ถวิล อรัญเวศ


อดีต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (เกษียณ 1 ต.ค.63
เคยทำงานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
Username
thawin03
สมาชิกเลขที่
45893
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติและผลงาน นายถวิล อรัญเวศ

อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ เงินเดือนตอนเกษียณอายุราชการ 69,040 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้น

  1. ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 บำนาญ

ขั้น 69,040 บาท วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2551

  1. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ประถมศึกษา รวมกัน

ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2551- 30 กันยายน 2563 รวม 13 ปี
ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งครูผู้สอน 7 ปี ครูใหญ่ 4 ปีกว่า อาจารย์ใหญ่ 2 ปีกว่าผู้อำนวยการโรงเรียน 3 ปีกว่า 
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสูงเนิน 4 ปี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพท. และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมระยะเวลารับราชการทั้งหมด 34 ปี

3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนับแต่รับราชการมา 34 ปี

4. สามารถครองตน ครองคน ครองงานประสานสัมพันธ์เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพในสังคม ประกอบด้วย

4.1 การครองตน

4.1.1 การประหยัดและเก็บออม โดยการออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เงินฝากธนาคารสมาชิก กบข. และไทยสมุทรประกันภัย ฯลฯ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัวและชีวิตประจำวัน

4.1.2 รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ยึดมั่นในหลักธรรม หิริ ความละอาดแก่ใจ โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาป ศีล 5 เบญจธรรม 5 และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯลฯ

4.1.3 ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา โดยเฉพาะศีล 5 เบญจธรรม 5

4.1.4 ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ น้อมนำพระบรมราโชวาท

มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

4.2 การครองคน

4.2.1 สามารถในการประเมินสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน

4.2.2 สามารถทำงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ

4.2.3 ให้ความเสมอภาคแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง

4.2.4 มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

4.2.5 เสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน

4.3 การครองงาน

4.3.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

4.3.2 มีความรู้ ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยยึดอิทธิบาท 4 และโพชฌงค์ 7 ประการในการทำงาน

4.3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ทำเว็บไซต์ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเว็บไซต์การาจัดการเรียนรู้ หรือเว็บไซต์ KM สพฐ. เว็บไซต์ สพฐ.เฟชบุ๊ค ถวิล อรัญเวศ GOTONKOW

4.4 ประสานสัมพันธ์ ใช้หลัก สงเคราะห์ประชา เจรจาไพเราะ บอกรับการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อมีน้ำใจเสมอต้นเสมอปลาย

5 มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพที่ตนเองรับผิดชอบ (O-net) สูงขึ้นร้อยละ 3 เป็นส่วนใหญ่ และผลสัมฤทธ์โดยภาพรวมของเขต อยู่ในระดับก้าวกระโดด ปี 2557 จนทำให้สำนักงานเขตฯ ได้
รับรางวัลจาก สพฐ. 10,000 บาท

5.2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ สพฐ.สำนักงานเขตฯ มีผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ สพฐ. อยู่ในระดับดี และบางปีดีมาก
 

5.3 ผลการปฏิบัติงามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 อยู่ในระดับดี และบางปีดีมาก

5.4 ผลการปฏิบัติงามตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับดีและบางมาตรฐานในระดับดีมาก

6. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคม

6.1 ผู้บริหารนอกสถานศึกษาดีเด่น ปี 2543-2544

6.2 ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จาก สพท.นครราชสีมา เขต 4 ปี 2548

6.3 ได้รับรางวัลเพชรเสมา นักผู้บริหารการศึกษา “ผู้มีคุณธรรมดีเด่น” จากหนังสือพิมพ์ทำเนียบธุรกิจ-นิตยสารผู้นำนักบริหาร พ.ศ.2545 มอบโดย ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

6.4 ได้รับรางวัลเพชรแผ่นดิน สาขานักบริหารการศึกษา “ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ปี 2545 จากประธานกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (วุฒิสภา) นายภิญญา ช่วยปลอด

6.5 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก สพท.นครราชสีมา เขต 4 ปี 2549-2551
6.6 ได้รับรางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่น จาก สพท.นครราชสีมา เขต 4 ปี 2553
6.7 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา
จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2553 (ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)
6.8 ได้รับรางวัลนักบริหารการศึกษาดีเยี่ยม จาก สพป.นครราชสีมา เขต 4 ปี 2554
6.9 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (obec awards) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเย่ี่ยม
ด้านบริหารจัดการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้้นพื้นฐาน 
6.10 ได้รับรางวัลครูดีมีคุณธรรม สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น จาก คุรุสภาพเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปี 2553-2555
6.10 ได้รับรางวัลครูดีมีคุณธรรม สาขานักบริหารการศึกษาดีเยี่ยม จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ปี 2556-2558,2560
6.11 ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี นักบริหารการศึกษา จาก คุรุสภา ปี 2555

6.12 รางวัล เสมา ปปส.ดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ 2555-2556

6.13 รางวัลครูดีศรีสังคม จากคุรุสภา (ชมรมครูดี สพป.นม.เขต 4)
7.ประสบการณ์
7.1 กรรมการออกข้อสอบและสัมภาษณ์ การสอบบรรจุครูผู้ัช่วยและพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
7.2 กรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.2546-2548
7.3 กรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขต ระดับจังหวัด 
และระดับกลุุ่มจังหวัด 3 ครั้งขึ้นไป
7.4 กรรมการประเมินครูดีมีคุณธรรม ตั้งแต่ปี 2547-2559
7.5 อนุกรรมการเลือกตั้ง ส.ว.
7.6 กรรมการการเลือกตั้ง ส.ส. ประจำเขตเลือกตั้ง
7.7 กรรมการสืบและสอบวินัยข้าราชการ
7.8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
สพป.นครราชสีมา เขต 4
7.9 ผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.ปี 2545-2547 เคยประเมิน
สถานศึกษา 22 แห่ง

8. การศึกษา

ทางโลก
ระดับปริญญาตรี ศษ.บ. (ภาษาไทย) จาก มสธ. ปี 2528
ระดับปริญญาตรี ศน.บ. (ศาสนศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์) ปี 2528
ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2551
ระดับปริญญาโท ศษ.ม. (การประถมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2534
ระดับปริญญาโท ค.ม. (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2555
ระดับปริญญาเอก (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ 20 สิงหาคม 2559

ทางธรรม
เปรียญธรรม 5 ประโยค และ น.ธ.เอก
จากสำนักเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร


 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท