ความเห็นล่าสุด


“เป็นผู้ปกครองคน หรือผู้นำคน ไม่ควรรับอามิสสินบนหรือของกำนัลจากใครเพราะอาจมีผลต่อการปกครองได้”

ควรร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันมิให้เกิดสงครามโลกครั้้งที่ 3สุขสันต์ วันสงกรานต์  ๒๕๕๖   ปีใหม่ไทยแต่โบราณ

สวั้


ขอให้มีความสุขกาย สุขใจ  ในวันสงกรานต์ นะครับ

กินตามอยาก จะทุกข์ยากตามมา กินด้วยพิจารณา จะแก้ปัญหาได้ตลอดไป

บุรุษ จะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งหลายทั้งปวงหาใช่ไม่ แต่สตรี ซึ่งเป็นผู้เฉลียวฉลาดในกาลนั้น ๆ และสามารถแก้ปัญหาวิกฤติชีวิต

ที่มาเผชิญได้ด้วยสติปัญญา ก็ชื่อว่าเป็นบัณฑิตได้เช่นกัน

ใคร่ควรญให้ดีเสียก่อนจึงพูด และทำ

ยอดของนักบริหาร คือการบริหารคนได้

ใช้คนเป็น เห็นตนเอง

ยอดของนักบริหาร

ยอดของนักบริหาร คือผู้สามารถ
ครองตน ครองคน ครองาน
ประสานสัมพันธ์
และสามารถดึงเอาความสามารถของเพื่อนร่วมงานออกมาใช้ได้

คำกลอนสอนจิตสำหรับวัยรุ่น

เงินกับงาน การศึกษาต้องหาก่อน
อย่ารีบร้อน พาลหารัก  งานจักเสีย
ถ้าขาดเงิน ขาดงาน พาลขาดเมีย
งานไม่เสีย  เงินคงมี  เมียคงมา

 

เสียอะไร ก็เสียไปเถอะ แต่อย่าเสียกำลังใจ......

ชีวิตเรา  เราต้องลิขิต
มีเข็มทิศ  สร้างความดี  ให้แพร่หลาย
อยู่ที่ใด  ทำดีไว้  พาสบาย
กำลังใจ แข็งแกร่ง พบสุขเอย

เสียอะไร  ก็เสียไปเถอะ  แต่อย่าเสียกำลังใจ
เพราะคนที่เสียกำลังใจ   เสมือนสูญเสียทุกอย่างในชีวิต

ทำดี ดีกว่าขอพร

ทำดี  ดีกว่า  ขอพร
ทำชั่ว จะวอนให้พระช่วย คงไม่ไหม
ทำดี  นิรทุกข์  สุขใจ
ทำชั่วแล่วไซร์  จักทุกข์  ทรมาน

ฝืนใจได้กำไร ตามใจขาดทุน


ความสำเร็จในชีวิต  เราสามารถลิขิตได้
ความสำเร็จในชีวิต  ย่อมเต็มไปด้วยขวากหนาม
ความสำเร็จในชีวิต  ไม่ใช่ทำได้เพียงวันเดียว
ความสำเร็จในชีวิต  ขึ้นอยู่กับการสั่งสมความอดทน
ทำตามใจชอบ  อาจได้รับสิ่งที่ไม่ชอบใจ
ทำด้วยความฝืนใจ   มักจะได้สิ่งที่ดีดี
ฝืนใจ  ย่อมได้กำไร  ตามใจ ย่อมพาขาดทุนร  ตามใจ  ขาดทุน

แบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน

ครูดี  มีคุณธรรม  ประจำจิต
ครูดี  พัฒนาชีวิต  ให้สดใส
คุณภาพ  คุณประโยชน์  โปรดใส่ใจ
ครูดีไซร้  ให้แบบอย่าง  นำทางเจริญ

 

ถวิล  อรัญเวศ  เสนอว่า คุณลักษณะของนักบริหารมืออาชีพในยุคเขตพื้นที่การศึกษาที่สำคัญ มี 10 ประการ สรุปได้ดังนี้

1.       กล้าตัดสินใจ  นักบริหารมืออาชีพต้องมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เป็นคนสุขุม

รอบคอบ มีเหตุผล โดยยึดหลักที่ว่า ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้พิสูจน์ ก่อนจะพูด ให้ยั้งคิดพินิจฉัย

ก่อนจะทำกิจการงานใด ๆ  จงคิดให้ถ้วนถี่จะดีเอย

                2. ไวต่อข้อมูล  นักบริหารมืออาชีพต้องเป็นคนทันสมัย ไวต่อข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  ต้องติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ

                3. เพิ่มพูนวิสัยทัศน์  นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถมองเห็นภาพฝันในอนาคต และแนวทางที่จะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

                4. ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน    นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต และมีการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ปรากฏอยู่เสมอ

                5.  ประสานสิบทิศ  นักบริหารมืออาชีพ ต้องเป็นผู้ที่สามารถประสานงานกับหน่วยงาน

หรือบุคคลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถไกล่เกลี่ยข้อกรณีพิพาท และสามารถขจัดปัญหาต่าง ๆ ใน

หน่วยงานได้

6.       คิดสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ ๆ  นักบริหารมืออาชีพ ต้องคิดหาวิธีการทำงานแบบ

ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่น

6.1    ต้องรู้ว่า จะต้องทำอะไร และมี เป้าหมายอย่างไร ต้องกำหนดเป้าหมายให้

ชัดเจน

6.2    ต้องรู้ว่า จะทำอย่างไร โดยเลือกวิธีการหลาย ๆ วิธีแล้วตัดสินใจนำวิธีการ

ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

6.3    ต้องตั้งใจทำ  มุ่งมั่นและมีความจริงใจในการทำงานั้น ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

6.4    เต็มใจทำงาน  ทำงานให้สนุกและมีความสุขกับงานที่ทำ

6.5    มีความสุขุมรอบคอบในการทำงาน

6.6    มีใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการทำงาน ไม่โลเลที่จะดำเนินงานตามที่ได้วาง

แนวทางไว้

6.7    ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยใจเป็นกลาง ยุติธรรม และเปิดเผย

7.       จูงใจเพื่อร่วมงาน  นักบริหารมืออาชีพ ต้องมีความสามารถในการโน้มน้าว หรือจูงใจ

เพื่อนร่วมงานให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ให้การยกย่องชมเชยผู้ที่ปฏิบัติงานและปฏิบัติ

ตนดี เป็นต้น

97

8.       ทนทานต่อปัญหาอุปสรรค  นักบริหารมืออาชีพ จะต้องมีความอดทนต่อสู้กับปัญหา

อุปสรรคที่กำลังเผชิญ และพร้อมที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่หนีปัญหา

9.       รู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์  นักบริหารมืออาชีพจะต้องยืดหยุ่น ไม่ตึงเกินไป หรือไม่

หย่อนเกินไป บางครั้งก็ต้องดำเนินการในสายกลาง แต่บางครั้งก็ต้องมีความเด็ดขาดเพื่อแก้ไข

ปัญหาให้สงบเรียบร้อย

10.    บริหารแบบมีส่วนร่วม  นักบริหารมืออาชีพ จะต้องบริหารงานเป็นทีมโดยให้ทุกคน

มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมประเมินผล

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี