ยูมิ


ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Username
uthai1589
สมาชิกเลขที่
9608
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดที่ นครพนม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ปีฉลู

การศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์

เป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ทั้ง ป. ตรี และ ป. โท ประมาณ 10 ปี

เคยเป็นอาจารย์ดูแลด้าน ป. เอก สาขา วิชาวัฒนธรรมศึกษา...ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อ 16 มีนาคม 2549 - 11 มิถุนายน 2551

เคยเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาไทยคดีศึกษา ระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อ 10 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2554

เคยเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา เมื่อ พ. ศ. 2551 - 2554 .

เคยเป็นคณะกรรมการบริหารและอาจารย์พิเศษ ของหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา

ปี พ. ศ. 2549 - 2552.

หน้าที่การงานในปัจจุบัน

เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาไทยคดีศึกษาระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เป็นคณะกรรมการด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ

เป็นอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เป็นคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( 1 พ.ย. 2555 - )

ประวัติผู้ทำวิจัย

ดร. อุทัย เอกสะพัง Dr. Uthai eksaphang

หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-1885-7 ต่อ 1611 โทรสาร 0-74443-972

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2527-2532 ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.2532-2535 ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.2535-2537 ปริญญาเอก สาขาปรัชญา Banaras Hindu University, India.

สาขาที่มีความชำนาญพิเศษ

พุทธปรัชญา, วัฒนธรรมศึกษา, อารยธรรมไทย, ไทยคดีศึกษา , สังคมศึกษาและพระพุทธศาสนา.

ประสบการณ์วิจัย

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตตามวิถีชาวพุทธในสามจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง. งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2547. ( หัวหน้าโครงการ )

จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาในท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง. งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2547. ( ผู้ร่วมวิจัย )

จริยธรรมในการดำเนินชีวิตของชาวไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น. งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2548. ( หัวหน้าโครงการ )

ทัศนะการดำเนินชีวิตของนายโรงโนราตามวิถีชาวพุทธในจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2550 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลาประจำปี 2550. ( หัวหน้าโครงการ )

ภูมิปัญญาจากนายโรงโนราที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปี 2551. ( หัวหน้าโครงการ )

บทบาทพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555. ( หัวหน้าโครงการ )

ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนพัฒนาโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( หัวหน้าโครงการ )
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท