ชีวิตที่พอเพียง ๓๙๓๑. ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๘๗) กสศ. ทำอะไร

บันทึกที่ ๑

บันทึกที่ ๒

บันทึกที่ ๓

บันทึกที่ ๔

บันทึกที่ ๕

บันทึกที่ ๖

บันทึกที่ ๗

บันทึกที่ ๘

บันทึกที่ ๙

บันทึกที่ ๑๐

บันทึกที่ ๑๑

บันทึกที่ ๑๒

บันทึกที่ ๑๓

บันทึกที่ ๑๔

บันทึกที่ ๑๕

บันทึกที่ ๑๖

บันทึกที่ ๑๗

บันทึกที่ ๑๘

บันทึกที่ ๑๙

บันทึกที่ ๒๐

บันทึกที่ ๒๑

บันทึกที่ ๒๒

บันทึกที่ ๒๓

บันทึกที่ ๒๔

บันทึกที่ ๒๕

บันทึกที่ ๒๖

บันทึกที่ ๒๗

บันทึกที่ ๒๘

บันทึกที่ ๒๙

บันทึกที่ ๓๐

บันทึกที่ ๓๑

บันทึกที่ ๓๒

บันทึกที่ ๓๓

บันทึกที่ ๓๔

บันทึกที่ ๓๕

บันทึกที่ ๓๖

บันทึกที่ ๓๗

บันทึกที่ ๓๘

บันทึกที่ ๓๙

บันทึกที่ ๔๐

บันทึกที่ ๔๑

บันทึกที่ ๔๒

บันทึกที่ ๔๓

บันทึกที่ ๔๔

บันทึกที่ ๔๕

บันทึกที่ ๔๖

บันทึกที่ ๔๗

บันทึกที่ ๔๘

บันทึกที่ ๔๙

บันทึกที่ ๕๐

บันทึกที่ ๕๑

บันทึกที่ ๕๒

บันทึกที่ ๕๓

บันทึกที่ ๕๔

บันทึกที่ ๕๕

บันทึกที่ ๕๖

บันทึกที่ ๕๗

บันทึกที่ ๕๘

บันทึกที่ ๕๙

บันทึกที่ ๖๐

บันทึกที่ ๖๑

บันทึกที่ ๖๒

บันทึกที่ ๖๓

บันทึกที่ ๖๔

บันทึกที่ ๖๕

บันทึกที่ ๖๖

บันทึกที่ ๖๗

บันทึกที่ ๖๘

บันทึกที่ ๖๙

บันทึกที่ ๗๐

บันทึกที่ ๗๑

บันทึกที่ ๗๒

บันทึกที่ ๗๓

บันทึกที่ ๗๔

บันทึกที่ ๗๕

บันทึกที่ ๗๖

บันทึกที่ ๗๗

บันทึกที่ ๗๘

บันทึกที่ ๗๙

บันทึกที่ ๘๐

บันทึกที่ ๘๑

บันทึกที่ ๘๒

บันทึกที่ ๘๓

บันทึกที่ ­๘๔

บันทึกที่ ๘๕

บันทึกที่ ๘๖

กสศ. ได้รับการจัดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษา พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑) ระบุหน้าที่ของ กสศ. ไว้ในมาตรา ๕ ว่า  

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย (๒) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและ มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิตได้ (๕) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทําให้ ผู้เรียนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน (๖) ดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ การพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมหรือ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู (๗) ดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านกําลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย การขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสตาม (๒) และ (๔)

จะเห็นว่า กฎหมายระบุหน้าที่ของ กสศ. ไว้กว้างขวางมาก    ผมมีความเห็นว่า ผู้รับผิดชบดำเนินการต้องเอามาตีความหาจุดคานงัดในการดำเนินการ    เพื่อให้เกิดสภาพ “ทำน้อย ได้มาก”    แตกต่างจากสภาพของราชการไทยในปัจจุบันที่ “ทำมาก ได้น้อย”  

ผมชอบที่บริษัทที่ปรึกษา Roland Berger ตีความหน้าที่ของ กสศ. ไว้ ๖ ประการ ดังนี้ผมตีความให้แคบเข้าไปอีก ว่า กสศ. มีหน้าที่ ๒ อย่าง คือ  (๑) แก้ปัญหาที่ปลายทาง คือแก้ที่ผู้ได้รับผลกระทบของความไม่เสมอภาค  (๒) แก้ปัญหาที่ต้นทาง ซึ่งก็คือแก้ปัญหาที่ระบบ ที่เป็นต้นเหตุของความไม่เสมอภาค    กสศ. ต้องทำหน้าที่ทั้งสองแนวอย่างสมดุล และเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่ซับซ้อน   

 เนื่องจากการทำหน้าที่ทั้งสองด้าน เป็นการทำงานในสภาพการณ์หรือระบบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา     กสศ. จึงต้องสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้และปรับตัวสูงมาก    การนำ DE มาใช้จึงมีความเหมาะสม    ยิ่ง นพ. ยศ ผู้นำของ HITAP ที่ทำหน้าที่นำเอา DE เข้ามาใช้ใน กสศ. แนะนำให้ กสศ. สร้าง Learning Team ขององค์กร    ยิ่งเป็นโอกาสดี   โดยผู้บริหาร กสศ. ต้องเข้าไปหนุนให้เกิด Learning Team ที่เข้มแข็ง    และทำกิจกรรมสร้าง Learning Culture ขึ้นภายในองค์กร     

  เมื่อคิดเชื่อมโยงกับข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษา Roland Berger  ที่แนะให้สร้าง M&E Unit ที่เข้มแข็ง     ก็เกิดประเด็นว่า M&E Unit  ควรเชื่อมประสานกับ Learning Team อย่างไร    เพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อน กสศ. สู่ Learning Organization      

วิจารณ์ พานิช

๕ มี.ค. ๖๔


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)