทำการร้องขอให้ตรวจสอบและออกประกาศนักบิน และทำการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารแถลงข่าวการบินเป็นการถาวร(AIP Amendments)โดยแจ้งให้หน่วยงานของ สนง.การบินพลเรือนที่รับผิดชอบในด้านมาตรฐานข่าวสารการเดินอากาศทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร
       • </ul>
       • การรายงานเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสนามบินในเอกสารแถลงข่าวการบินเป็นการชั่วคราว (AIP Supplements)
       • การเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำการรายงานเพื่อขอออกประกาศเวียนการบิน ได้แก่
        • การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระหลัก (Major change) ในกฎ ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือ  สิ่งอำนวยความสะดวก ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
        • สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นการอธิบายหรือแนะนำที่มีแนวโน้มที่จะกระทบต่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติการบิน
        • ข้อมูลหรือเอกสารที่อธิบายหรือให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค ระเบียบ หรือการบริหารงาน
        • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในขั้นตอนปฏิบัติการเดินอากาศ การบริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
        • การนำระบบนำร่องแบบใหม่มาใช้ในอนาคต
        • ข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ ที่มีผลต่อความปลอดภัยการบิน
        • ข้อมูลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย
        • คำแนะนำทางการแพทย์ที่มีประโยชน์ต่อนักบิน
        • คำเตือนถึงนักบินให้หลีกเลี่ยงสภาพอันตรายทางกายภาพ
        • ปรากฎการทางสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
        • ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอันตรายที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลต่อการจัดการอากาศยาน
        • กฎที่เกี่ยวข้องกับการห้ามขนส่งสินค้าทางอากาศ
        • ข้อมูลที่อ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของประเทศ หรือประกาศการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของประเทศ
        • การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับใบอนุญาตของลูกเรือ (Aircrew licensing arrangements)
        • การอบรมบุคลากรการบิน
        • การประกาศใช้หรือยกเว้นกฎหมายของประเทศ
        • ข้อแนะนำในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เฉพาะชนิดต่าง ๆ
        • การปรับปรุงแก้ไขหรือมีแผนว่าจะปรับปรุงแก้ไขแผนภูมิหรือแผนที่ด้านการบิน 
        • การขนส่งเครื่องโทรคมนาคม
        • การอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการลดและบรรเทาผลกระทบทางเสียง
        • คำสั่งความสมควรเดินอากาศที่ได้รับคัดเลือก
        • การเปลี่ยนแปลงลำดับประกาศนักบิน การแจกจ่ายประกาศนักบิน เอกสารแถลงข่าวการบิน ฉบับใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงสาระหลักของหัวข้อ หน้าปก หรือรูปแบบของเอกสารแถลงข่าวการบิน 
        • ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อมูลข้างต้น
       • ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารแถลงข่าวการบินให้บอกรายละเอียดที่ครอบคลุม              หัวข้อต่าง ๆ เช่น ชื่อสนามบิน สิ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างไร ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของสภาพอันตราย ตามแบบรายงานที่ สนง.การบินพลเรือนกำหนด
      • วิธีการรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อขอตรวจสอบ และออกประกาศนักบิน (NOTAM) และ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบินในเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP)
       • ในเวลาราชการ ให้แจ้งกลุ่มแผนและข่าวสารการเดินอากาศ สำนักมาตรฐานสนามบิน โดย
        • ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 022860922 หรือ 1154 หรือ โทรสาร 022874060
        • ผ่านระบบเครือข่าย AFTN address: VTBAYOYX
        • วิธีการอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม แล้วแต่กรณี
      • ให้ทำการเก็บบันทึกการรายงานการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารสนามบินที่ได้จัดทำส่งหน่วยงานของกรมการบินพลเรือนที่รับผิดชอบในด้านมาตรฐานข่าวสารการเดินอากาศ ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของประกาศที่ออก รวมทั้งใช้ประโยชน์ในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น              การฟ้องร้องทางแพ่ง การฟ้องร้องทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์
      • เมื่อผู้ดำเนินการสนามบินได้รับประกาศนักบินที่ได้ขอออกประกาศ ให้ผู้ดำเนินการสนามบิน            ติดประกาศบนที่ปิดประกาศนักบิน (NOTAM Board) จนกว่าประกาศนักบินนั้นจะ

    เพื่อให้มีการควบคุมกำกับดูแลให้สนามบินมีการรายงานข้อมูลสถานภาพสนามบินและ         การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย   และความรวดเร็วในการปฏิบัติการบิน และ การเดินอากาศของผู้ใช้สนามบิน จึงกำหนดให้ผู้ดำเนินการสนามบินจัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของสนามบินในเรื่องการรายงานข้อมูลข่าวสารของสนามบินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

     

     

     

    1.4.1.3       ในการรายงานให้บอกรายละเอียดที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น ชื่อสนามบิน สิ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่ทำการเปลี่ยนแปลง เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างไร ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของสภาพอันตราย ตามแบบรายงานที่กรมการบิน พลเรือนกำหนด

    การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารของสนามบินที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 90 วันแต่ไม่เกิน 1 ปี หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารของสนามบิน ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน แต่จำเป็นต้องมี การขยายความหรือมีภาพประกอบ ให้ทำการร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารแถลงข่าวการบิน เป็นการชั่วคราว (AIP Supplements)

    1.4.2.3       การรายงานเพื่อขอออกประกาศเวียนการบิน (Aeronautical Information Circulars)

    การรายงานเพื่อขอออกประกาศเวียนการบิน (AIC) จะทำในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการบิน ทำให้ไม่สามารถออกประกาศนักบินหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารแถลงข่าวการบินได้

    1.4.2.6       ให้ผู้ดำเนินการสนามบินตรวจสอบรอบการออกประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารทั้ง เอกสารแถลงข่าวการบิน หรือประกาศเวียนการบินอยู่เสมอ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ในเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP) หรือประกาศเวียนการบิน ให้ผู้ดำเนินการสนามบินส่งรายงาน                     การเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานของกรมการบินพลเรือนที่รับผิดชอบในด้านมาตรฐานข่าวสาร   การเดินอากาศทราบก่อนวันที่ สนง.การบินพลเรือนจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารการเดินอากาศในเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP) ตามเวลาในรอบการออกประกาศข้างต้น

    1.4.3.2       นอกเวลาราชการ ให้แจ้ง NOTAM OFFICE (NOF) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022859832, 021313926, 021313928 หรือโทรสาร ............... และ  และรีบดำเนินการแจ้งข่าวนั้น มายัง กองแผนและข่าวสารการเดินอากาศ สนง.การบินพลเรือน ภายในวันทำการวันแรกที่มาถึง

    ก.    พ้นช่วงเวลาที่กำหนดไว้

    ข.    ลงพิมพ์ในเอกสารแถลงข่าวการบินกรณีที่ข่าวนั้นมีลักษณะถาวร

    ค.   ถูกยกเลิก


หมายเลขบันทึก: 636094เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2017 07:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 กันยายน 2017 11:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี