วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 59. บริหารงบประมาณแบบ Block Grant & Multi-year

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓

ตอนที่ ๔

ตอนที่ ๕

ตอนที่ ๖

ตอนที่ ๗

ตอนที่ ๘

ตอนที่ ๙

ตอนที่ ๑๐

ตอนที่ ๑๑

ตอนที่ ๑๒

ตอนที่ ๑๓

ตอนที่ ๑๔

ตอนที่ ๑๕

ตอนที่ ๑๖

ตอนที่ ๑๗

ตอนที่ ๑๘

ตอนที่ ๑๙

ตอนที่ ๒๐

ตอนที่ ๒๑

ตอนที่ ๒๒

ตอนที่ ๒๓

ตอนที่ ๒๔

ตอนที่ ๒๕

ตอนที่ ๒๖

ตอนที่ ๒๗

ตอนที่ ๒๘

ตอนที่ ๒๙

ตอนที่ ๓๐

ตอนที่ ๓๑

ตอนที่ ๓๒

ตอนที่ ๓๓

ตอนที่ ๓๔

ตอนที่ ๓๕

ตอนที่ ๓๖

ตอนที่ ๓๗

ตอนที่ ๓๘

ตอนที่ ๓๙

ตอนที่ ๔๐

ตอนที่ ๔๑

ตอนที่ ๔๒

ตอนที่ ๔๓

ตอนที่ ๔๔

ตอนที่ ๔๕

ตอนที่ ๔๖

ตอนที่ ๔๗

ตอนที่ ๔๘

ตอนที่ ๔๙

ตอนที่ ๕๐

ตอนที่ ๕๑

ตอนที่ ๕๒

ตอนที่ ๕๓

ตอนที่ ๕๔

ตอนที่ ๕๕

ตอนที่ ๕๖

ตอนที่ ๔๗

ตอนที่ ๕๘

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ที่ สอวช. เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีวาระ แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แบบ Block grant และ Multi-year  เข้าสู่การเสวนา    

งานนวัตกรรมมีธรรมชาติต้องใช้เวลายาว เวลา ๑ ปีตามระบบงบประมาณรายปีไม่ยาวพอ   และหากต้องดำเนินตามระบบงบประมาณปกติจะเกิดความล่าช้า    เพราะงานนวัตกรรมในยุคปัจจุบันต้องแข่งขันกันด้วยความเร็ว (speed)  

จึงน่ายินดียิ่งที่สภานโยบาย อววน. มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงบประมาณ อววน.    ทำหน้าที่ ออกแบบกลไกและกระบวนการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ    ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบ Multi-year    และเสนอรูปแบบการทำข้อตกลง ในการดำเนินการพัฒนา ววน.   

     

วิจารณ์ พานิช     

๘ ธ.ค. ๖๒

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)