วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) : 8. ระบบงบประมาณที่ผิดพลาด และ Evidence Synthesis Research เพื่อการกำหนดนโยบายงบประมาณ


ตอนที่ ๑       ตอนที่ ๒     ตอนที่ ๓      ตอนที่ ๔   ตอนที่ ๕    ตอนที่ ๖     ตอนที่ ๗

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานภายใต้แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   ดังเล่าแล้วในตอนที่ ๖

ในการประชุมดังกล่าว ท่านเลขาธิการ สวทน. ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ บอกว่า    เพื่อให้งบประมาณของโครงการ Spearhead ก่อผลตามเป้าหมายที่กำหนด   จะต้องมีระบบการจัดการที่ดี โดยได้ออกแบบการมี SDU และ PC รับผิดชอบ    แต่ทางสำนักงบประมาณต้องการให้ส่งเงินตรงไปยังหน่วยงานที่ทำวิจัยโดยตรง    ไม่ต้องผ่านตัวกลาง  

หากเป็นเช่นนั้นจริง ก็แสดงว่าผู้บริหารของสำนักงบประมาณไม่เข้าใจพลังของการจัดการ    เพื่อให้งานที่มีความซับซ้อนสูงอย่างโครงการวิจัยแบบ Spearhead ที่ต้องส่งมอบผลงานตามที่กำหนด และตามเวลาที่กำหนด    ก่อผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง  

ที่จริงการมี สกว. ก็เป็นหลักฐานประจักษ์ชัดว่า    การมีการจัดการทุนวิจัยที่เหมาะสม ทำให้เม็ดเงินทุนวิจัยก่อผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่าเป็นสองเท่าเป็นอย่างน้อย   

ผมตีความว่า เหตุที่ผู้บริหารสำนักงบประมาณคิดเช่นนั้น เพราะท่านมองงบประมาณวิจัยเป็น expense  ไม่มองเป็น investment    expense ไม่ต้องมีการจัดการ    แต่ investment ต้องมีการจัดการ

ผมคิดว่า เราจะไปโทษผู้บริหารสำนักงบประมาณก็ไม่ถูก ต้องโทษตัวเราเองมากกว่า    ที่ไม่สร้างข้อมูลหลักฐานให้สังคมเข้าใจกันทั่วไปว่า การลงทุนวิจัยต้องการการจัดการ เพื่อให้เม็ดเงินก่อผลลัพธ์และผลกระทบที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ    การวิจัยเพื่อสร้างข้อมูลหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายเรียกว่า evidence synthesis for policy decision    เพื่อขจัดความเข้าใจผิดของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณดังกล่าว     วงการวิจัยควรสนับสนุนให้มีการวิจัยสร้างข้อมูลหลักฐาน เพื่อให้เห็นว่า    การใช้เงินวิจัยแบบไม่มีการจัดการกับแบบมีการจัดการ ให้ผลลัพธ์และผลกระทบแตกต่างกันอย่างไร  

ผมแนะนำให้ สวทน. หาทางสนับสนุนให้มีการวิจัย evidence synthesis    เปรียบเทียบ cost benefit ว่า ระหว่างวิธีจ่ายเงินตรงให้แก่หน่วยวิจัย   กับวิธีจ่ายเงินให้ SDU จัดการ   วิธีไหนได้ผลลัพธ์ค้มค่าเงินมากกว่า    เพื่อใช้เป็นหลักฐานกำหนดนโยบายว่า เงินทุนวิจัย Spearhead ต้องผ่านหน่วยจัดการทุนวิจัยก่อนหรือไม่   

วิจารณ์ พานิช

๔ ม.ค. ๖๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)