วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๘๗. ปฏิรูปการบริหารจัดการการอุดมศึกษา

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓

ตอนที่ ๔

ตอนที่ ๕

ตอนที่ ๖

ตอนที่ ๗

ตอนที่ ๘

ตอนที่ ๙

ตอนที่ ๑๐

ตอนที่ ๑๑

ตอนที่ ๑๒

ตอนที่ ๑๓

ตอนที่ ๑๔

ตอนที่ ๑๕

ตอนที่ ๑๖

ตอนที่ ๑๗

ตอนที่ ๑๘

ตอนที่ ๑๙

ตอนที่ ๒๐

ตอนที่ ๒๑

ตอนที่ ๒๒

ตอนที่ ๒๓

ตอนที่ ๒๔

ตอนที่ ๒๕

ตอนที่ ๒๖

ตอนที่ ๒๗

ตอนที่ ๒๘

ตอนที่ ๒๙

ตอนที่ ๓๐

ตอนที่ ๓๑

ตอนที่ ๓๒

ตอนที่ ๓๓

ตอนที่ ๓๔

ตอนที่ ๓๕

ตอนที่ ๓๖

ตอนที่ ๓๗

ตอนที่ ๓๘

ตอนที่ ๓๙

ตอนที่ ๔๐

ตอนที่ ๔๑

ตอนที่ ๔๒

ตอนที่ ๔๓

ตอนที่ ๔๔

ตอนที่ ๔๕

ตอนที่ ๔๖

ตอนที่ ๔๗

ตอนที่ ๔๘

ตอนที่ ๔๙

ตอนที่ ๕๐

ตอนที่ ๕๑

ตอนที่ ๕๒

ตอนที่ ๕๓

ตอนที่ ๕๔

ตอนที่ ๕๕

ตอนที่ ๕๖

ตอนที่ ๔๗

ตอนที่ ๕๘

ตอนที่ ๕๙

ตอนที่ ๖๐

ตอนที่ ๖๑

ตอนที่ ๖๒

ตอนที่ ๖๓

ตอนที่ ๖๔

ตอนที่ ๖๕

ตอนที่ ๖๖

ตอนที่ ๖๗

ตอนที่ ๖๘

ตอนที่ ๖๙

ตอนที่ ๗๐

ตอนที่ ๗๑

ตอนที่ ๗๒

ตอนที่ ๗๓

ตอนที่ ๗๔

ตอนที่ ๗๕

ตอนที่ ๗๖

ตอนที่ ๗๗

ตอนที่ ๗๘

ตอนที่ ๗๙

ตอนที่ ๘๐

ตอนที่ ๘๑

ตอนที่ ๘๒

ตอนที่ ๘๓

ตอนที่ ๘๔

ตอนที่ ๘๕

ตอนที่ ๘๖

ตอนที่ ๘๗

ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีการนำเรื่อง ข้อเสนอระบบงบประมาณการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเสวนา  

เป็นผลงานวิจัยโดย ทีดีอาร์ไอ ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ นำเสนอโดย ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู    ที่มีข้อมูลประกอบเพียบ    ฟังแล้วผมบอกที่ประชุมว่า การวิจัยเชิงระบบเช่นนี้แหละที่ประเทศไทยต้องการมาก    ไม่ว่าระบบใดๆ ของประเทศไทย ยังขาดการวิจัยที่ช่วยให้มองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนเชิงระบบ    เห็นจุดที่ควรปรับปรุงเชิงระบบ    ไม่ใช่เฉพาะระบบ อววน. เท่านั้น   

ผลงานชิ้นนี้ ชี้ให้เห็นว่า มีการกำหนดนโยบายขับเคลื่อน ววน. เชิงระบบไว้ในกฎหมาย ไว้ในกลไกงบประมาณแผ่นดิน     แต่ในทางปฏิบัติ ยังมีการดำเนินการที่ไม่ตรงตามที่ระบุในกฎหมาย    คือส่วนหนึ่งของเงินงบประมาณแผ่นดินที่ควรไหลเข้าสู่กองทุน ววน.  กลับไหลตรงไปที่หน่วยปฏิบัติ    ทำให้กลไกงบประมาณ ววน. เพื่อการยกระดับนวัตกรรมของประเทศ ไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ใน พรบ.  

วิจารณ์ พานิช        

๑๐ ส.ค. ๖๓ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)