แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช


พยาบาลเชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Username
uboljuangpanich
สมาชิกเลขที่
15788
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) นางอุบล จ๋วงพานิช 

ชื่อ   นางอุบล จ๋วงพานิช พยาบาลเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536 (วพย.)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2523


 

ประวัติการอบรม

 • อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ (Advanced-Practiced Nurse) (อพย.)เทียบเท่าปริญญาเอก ประกาศ 10 พฤศจิกายน 2564
 • อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ (Advanced-Practiced Nurse)พ.ศ. 2557(อพย.)
 • INTERNATIONAL DIPLOMA COURSE IN RESEARCH METHODOLOGY & BIOSTATISTICS AT THE CLINICAL EPIDEMIOLOGY UNIT, FACULTY OF MEDICINE, KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND, BETWEEN AUGUST 4TH – NOVEMBER 28TH , 2008 (2551)
 • วุฒิบัตร Basic Theories of Traditional Chinese Medicine and Tuinatology of Traditional Chinese Medicine ที่ Faculty of Nursing Guangxi Traditional Chinese Medical  University  Nanning, Guangxi, People’s Republic of China. 2006 (2549)
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ (Advanced-Practiced Nurse)พ.ศ. 2547
 • วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ   โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528


 

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • พยาบาลปฏิบัติการ ดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม 4ก พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2530
 • ผู้ปฏิบัติการขั้นสูง ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2561
 • ประสบการณ์พัฒนางานประจำเป็นวิจัย พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2561
 • ประสบการณ์ในการพัฒนางานโดยใช้เครื่องมือ KM มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2561


 

ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบริหารหัวหน้าหอผู้ป่วยเคมีบำบัด พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2560

 • ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการพยาบาล ฝ่ายวิจัย พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2556
 • รองหัวหน้าพยาบาลฝ่ายพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2559
 • รองหัวหน้าพยาบาลฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล   พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2561

ผลงาน

ผลงานด้านตำรา

 • อุบล จ๋วงพานิช .คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด.พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, 2554. ชาธรรม. คู่มือการพัฒนาระบบการพยาบาลเฉพาะทางและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, 2556. 
 • ศิริพร มงคลถาวรชัย, อุบล จ๋วงพานิช,พนอ เตชะอธิก, เกศนี บุณยวัฒนางกุล, กรรณิกา    จันทราพร ลุนลุด, ทิพวรรณ ขรรศร, สุภาพร สุดสังข์, ผศ.นพ. โกสินทร์ วิระษร

การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 • Research Utilization Project: การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดปวด โดยใช้ดนตรีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวด 
 • Research Utilization Project: การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดมีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้
 • แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
 • แนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง การป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยการกดจุดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
 • แนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง การเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ผลงานวิจัย

 • อุบล จ๋วงพานิช, รัชนีพร คนชุม, และสมจิตร์ หร่องบุตรศรี.  การศึกษาคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านมที่ผ่าตัดและได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์บูรพา 2541; 6(2):7-15.
 • จินตนา บุญจันทร์, สุรีพันธ์ เวชนิยม, อุบล จ๋วงพานิช และคณะ (2542).  การจัดอัตรากำลังการพยาบาลในหอผู้ป่วยตามความต้องการการพยาบาล ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์.วารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2542; 17(2):29-38.
 • อุบล จ๋วงพานิช, รัชนีพร คนชุม, สมจิตร์ หร่องบุตรศรี. ผลการให้การพยาบาลระบบสนับสนุนการดูแลตนเองและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านมและได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด. วารสารสมาคมพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2542; 17(3):42-50.
 • อุบล จ๋วงพานิช, อาภรณ์ ทวะลี, สุรีพร คณาเสน, สุพัสตรา สุกุมาลย์. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร. 2549 ;12(1):49-66.
 • อุบล จ๋วงพานิช, ณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์, จุรีพร อุ่นบุญเรือง. ผลการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา2551;16(3):32-42.
 • จิราพร พรหมพิทักษ์กุล, วีรวรรณ อึ้งอร่าม, อุบล จ๋วงพานิช, ลดาวัลย์ 
 • บูรณะปิยะวงศ์, สุธีรา ตั้งตระกูล, และกาญจนา สิมะจารึก  Research Utilization Project: การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง   การใช้สารละลายน้ำเกลือหล่อหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันปลายเข็มฉีดยาชนิดล็อค. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2553; 33(1):   62-68.
 • จุรีพร อุ่นบุญเรือง,อุบล จ๋วงพานิช,จันทราพร อุ่นบุญเรือง,อาทิตยา ประหนัดสุดจ่า, พินิตา ปวงสุข. ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด .วารสารสมาคมพยาบาลภาคฯ. 2554. 29 (3):74-81
 • อุบล จ๋วงพานิช, จุรีพร อุ่นบุญเรือง, จันทราพร ลุนลุด, ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์. ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด วารสารสมาคมพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .2555;30(1):46-52.
 • อุบล จ๋วงพานิช, จันทราพร ลุนลุด, อาทิตยา ประหนัดสุดจ่า,ทิพวรรณ  ขรรศร. ศึกษาประสิทธิผลการกดจุดด้วยตนเองและใช้สายรัดข้อมือเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด.วารสารสมาคมพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2557;32(2):107-114.
 • อุบล จ๋วงพานิช จุรีพร อุ่นบุญเรือง จันทราพร ลุนลุด, อาทิตยา ประหนัดสุดจ่า. ศึกษาการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2557; 33 ( 3) :126-34.
 • สุกัญญา จันหีบ, ณัฐยา จันทร์สมคอย,อุบล จ๋วงพานิช. ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด . วารสารวิจัยสถาบัน 2558; 3(2): 130-142.
 • อุบล จ๋วงพานิช อภิญญา คารมปราชญ์ มัทรี ศรีพรรณ และ ณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์. สมรรถนะของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย.2558; 2 (1) :69-81.
 • พรนิภา หาญละคร,  อุบล จ๋วงพานิช, ศิริพร มงคลถาวรชัย, อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง ,สมบูรณ์ เทียนทอง. การสำรวจผลงานวิจัยประเภท Routine to Research และการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย ในงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์. ศรีนครินทร์เวชสาร.2559; 31(4):218-25.
 • กนกกัญญา สุทธิสาร, อุบล จ๋วงพานิช,  สุภาพร สุดสังข์, สุธาร จันทะวงศ์, บังอร เพชรศรี. ผลของการดื่มน้ำขิงเพื่อลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด.2558. งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • อุบล จ๋วงพานิชและทีม. รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการนำผลวิจัยไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด. 2560, งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • อุบล จ๋วงพานิช, สุกัญญา จันหีบ, ลาวัณย์ ดาบน้อยอุ่น,พิมพ์ชนก พันธ์หนองบัว. รายงานวิจัย เรื่องการติดตามผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้น้ำผึ้งเพื่อการป้องกันการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร Folfox4 และ Folfox6. 2561, งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • นักวิชาการอิสระ พยาบาลเชี่ยวชาญ สาขาวิชา การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
 • APN อพย. เทียบเท่าปริญญาเอก 
 • วิทยากร R2R/KM       
 • โทรศัพท์มือถือ 089-6175430
 • email [email protected]

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามวาระ 

 • ที่ปรึกษา R2R คณะแพทยศาสตร์ มข
 • อนุกรรมการวิจัยสมาคมพยาบาล สาขาภาคฯ
 • กรรมการวิจัย สภาการพยาบาล 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท