วิสัยทัศน์สำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนผู้บริโภคด้านการบิน


..ข้าราชการ ....ผู้ที่ทำงาน ด้านการกำกับดูแล ตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานด้านการบิน.... ควรตั้งปณิธานและระลึกถึงอยู่สม่ำเสมอว่า.... ในเมื่อเราได้มีโอกาสทำงานให้พ่อหลวง... ในด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยในการบิน... เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.... เราต้องตระหนักอยู่ในจิตใจเสมอว่า เราต้องรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญอยู่

..ข้าราชการ ....ผู้ที่ทำงาน ด้านการกำกับดูแล ตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานด้านการบิน.... ควรตั้งปณิธานและระลึกถึงอยู่สม่ำเสมอว่า.... ในเมื่อเราได้มีโอกาสทำงานให้พ่อหลวง... ในด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยในการบิน... เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.... เราต้องตระหนักอยู่ในจิตใจเสมอว่า เราต้องรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญอยู่.. สำคัญคือ....

1. จิตสำนึกรับผิดชอบ รับผิดชอบในคน ระบบ อุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการ อันจะส่งผล เกิดส่วนได้ส่วนเสีย โดยตรงอย่างใหญ่หลวงต่อคนจำนวนมาก ฉนั้น ปณิธาน หรือวิธีคิดมุมมองของผู้ที่ทำหน้าที่อันสำคัญนี้ ...จึง...

2. ความเที่ยงความตรง ควรที่จะมีสติกำกับการปฏิบัติงานตลอดเวลา ปฏิบัติด้วยความไม่ประมาท ยุติธรรม แน่วแน่เถรตรง ด้วยความเที่ยงเสมอต้นเสมอปลาย... ตลอดจน...

3. การถ่ายทอดการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์(Tacit Knowledge) ให้เป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ต่อกันในทุกรุ่น ต่อไปในภายภาคหน้า นักตรวจสอบที่ดีต้องสามารถอธิบายให้คำปรึกษาการแก้ไขได้ด้วย ที่เรียกว่า งานราชการต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชน เพราะราชการรู้กฎระเบียบ ฉนั้นจึงเป็นผู้ที่รู้ว่าทำอย่างไร แก้ไขอย่างไร จึงจะถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ที่กำหนด

4. วิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคด้านการบิน พึงระลึกเสมอว่าเราจะไม่ยอมปล่อยให้วัตถุใดๆ ทั้งที่เป็นอากาศยานและสิ่งเทียมอากาศยาน ตลอดจนอากาศยานเบาพิเศษ บินล่องไปในอากาศ เหนือศีรษะประชาชนชาวบ้านที่ทำมาหากินอยู่อย่างปกติสุขด้านล่างเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ที่ประชาชนควรได้รับความปลอดภัยจากบริการบริการขนส่งสาธารณะ ตลอดจนด้านมลภาวะทางเสียง มลพิษทางอากาศ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำลายบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม มีกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลก

5. พัฒนากฏระเบียบให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เราต้องแก้ไข ปรับปรุง กำหนดกฎเกณฑ์ให้เมาะสมกับปัจจบัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ หมั่นตรวจตราการปฏิบัติงานด้วยความรัดกุม ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร รวมถึงการรณรงรค์ให้ตระหนักถึงความไม่ประมาท การปลอดภัยไว้ก่อน การปฏิบัติงานครบถ้วนสมบูรณ์ตามวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขและถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันมาแล้วว่าเป็นวิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

6. บ่งชี้อันตรายต่ออากาศยาน(Identify Hazard To Aircraft) และบ่งชี้สภาวะที่ไม่ปลอดภัย (Identify Unsafe Condition) จะดำเนินการตรวจวิเคราะห์สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน ขณะขับเคลื่อนบนภาคพื้น ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด เพื่อบ่งชี้สิ่งต่างๆ เพื่อจะได้แก้ไข หรือนำไปประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ วิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ทุกทางที่จะลดความเสี่ยงด้านการบินให้น้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยโดยเท่าเทียมกัน ด้วยความมั่นใจว่า มีข้าราชการกรมการบินพลเรือน ช่วยกำกับดูแลความปลอดภัยในด้านการบินอย่างรัดกุมเข้มงวดที่สุด

7. การรับรองสนามบิน (Aerodrome Certification) พัฒนาขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยสนามบิน อย่างมีขั้นตอนแบบแผนการตรวจที่มาตรฐานสากล โดยที่ชาวบ้านจะต้องดำรงชีพอยู่อย่างมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ในระดับที่มีความมั่นใจสูง คือไม่ต้องกังวลใจ ทุกข์ใจ คอยระแวดระวัง ในเรื่องการเดินทางๆเครื่องบิน....

8.การกำกับดูแลที่เข้มงวด การตรวจสอบเพื่อหาความเสี่ยงและประเมิน จัดการ เพิ่มาตรการ แก้ไขปรับปรุง คน อุปกรณ์ เครื่องจักร ขั้นตอนปฏิบัติงาน และเงื่อนไขเกี่ยวข้อง มีรูปแบบอันตรายแบบ ที่มองเห็นได้ และแบบซ่อนเร้น (Model Of Latent And Active Failures7) มีรายละเอียดความผิดพลาดจากมนุษย์ 4 ระดับ ได้แก่

8.1 อิทธิพลขององค์กร เช่น การบริหาร บรรยากาศการทำงานภายในองค์กร และกระบวนการระบบปฏิบัติขององค์กร ซึ่งรวมถึงการจำกัดเวลา ปริมาณผลงาน มาตรฐานงาน ค่าตอบแทน ข้อกำหนดขั้นตอนปฏิบัติ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

8.2 การกำกับดูแลที่ไม่ปลอดภัย เช่น การกำกับดูแล ที่ไม่เพียงพอวางแผนการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม แก้ปัญหาข้อขัดข้องที่ไม่ถูกจุด และขาดการกำกับดูแล หรือกำกับดูแลไม่ถูกวิธี

8.3 สภาพเงื่อนไขที่เสริมให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัย เช่น สภาพเงื่อนไขของผู้ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือของผู้ปฏิบัติมีการฝึกที่ยังไม่ได้มาตรฐาน

8.4 การกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ เช่น การกระทำของนักบิน ลูกเรือ ช่างอากาศ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่ลานจอดท่าอากาศยาน ฯลฯ มีการกระทำที่ผิดพลาด หรือกระทำโดยฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การปฏิบัติ

..... ถ้ารู้รายละเอียดความเสี่ยงแต่เนิ่นก่อนเกิดเหตุ แบบนี้พวกเราข้าราชการกรมการบินพลเรือน ก็ควรที่จะทำหน้าที่ของพ่อหลวงให้ดีที่สุด เพื่อพสกนิกรของพ่อ จะได้ดำรงชีพอยู่ด้วยความสุข ความร่มเย็น ไพร่ฟ้าหน้าใสแล....

อ้างอิง ที่มาข้อ 8.1-8.4 คุณณัฐวุฒิ ศิลาโชติ

:http://www.gotoknow.org/posts/292153

หมายเลขบันทึก: 663475เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2019 07:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กรกฎาคม 2019 07:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี