​ วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) : 5. Spearhead Program

ตอนที่  

ตอนที่    

ตอนที่

ตอนที่

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานภายใต้แผนบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    ซึ่งน่าจะถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

นวัตกรรมในการสนับสนุนการวิจัย เพื่อสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ที่ผมคิดว่าเป็นการริเริ่ม ที่น่าชื่นชม  และจะส่งผลสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศแบบก้าวกระโดด คือ  แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead Program)    ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริง ในสาขาเป้าหมายของประเทศ  หรือก่อผลทางสังคม ชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ  

 ผมตีความว่า เป็นการยกระดับการวิจัยของประเทศ  ให้มีการวิจัยแบบมีเป้าหมายที่เป็นความต้องการ ของประเทศ    ทำวิจัยจริงจัง  และได้รับการสนับสนุนจริงจัง

เป็นการวิจัยแบบ High expectation, high support, high impact  ที่จะหนุนให้ประเทศไทยบรรลุ ประเทศไทย ๔.๐ ได้ 

โครงการวิจัยแบบ Spearhead Program คือ แผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ได้จริงในสาขาเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ หรือ แผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่จะใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

เน้นที่ประเด็นวิจัย ๕ หมวดคือ

 • อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์
 • เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
 • ระบบโลจิสติกส์
 • การบริการมูลค่าสูง
 • พลังงาน

    เงื่อนไข ๙ ประการของ Spearhead Program คือ

 • มีความเป็นไปได้ทางการตลาด
 • มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยี การผลิตและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • มีผู้ประกอบการที่พร้อมจะลงทุนให้เกิดการผลิตและจำหน่าย
 • เป็นงานที่จะดำเนินการจะต้องอยู่ใน Technology Readiness Level ขั้นต่ำที่ Level 5
 • มีผลลัพธ์/ผลผลิตที่ชัดเจนเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วภายใน 2 ปี (3 ปี สำหรับด้านการแพทย์)
 • เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานจะต้องเกิดผลงานที่พร้อมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
 • หน่วยงานร่วมดำเนินการประกอบด้วยเอกชนอย่างน้อย 1 รายและหน่วยงานวิจัยที่สามารถ รับงบประมาณจากภาครัฐได้อย่างน้อย 1 หน่วยงาน มีรายละเอียดงบประมาณ ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลรายปี การบริหารจัดการโปรแกรม ข้อตกลงเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของและการใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับภาคเอกชน ผลงานและการตรวจรับ
 • ภาคเอกชนร่วมลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าแผนงาน โดยเป็น in-cash อย่างน้อยร้อยละ 10  ของมูลค่าแผนงาน และต้องมีเอกสารยืนยันจากภาคเอกชน
 • มีมูลค่า 50 - 100 ล้านบาทตลอดทั้งแผนงาน   โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 1 – 3 ปี หากจำเป็นสามารถขยายเป็น 5 ปี ได้

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีข้อเสนอโครงการ spearhead ที่ผ่านการกลั่นกรองตามเหณฑ์ดังกล่าว ๓๕ โครงการ เป็นเงินรวม ๒,๕๒๑.๔๖ ล้านบาท จาก ๑๒ หน่วยงาน   

วิจารณ์ พานิช

๒๖ พ.ย. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)