วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๖๘. โครงสร้างพื้นฐานของการวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือ single point of contact ในการมองภาพรวมของ product life cycle development management

วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)   ๖๘ . โครงสร้างพื้นฐานของการวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ตอนที่ ๑     ตอนที่ ๒    ตอนที่ ๓     ตอนที่ ๔    ตอน๘ที่ ๕  ตอนที่ ๖    ตอนที่ ๗    ตอนที่ ๘     ตอนที่      ตอนที่ ๑๐   ตอนที่ ๑๑   ตอนที่ ๑๒    ตอนที่ ๑๓    ตอนที่ ๑๔    ตอนที่ ๑๕  ตอนที่ ๑๖  ตอนที่ ๑๗    ตอนที่ ๑๘   ตอนที่ ๑๙   ตอนที่ ๒๐   ตอนที่ ๒๑    ตอนที่ ๒๒    ตอนที่ ๒๓    ตอนที่ ๒๔    ตอนที่ ๒๕    ตอนที่ ๒๖    ตอนที่ ๒๗   ตอนที่ ๒๘    ตอนที่ ๒๙    ตอนที่ ๓๐    ตอนที่ ๓๑    ตอนที่ ๓๒ ตอนที่ ๓๓ ตอนที่ ๓๔    ตอนที่ ๓๕     ตอนที่ ๓๖    ตอนที่ ๓๗    ตอนที่ ๓๗ ()    ตอนที่ ๓๘    ตอนที่ ๓๙    ตอนที่ ๔๐    ตอนที่ ๔๑    ตอนที่ ๔๒    ตอนที่ ๔๓    ตอนที่ ๔๔   ตอนที่ ๔๕   ตอนที่ ๔๖   ตอนที่ ๔๗    ตอนที่ ๔๘   ตอนที่๔๙   ตอนที่๕๐   ตอนที่๕๑  ตอนที่๕๒   ตอนที่๕๓   ตอนที่ ๕๔   ตอนที่๕๕      ตอนที่๕๖   ตอนที่๕๗     ตอนที่๕๘    ตอนที่๕๙     ตอนที่๖๐    ตอนที่๖๑    ตอนที่๖๒    ตอนที่๖๓    ตอนที่ ๖๔   ตอนที่ ๖๕     ตอนที่ ๖๖     ตอนที่ ๖๗

 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ผมไปร่วมประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์    สาระของการประชุมเปิดกะโหลกผมอย่างแรง    ว่าประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์    ในลักษณะที่โรงเรียนแพทย์ต่างๆมีความเข้มแข็ง    แต่อยู่ในลักษณะต่างหน่วยงานต่างทำ    ไม่มี NationalPlatform เพื่อใช้ความเข้มแข็งนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเอง  

 ในขณะที่เกาหลีมีหน่วยงานชื่อ KoNECT (KoreaNational Enterprise for Clinical Trials) ตั้งแต่ปี 2001         ซึ่งประเทศไทยก็กำลังมีการจัดตั้งบริษัท TCRE(Thai Clinical Research Enterprise) โดยการร่วมทุนของบริษัทBBL Venture 51%ร่วมกับโรงเรียนแพทย์ ๗ แห่ง   ถือหุ้นแห่งละ 7%    รวมเป็น 49%   แต่ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะจัดตั้งได้สำเร็จหรือไม่    โดยมีตัวบุคคลที่จะมาเป็นหัวหน้าทีมแล้ว คือพญ. อรณี ตั้งเผ่า ที่จะย้ายมาจากสหรัฐอเมริกา   

ผลจากการมี KoNECT ทำให้เกาหลีมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกมาหลายอย่าง     ในขณะที่ไทยเรายังไม่มีเลย   

สิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือsinglepoint of contact ในการมองภาพรวมของ product life cycledevelopment management    ดำเนินการหาผลิตภัณฑ์ที่มีลำดับความสำคัญแรกมาส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน    นั่นคือความเห็นของศ. นพ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิครับ    ผมไม่มีความรู้พอที่จะมีความเห็นของตนเอง

แต่ผมก็มองว่าเพื่อให้ประเทศไทยเราสามารถยกระดับความเข้มแข็งของการวิจัยตรวจสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการแพทย์ที่เรารับทำให้แก่บริษัทต่างประเทศ   สู่การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเอง     ผมจึงส่ง อีเมล์ ไปยัง รศ. ดร. ศักรินทร์ภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป อววน.  และ ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์  ผอ. สอวช. ดังต่อไปนี้ 

 

     เรียน รศ . ดร . ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป อววน .

       ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์  ผู้อำนวยการ สอวช.

Cc. . ดร. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ (MedResNet)

       นพ. นพพร ชื่นกลิ่น  ผอ. สวรส.  

       

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ผมไปร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ ในฐานะรองประธาน    ได้ฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ภาพใหญ่ของการวิจัยทางคลินิกฯ ของไทย    โดยมีของเกาหลีเป็นโมเดล ของ . นพ. ปิยทัศน์ (ดังแนบ) แล้ว    

เกิดความคิดว่า การวิจัย area นี้    วงการด้านการแพทย์ไทยมีความเข้มแข็ง  แต่ต่างสถาบันต่างทำ    ไม่มี platform ของความร่วมมือ   โดยที่มีโอกาสยกระดับโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยด้านนี้ ได้มาก แต่ต้องการการสนับสนุนเชิงนโยบายและทรัพยากรระดับชาติ   

จึงขอเสนอว่า น่าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นเสนอในคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพื่อเสนอต่อไปยังสภานโยบาย อววน.    โดยน่าจะให้ฝ่ายเลขาขอคำแนะนำการค้นคว้าต่อจาก . ปิยทัศน์ (โทร …., pyatat(at)gmail.com)    และตอนนำเสนออาจเชิญ . ปิยทัศน์ มาร่วมด้วย   

ในโครงสร้างพื้นฐานนี้มีเรื่อง database อยู่ด้วย เรียกว่า ThaiClinical Trial Registry  ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  เป็น assets หนึ่งของประเทศ แต่ยังไม่เป็นที่รับรู้เชิงนโยบาย    น่าพิจารณารวมในโครงสร้างพื้นฐานนี้ด้วย

เสนอมาเพื่อพิจารณาครับ

วิจารณ์   

ในที่สุด ทีมงานของสอวช. ก็บรรจุเรื่องนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของวาระของการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอววน. ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ความคืบหน้าเป็อย่างไรจะนำมาเล่าต่อครับ    นี่คือเรื่องการพัฒนาNationalInfrastructure for Innovation of Health Industry ของประเทศ    

วิจารณ์ พานิช       

๑๗ มี.ค. ๖๓     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)