วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๑๑๐. พลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓

ตอนที่ ๔

ตอนที่ ๕

ตอนที่ ๖

ตอนที่ ๗

ตอนที่ ๘

ตอนที่ ๙

ตอนที่ ๑๐

ตอนที่ ๑๑

ตอนที่ ๑๒

ตอนที่ ๑๓

ตอนที่ ๑๔

ตอนที่ ๑๕

ตอนที่ ๑๖

ตอนที่ ๑๗

ตอนที่ ๑๘

ตอนที่ ๑๙

ตอนที่ ๒๐

ตอนที่ ๒๑

ตอนที่ ๒๒

ตอนที่ ๒๓

ตอนที่ ๒๔

ตอนที่ ๒๕

ตอนที่ ๒๖

ตอนที่ ๒๗

ตอนที่ ๒๘

ตอนที่ ๒๙

ตอนที่ ๓๐

ตอนที่ ๓๑

ตอนที่ ๓๒

ตอนที่ ๓๓

ตอนที่ ๓๔

ตอนที่ ๓๕

ตอนที่ ๓๖

ตอนที่ ๓๗

ตอนที่ ๓๘

ตอนที่ ๓๙

ตอนที่ ๔๐

ตอนที่ ๔๑

ตอนที่ ๔๒

ตอนที่ ๔๓

ตอนที่ ๔๔

ตอนที่ ๔๕

ตอนที่ ๔๖

ตอนที่ ๔๗

ตอนที่ ๔๘

ตอนที่ ๔๙

ตอนที่ ๕๐

ตอนที่ ๕๑

ตอนที่ ๕๒

ตอนที่ ๕๓

ตอนที่ ๕๔

ตอนที่ ๕๕

ตอนที่ ๕๖

ตอนที่ ๔๗

ตอนที่ ๕๘

ตอนที่ ๕๙

ตอนที่ ๖๐

ตอนที่ ๖๑

ตอนที่ ๖๒

ตอนที่ ๖๓

ตอนที่ ๖๔

ตอนที่ ๖๕

ตอนที่ ๖๖

ตอนที่ ๖๗

ตอนที่ ๖๘

ตอนที่ ๖๙

ตอนที่ ๗๐

ตอนที่ ๗๑

ตอนที่ ๗๒

ตอนที่ ๗๓

ตอนที่ ๗๔

ตอนที่ ๗๕

ตอนที่ ๗๖

ตอนที่ ๗๗

ตอนที่ ๗๘

ตอนที่ ๗๙

ตอนที่ ๘๐

ตอนที่ ๘๑

ตอนที่ ๘๒

ตอนที่ ๘๓

ตอนที่ ๘๔

ตอนที่ ๘๕

ตอนที่ ๘๖

ตอนที่ ๘๗

ตอนที่ ๘๘

ตอนที่ ๘๙

ตอนที่ ๙๐

ตอนที่ ๙๑

ตอนที่ ๙๒

ตอนที่ ๙๓

ตอนที่ ๙๔

ตอนที่ ๙๕

ตอนที่ ๙๖

ตอนที่ ๙๗

ตอนที่ ๙๘

ตอนที่ ๙๙

ตอนที่ ๑๐๐

ตอนที่ ๑๐๑

ตอนที่ ๑๐๒

ตอนที่ ๑๐๓

ตอนที่ ๑๐๔

ตอนที่ ๑๐๕

ตอนที่ ๑๐๖

ตอนที่ ๑๐๗

ตอนที่ ๑๐๘

ตอนที่ ๑๐๙

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของไทย (๑) บอกชัดว่า กระทรวง อว. ต้องการพลิกมหาวิทยาลัยสู่ “หลายโฉม” หรือหลายกลุ่ม เพื่อให้มหาวิทยาลัยทำหน้าที่พลังขับเคลื่อน value-based economy  

 เว็บไซต์ของโครงการระบุเป้าหมายของกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (๒) ระบุตัวชี้วัดของผลการดำเนินงาน ๘ ด้าน คือ (๑) อัตราการอ้างอิงของผลงานตีพิมพ์  (๒) ชื่อเสียง  (๓) การเคลื่อนย้ายอาจารย์และนักศึกษา  (๔) รางวัล  (๕) จำนวนอาจารย์ต่อ นศ.  (๖) ความร่วมมือวิจัยกับนานาชาติ  (๗) ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง เทียบกับจำนวนการตีพิมพ์  (๘) งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร  

ผมพยายามทำความเข้าใจว่า มหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ ดำเนินการตอบสนองนโยบายนี้อย่างไร    และกลไกต่างๆ ในระดับกระทรวง อว. มีการจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยอย่างไร    พบหลักฐานที่ (๓) เป็นเอกสารที่ดีมาก    สะท้อนการจัดการที่ดีด้าน governance ระดับประเทศ     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับต่างๆ ควรอ่านหลายๆ รอบ    และตีความสู่ปฏิบัติการในหน่วยงานของตน   

ผมชอบ ๗ กิจกรรมตาม (๓) ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน คือ    

กิจกรรมที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการ กำกับดูแล และพัฒนาระบบอุดมศึกษาในภาพรวมให้ตอบโจทย์ประเทศ  

กิจกรรมที่ 2 ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณการอุดมศึกษาให้เป็นเครื่องมือผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาตอบโจทย์ประเทศมากขึ้น

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศให้เอื้อต่อการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ และรองรับการพัฒนาในอนาคต

กิจกรรมที่ 4 วางแผนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

กิจกรรมที่ 7 การสร้างเสริมและการเคลื่อนย้ายบุคลากรศักยภาพสูงเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

ผมพยายามหาข้อมูลหลักฐานการดำเนินการในระดับนโยบายของประเทศ ในการเอื้อหรือชักจูงการดำเนินการกิจกรรมทั้ง ๗ นั้น    พบข่าวในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๔) ทำให้ใจชื้นว่า นโยบายของ รมต. ท่านก่อนมีการรับช่วงมาดำเนินการโดย รมต. ท่านใหม่     ในข่าวบอกว่า อว. เตรียมเสนองบประมาณปี ๒๕๖๕ สนับสนุนโครงการนี้ถึง ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท    ไม่ทราบว่าเอาเข้าจริงได้เท่าไร    เพราะรู้ๆ กันอยู่ว่ารัฐบาลถังแตก    และเมื่อเร็วๆ นี้ทราบข่าวหน่วยงานต่างๆ โดนตัดงบประมาณกันทั่วหน้า  

  

วิจารณ์ พานิช        

๙ มี.ค. ๖๔ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)