วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๖๙. แนวทางจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้าน ววน.

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓

ตอนที่ ๔

ตอนที่ ๕

ตอนที่ ๖

ตอนที่ ๗

ตอนที่ ๘

ตอนที่ ๙

ตอนที่ ๑๐

ตอนที่ ๑๑

ตอนที่ ๑๒

ตอนที่ ๑๓

ตอนที่ ๑๔

ตอนที่ ๑๕

ตอนที่ ๑๖

ตอนที่ ๑๗

ตอนที่ ๑๘

ตอนที่ ๑๙

ตอนที่ ๒๐

ตอนที่ ๒๑

ตอนที่ ๒๒

ตอนที่ ๒๓

ตอนที่ ๒๔

ตอนที่ ๒๕

ตอนที่ ๒๖

ตอนที่ ๒๗

ตอนที่ ๒๘

ตอนที่ ๒๙

ตอนที่ ๓๐

ตอนที่ ๓๑

ตอนที่ ๓๒

ตอนที่ ๓๓

ตอนที่ ๓๔

ตอนที่ ๓๕

ตอนที่ ๓๖

ตอนที่ ๓๗

ตอนที่ ๓๘

ตอนที่ ๓๙

ตอนที่ ๔๐

ตอนที่ ๔๑

ตอนที่ ๔๒

ตอนที่ ๔๓

ตอนที่ ๔๔

ตอนที่ ๔๕

ตอนที่ ๔๖

ตอนที่ ๔๗

ตอนที่ ๔๘

ตอนที่ ๔๙

ตอนที่ ๕๐

ตอนที่ ๕๑

ตอนที่ ๕๒

ตอนที่ ๕๓

ตอนที่ ๕๔

ตอนที่ ๕๕

ตอนที่ ๕๖

ตอนที่ ๔๗

ตอนที่ ๕๘

ตอนที่ ๕๙

ตอนที่ ๖๐

ตอนที่ ๖๑

ตอนที่ ๖๒

ตอนที่ ๖๓

ตอนที่ ๖๔

ตอนที่ ๖๕

ตอนที่ ๖๖

ตอนที่ ๖๗

ตอนที่ ๖๘

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ผมร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓   โดยผมประชุมทางไกลจากบ้าน    วาระสำคัญที่สุดคือ แนวทางจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้าน ววน.   

เอาเข้าจริง สาระที่เอามาขอความเห็นชอบเป็นเรื่องจุกจิกสำหรับผม    คือไม่ใช่เรื่องกรอบวงเงิน ที่สำหรับผมเป็นเรื่องใหญ่มาก    ที่ต้องเชื่อมโยงทำความเข้าใจกับหลากหลายภาคีทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม    เพื่อทำให้กรอบวงเงินงบประมาณสะท้อนความต้องการ และลำดับความสำคัญ ของสังคมไทยอย่างแท้จริง

กลายเป็นว่า เป้าหมายของวาระคือ เพื่อตกลงกลไกการทำงานกำหนดกรอบวงเงินส่วนที่เป็นงบพัฒนาอุดมศึกษา (มาตรา ๔๕ (๓) ของ พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒)  และงบพัฒนา ววน. ตาม พรบ. พัฒนา ววน. พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ (๒)    ให้เมื่อกำหนดแล้วสำนักงบประมาณไม่เอาไปตัดอีกครั้ง    อย่างที่ทำกับงบประมาณ ปี ๒๕๖๓   

สรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการจัดทำกรอบงบประมาณด้าน อววน. เฉพาะส่วนย่อยตามกฎหมายทั้งสอง   ประกอบด้วย รมต. อว. เป็นประธาน    กรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ประธาน กกอ.   ประธาน กสว.   ประธานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านอุดมศึกษา    ประธานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน ววน.    ปลัดกระทรวง อว.    ผู้อำนวยการ สอวช.    ผู้อำนวยการ สกสว.        เป็นการช่วยให้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณสั้นขึ้น    และผ่านการพิจารณารอบคอบขึ้น  

ข้อเรียนรู้ของผมจากการประชุมวาระนี้    คือการมีกลไกช่วยวางระบบงานแบบนี้ มีประโยชน์มากในระยะยาว    แต่การประชุมวันนี้เสียเวลาไปมาก เพราะฝ่ายเลขานำเสนอภาพกว้าง ทำให้กรรมการเข้าใจผิด    โชคดีที่มี ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรโณ อยู่ในคณะกรรมการ    และเป็นผู้ท้วงขึ้นในการประชุมครั้งก่อนว่า    ขั้นตอนจัดทำกรอบวงเงินสองส่วนดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมาย    สำนักงบประมาณยังเอาไปพิจารณาใหม่    และเมื่อเรื่องเข้าที่ประชุมในวันนี้  ท่านก็เป็นผู้ชี้ประเด็น ว่าเป็นเรื่องกรอบงบประมาณ อววน. ส่วนย่อย    ไม่ใช่ทั้งหมด    

ข้อเรียนรู้จริงๆ ของผมคือ    กฎหมายที่เขียนไว้อย่างดี เพื่อความคล่องตัว    เมื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติ หน่วยงานประจำก็อาจตีความทำตามความเคยชินของตน     ต้องมีกลไกเข้าไปช่วยให้การดำเนินการตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย               

วิจารณ์ พานิช        

๒๓ เม.ย. ๖๓ 

   

                                                                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)