ขออนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ


มาตรา 58 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน หรือสถานที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ มาตรา 59 ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา 58 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น หรือปลูกต้นไม้ยืนต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการให้อนุญาตตามมาตรานี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดเงื่อนไขอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ มาตรา 60 ถ้าปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนต่อมาตรา 59 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา 59 วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัด หรือย้ายต้นไม้นั้นภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างหรือตัด หรือย้ายต้นไม้นั้นเสียเอง ค่าใช้จ่ายในการนี้ให้ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ชดใช้

การขออนุญาตปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ



คู่มือการให้บริการ (Guidance Material)

การขออนุญาตปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

  2 สิงหาคม 2562

► กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

มาตรา 58  ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน หรือสถานที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

มาตรา 59  ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา 58 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น หรือปลูกต้นไม้ยืนต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการให้อนุญาตตามมาตรานี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดเงื่อนไขอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้

มาตรา 60  ถ้าปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนต่อมาตรา 59 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา 59 วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัด หรือย้ายต้นไม้นั้นภายในเวลาที่กำหนด 

             ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างหรือตัด หรือย้ายต้นไม้นั้นเสียเอง ค่าใช้จ่ายในการนี้ให้ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ชดใช้

 • ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ


  ► การขออนุญาตปลูกสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

  1. การตรวจสอบความสูงก่อนขออนุญาตปลูกสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

  • ​ให้ยื่นแบบคำขอตรวจสอบความสูงภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (CAAT-AGA-AL-014) พร้อมเอกสารหลักฐาน
   โดยไม่ต้องยื่นเอกสารตามข้อ 5 สำหรับกรณีขอทราบความสูงเพื่อนำไปออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 

  2. การขออนุญาตปลูกสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

  • ให้ยื่นแบบคำขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (CAAT-AGA-AL-015) พร้อมเอกสารหลักฐาน

  ► เอกสารหลักฐานประกอบการขอตรวจสอบความสูง และขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

  • บุคคลธรรมดา
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนด, น.ส. 3, น.ส. 3ก หรือหนังสืออื่น ๆ
  4. ​แผนผังแสดงที่ตั้ง
  5. ​​แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่แสดงความสูงของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จากระดับพื้นดิน
  6. ​​แบบเครน ที่แสดงชนิด และความสูงที่สูงสุดของเครน จากระดับพื้นดิน (กรณีที่มีการใช้เครนในการดำเนินงานก่อสร้าง)
  7. กรณีกระทำบนที่ดินหรืออาคารของผู้อื่น
   7.1 สำเนาสัญญาที่แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีสิทธิก่อสร้าง หรือปลูก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างนั้น 
   7.2 หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
  8. ​​กรณีที่มีการมอบอำนาจ
   8.1 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์​
   8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 
  • นิติบุคคล
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเซ็นรับรอง และประทับตรานิติบุคคล ทุกหน้า จำนวน 1 ฉบับ
  2. ​สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  3. สำเนาหนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนด, น.ส. 3, น.ส. 3ก หรือหนังสืออื่น ๆ
  4. แผนผังแสดงที่ตั้ง
  5. แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่แสดงความสูงของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จากระดับพื้นดิน
  6. แบบเครน ที่แสดงชนิด และความสูงที่สูงสุดของเครน จากระดับพื้นดิน (กรณีที่มีการใช้เครนในการดำเนินงานก่อสร้าง)
  7. กรณีกระทำบนที่ดินหรืออาคารของผู้อื่น
   7.1 สำเนาสัญญาที่แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีสิทธิก่อสร้าง หรือปลูก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างนั้น 
   7.2 หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
  8. ​​กรณีที่มีการมอบอำนาจ
   8.1 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์​
   8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

  ​ ​​หมายเหตุ: เอกสารหลักฐานทุกรายการ จะต้องนำส่งในรูปแบบขนาด A4 เท่านั้น


  ► อัตราค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบความสูงและขออนุญาตปลูกสร้าง
       ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

  ► ระยะเวลาดำเนินการ
       10 วันทำการ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน และจะเริ่มนับจากวันที่คำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

  ► ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
       ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
       333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ชั้น 9 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
       โทรศัพท์ 02-568-8800 ต่อ 2702 และ 2704 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.)
       โทรสาร 02-568-8847



  เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินภาคกลาง Air Navigation Safety Zone Near an Aerodrome in the Central Thailand
  เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินภาคใต้ Air Navigation Safety Zone Near an Aerodrome in the Southern Thailand
  เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินภาคตะวันตก Air Navigation Safety Zone Near an Aerodrome in the Western of Thailand
  เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Air Navigation Safety Zone Near an Aerodrome in the Northeastern Thailand
  เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินภาคเหนือ Air Navigation Safety Zone Near an Aerodrome in the Northern Thailand
  เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินภาคตะวันออก Air Navigation Safety Zone Near an Aerodrome in the Eastern Thailand






  หมายเลขบันทึก: 668011เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2019 11:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2019 13:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (1)

  info. Graphics แสดงถึงขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การขออนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ by kmteamaga caat……แบบคำขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (CAAT-AGA-AL-015)https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2019/08/แบบคำขออนุญาตก่อสร้างฯ.pdfแบบคำขอตรวจสอบความสูงภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (CAAT-AGA-AL-014)https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2019/08/แบบคำขอตรวจสอบความสูง.pdf

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท