อรรถการ สัตยพาณิชย์

อาจารย์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Usernamearttakarn.s
สมาชิกเลขที่219543
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

วิถีแห่งโชคชะตานำพาชีวิตสู่การมีสัมมาอาชีพในวันนี้ได้ ต้องขอบพระคุณครูบาอาจารย์ ทั้งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ขอบพระคุณคุณพิชัย ศิริจันทนันท์ บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร BrandAge ที่ได้ให้โอกาสทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชน ตั้งแต่หนังสือพิมพ์คู่แข่ง จวบจนกระทั่งให้เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร S+M และได้มาทำนิตยสาร BrandAge Essential ในฐานะบรรณาธิการ ซึ่งทั้งสองฉบับเป็นนิตยสารทางการตลาด การสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ นับเป็นวิชาชีพที่สามารถนำมาใช้สอนหนังสือให้แก่ลูกศิษย์ได้ และขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้ความไว้วางใจให้ดูแลคณะในฐานะคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน