วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๑๐๘. จัดการงานวิจัยโครงการใหญ่เป็นเรื่องเป็นราว

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓

ตอนที่ ๔

ตอนที่ ๕

ตอนที่ ๖

ตอนที่ ๗

ตอนที่ ๘

ตอนที่ ๙

ตอนที่ ๑๐

ตอนที่ ๑๑

ตอนที่ ๑๒

ตอนที่ ๑๓

ตอนที่ ๑๔

ตอนที่ ๑๕

ตอนที่ ๑๖

ตอนที่ ๑๗

ตอนที่ ๑๘

ตอนที่ ๑๙

ตอนที่ ๒๐

ตอนที่ ๒๑

ตอนที่ ๒๒

ตอนที่ ๒๓

ตอนที่ ๒๔

ตอนที่ ๒๕

ตอนที่ ๒๖

ตอนที่ ๒๗

ตอนที่ ๒๘

ตอนที่ ๒๙

ตอนที่ ๓๐

ตอนที่ ๓๑

ตอนที่ ๓๒

ตอนที่ ๓๓

ตอนที่ ๓๔

ตอนที่ ๓๕

ตอนที่ ๓๖

ตอนที่ ๓๗

ตอนที่ ๓๘

ตอนที่ ๓๙

ตอนที่ ๔๐

ตอนที่ ๔๑

ตอนที่ ๔๒

ตอนที่ ๔๓

ตอนที่ ๔๔

ตอนที่ ๔๕

ตอนที่ ๔๖

ตอนที่ ๔๗

ตอนที่ ๔๘

ตอนที่ ๔๙

ตอนที่ ๕๐

ตอนที่ ๕๑

ตอนที่ ๕๒

ตอนที่ ๕๓

ตอนที่ ๕๔

ตอนที่ ๕๕

ตอนที่ ๕๖

ตอนที่ ๔๗

ตอนที่ ๕๘

ตอนที่ ๕๙

ตอนที่ ๖๐

ตอนที่ ๖๑

ตอนที่ ๖๒

ตอนที่ ๖๓

ตอนที่ ๖๔

ตอนที่ ๖๕

ตอนที่ ๖๖

ตอนที่ ๖๗

ตอนที่ ๖๘

ตอนที่ ๖๙

ตอนที่ ๗๐

ตอนที่ ๗๑

ตอนที่ ๗๒

ตอนที่ ๗๓

ตอนที่ ๗๔

ตอนที่ ๗๕

ตอนที่ ๗๖

ตอนที่ ๗๗

ตอนที่ ๗๘

ตอนที่ ๗๙

ตอนที่ ๘๐

ตอนที่ ๘๑

ตอนที่ ๘๒

ตอนที่ ๘๓

ตอนที่ ๘๔

ตอนที่ ๘๕

ตอนที่ ๘๖

ตอนที่ ๘๗

ตอนที่ ๘๘

ตอนที่ ๘๙

ตอนที่ ๙๐

ตอนที่ ๙๑

ตอนที่ ๙๒

ตอนที่ ๙๓

ตอนที่ ๙๔

ตอนที่ ๙๕

ตอนที่ ๙๖

ตอนที่ ๙๗

ตอนที่ ๙๘

ตอนที่ ๙๙

ตอนที่ ๑๐๐

ตอนที่ ๑๐๑

ตอนที่ ๑๐๒

ตอนที่ ๑๐๓

ตอนที่ ๑๐๔

ตอนที่ ๑๐๕

ตอนที่ ๑๐๖

ตอนที่ ๑๐๗

เช้าวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทีม SiCORE-M ของศิริราช นัดประชุมออนไลน์กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เพื่อปรึกษาเรื่องการเสนอขอทุนวิจัยโปรแกรมใหญ่ แบบ sandbox   ที่จะช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้วยงานวิจัย    ผมได้รับเชิญเข้าร่วมหารือด้วย  

  การหารือในเวลาชั่วโมงครึ่ง เป็นเรื่องเป็นราวมาก    ได้ประเด็นที่จะดำเนินการขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัยมหิดล   และในระดับประเทศ    เป้าหมายใหญ่คือ เพื่อพัฒนา Research Management Platform ระดับประเทศ    ที่จะช่วยให้ประเทศไทยขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม    เพราะงานวิจัยเป้าหมายของ platform ที่จะเริ่มด้วยการเป็น sandbox นี้    จะส่งมอบผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการบำบัดโรค วิธีใหม่   

ข้อเรียนรู้จากโครงการที่เริ่มแบบเป็น sandbox   จะนำไปสู่การสร้าง “ชาลาจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม” (Research and Innovation Management Platform) แบบใหม่    ที่ริเริ่มสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศ    และมีการจัดการให้ดำเนินการต่อเนื่องได้หลายปีจนสัมฤทธิผล   

ในการประชุม มีการพูดกันเรื่อง การให้ทุนวิจัยแบบสัญญาต่อเนื่องหลายปี    ที่ตอนมีโครงการ Spearhead program ก็มีข้อกำหนดว่า เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องหลายปี    แต่เมื่อมีการให้ทุนจริงกลายเป็นสัญญาทีละปี   ที่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมให้ทุนยาวหลายปีในสัญญาเดียวไม่ได้    จึงมีการพูดกันว่า หากจะให้การวิจัยเรื่องสำคัญของประเทศเกิดผลจริงจังต้องจัดการให้มีการทำสัญญาให้ทุนวิจัยต่อเนื่องหลายปีได้    

วิจารณ์ พานิช     

๑๕ ก.พ. ๖๔ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)