ชีวิตที่พอเพียง 3832 ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๗๐) โรงเรียนพัฒนาตนเอง จุดคานงัดอยู่ที่โครงสร้าง

บันทึกที่ ๑

บันทึกที่ ๒

บันทึกที่ ๓

บันทึกที่ ๔

บันทึกที่ ๕

บันทึกที่ ๖

บันทึกที่ ๗

บันทึกที่ ๘

บันทึกที่ ๙

บันทึกที่ ๑๐

บันทึกที่ ๑๑

บันทึกที่ ๑๒

บันทึกที่ ๑๓

บันทึกที่ ๑๔

บันทึกที่ ๑๕

บันทึกที่ ๑๖

บันทึกที่ ๑๗

บันทึกที่ ๑๘

บันทึกที่ ๑๙

บันทึกที่ ๒๐

บันทึกที่ ๒๑

บันทึกที่ ๒๒

บันทึกที่ ๒๓

บันทึกที่ ๒๔

บันทึกที่ ๒๕

บันทึกที่ ๒๖

บันทึกที่ ๒๗

บันทึกที่ ๒๘

บันทึกที่ ๒๙

บันทึกที่ ๓๐

บันทึกที่ ๓๑

บันทึกที่ ๓๒

บันทึกที่ ๓๓

บันทึกที่ ๓๔

บันทึกที่ ๓๕

บันทึกที่ ๓๖

บันทึกที่ ๓๗

บันทึกที่ ๓๘

บันทึกที่ ๓๙

บันทึกที่ ๔๐

บันทึกที่ ๔๑

บันทึกที่ ๔๒

บันทึกที่ ๔๓

บันทึกที่ ๔๔

บันทึกที่ ๔๕

บันทึกที่ ๔๖

บันทึกที่ ๔๗

บันทึกที่ ๔๘

บันทึกที่ ๔๙

บันทึกที่ ๕๐

บันทึกที่ ๕๑

บันทึกที่ ๕๒

บันทึกที่ ๕๓

บันทึกที่ ๕๔

บันทึกที่ ๕๕

บันทึกที่ ๕๖

บันทึกที่ ๕๗

บันทึกที่ ๕๘

บันทึกที่ ๕๙

บันทึกที่ ๖๐

บันทึกที่ ๖๑

บันทึกที่ ๖๒

บันทึกที่ ๖๓

บันทึกที่ ๖๔

บันทึกที่ ๖๕

บันทึกที่ ๖๖

บันทึกที่ ๖๗

บันทึกที่ ๖๘

บันทึกที่ ๖๙

ในการประชุมครบรอบ ๑ ปี ของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ของ กสศ. “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน  ลดความเหลื่อมล้ำ : ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ที่โรงแรม ทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ    ช่วงสายเป็นรายการ EdTalk โดยนักเรียน ๕ คน   ครู ๕ คน   และผู้อำนวยการโรงเรียน ๒ คน    เป็นรายการที่สะท้อนความสำเร็จของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองได้อย่างดียิ่ง  

ผู้อำนวยการท่านหนึ่งคือ ผอ. สมเดช อ่างศิลา แห่งโรงเรียนวัดเนินกระปรอก ที่ผมเคยเขียนชื่นชมไว้เมื่อกว่า ๓ ปีมาแล้ว ที่ (๑) ท่านให้ความเห็นต่อที่ประชุมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ว่า “จุดคานงัดอยู่ที่โครงสร้าง”    โรงเรียนวัดเนินกระปรอกเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างแบบของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเมื่อ ๕ ปีที่แล้ว   

เปลี่ยนทั้งโครงสร้างทางกายภาพ (โดยการสนับสนุนของ ปตท.)  และทางการจัดโครงสร้างการเรียนรู้    ดังแสดงใน Ppt ประกอบการนำเสนอ ()    โครงสร้างการจัดการเรียนรู้เปลี่ยนจากซ้ายไปขวาตามในสไลด์    ซึ่งหากดู Ppt สไลด์ที่ ๓ ให้ดี   จะเห็นว่ามีการ “จัดทำหน่วยการเรียนร่วมกัน ออนไลน์”    ซึ่งก็จะตรงกับของ รศ. ดร. ไพโรจน์ ในบันทึกที่แล้ว ที่ใช้คำว่า “จัดทำแผนการสอน”   

สะท้อนว่า แนวทางของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนานั้น ก็ใช้การจัดทำแผนการสอนเป็นเครื่องมือเปลี่ยนครูด้วย    เพียงแต่ใช้คำต่างกัน

หลักฐานสะท้อนพลังของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนวัดเนินกระปรอกอยู่ที่ EdTalk ของ ดญ. อารยา นักเรียนชั้น ป. ๖ ของโรงเรียนนี้ (

วิจารณ์ พานิช

๒๖ ก.ย. ๖๓

Blog24 nov from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)