วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 58. Sandbox

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓

ตอนที่ ๔

ตอนที่ ๕

ตอนที่ ๖

ตอนที่ ๗

ตอนที่ ๘

ตอนที่ ๙

ตอนที่ ๑๐

ตอนที่ ๑๑

ตอนที่ ๑๒

ตอนที่ ๑๓

ตอนที่ ๑๔

ตอนที่ ๑๕

ตอนที่ ๑๖

ตอนที่ ๑๗

ตอนที่ ๑๘

ตอนที่ ๑๙

ตอนที่ ๒๐

ตอนที่ ๒๑

ตอนที่ ๒๒

ตอนที่ ๒๓

ตอนที่ ๒๔

ตอนที่ ๒๕

ตอนที่ ๒๖

ตอนที่ ๒๗

ตอนที่ ๒๘

ตอนที่ ๒๙

ตอนที่ ๓๐

ตอนที่ ๓๑

ตอนที่ ๓๒

ตอนที่ ๓๓

ตอนที่ ๓๔

ตอนที่ ๓๕

ตอนที่ ๓๖

ตอนที่ ๓๗

ตอนที่ ๓๘

ตอนที่ ๓๙

ตอนที่ ๔๐

ตอนที่ ๔๑

ตอนที่ ๔๒

ตอนที่ ๔๓

ตอนที่ ๔๔

ตอนที่ ๔๕

ตอนที่ ๔๖

ตอนที่ ๔๗

ตอนที่ ๔๘

ตอนที่ ๔๙

ตอนที่ ๕๐

ตอนที่ ๕๑

ตอนที่ ๕๒

ตอนที่ ๕๓

ตอนที่ ๕๔

ตอนที่ ๕๕

ตอนที่ ๕๖

ตอนที่ ๔๗

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ที่ สอวช. เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีวาระ หลักการ Innovation Sandbox และ (ร่าง) ระเบียบสภานโยบาย เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านใหม่ และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะด้าน (Sandbox)  เข้าสู่การเสวนา    

PowerPoint ประกอบการประชุมน่าสนใจมาก    มีการค้นคว้ามาอย่างดี ยิ่งการนำเสนอยิ่งได้ความรู้      ผมได้ความรู้มาก     จึงนำมาสื่อสารต่อ  

ในทางปฏิบัติ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง ดูแลภาพรวมเรื่อง sandbox    และมีคณะกรรมการ sandbox consortium เฉพาะด้าน   โดยที่แต่ละ sandbox เป็น open consortium    คือเปิดโอกาสให้บริษัทหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ได้เข้าร่วมด้วย   

 กิจกรรม sandbox consortium เป็นการริเริ่มสร้างสรรค์เฉพาะกิจ มีอายุสั้นและกำหนดอายุขัยไว้แน่นอน    จบแล้วเลิก หากไม่สำเร็จ  หรือขยาย หากสำเร็จ   มีกลไกประเมินผลจริงจัง     

Sandbox consortium จะได้รับการสนับสนุนสองด้าน    คือได้รับสิทธิประโยชน์  กับได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่รัดรึง หรือเป็นอุปสรรค

ผมตีความว่า นี่คือการเปิดโอกาสให้เกิด learning space ในการสร้างนวัตกรรมสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ ไปสู่ประเทศรายได้สูงสังคมดี    ดังนั้น การสนับสนุนจึงน่าจะมีส่วนที่ ๓ ด้วย    คือสนับสนุน learning process  

มีคนเสนอว่า กิจกรรมนี้จะมีประโยชน์ ๓ ด้าน คือ สร้าง wealth, สร้าง competitiveness, และสร้างความรู้ ให้แก่ประเทศ    หากสำเร็จ ได้ทั้ง ๓ อย่าง    หากไม่สำเร็จ ก็ยังได้ประการหลัง คือได้เรียนรู้และได้ความรู้  

ดังนั้น ข้อพึงตระหนักสำหรับ สอวน. คือ    ต้องจัดให้กิจกรรมนี้มี learning platform ที่เข้มแข็งคู่ขนานไปกับการสร้างนวัตกรรม   ต้องอย่าหลงว่า เป็นกิจกรรมนวัตกรรมชั้นเดียว   

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ให้ข้อสังเกตที่มีความล้ำลึกมาก    ว่าข้อเสนอนี้ยังมีกลิ่นไอของ regulator มากเกินไป    ข้อเรียนรู้ของท่านสมัยเป็นผู้ว่าฯ แบ๊งค์ชาติคือ    regulator ต้องอย่าทำหน้าที่ริเริ่มสร้างสรรค์เอง    ต้องทำหน้าที่สนับสนุน    ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์     regulator เข้าไปนำหรือริเริ่มเฉพาะส่วนที่มี market failure ซึ่งผมเข้าใจว่า หมายถึงส่วนที่ผู้ปฏิบัติอ่อนแอ  

มีคนเสนอว่า ต้องมีการสื่อสารสังคมอย่างเข้มแข็งและกว้างขวาง    เพื่อให้สังคมเห็นคุณค่าของกิจกรรมนี้    ต้องสื่อสารสองแนว    คือสื่อสารตัวยุทธศาสตร์ (strategic communication)    กับสื่อสารตัวกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน innovation sandbox    อย่าหลงสื่อสารเฉพาะตัวกิจกรรม  

ผู้ประกอบการ และนักวิชาการที่อึดอัดกับข้อบังคับที่รัดรึงต่อการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม   โปรดทราบข่าวดีนี้นะครับ               

วิจารณ์ พานิช        

๑๐ ธ.ค. ๖๒

                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)