ชีวิตที่พอเพียง 3792 ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖๓) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นเดินหน้าปีที่ ๒

บันทึกที่ ๑

บันทึกที่ ๒

บันทึกที่ ๓

บันทึกที่ ๔

บันทึกที่ ๕

บันทึกที่ ๖

บันทึกที่ ๗

บันทึกที่ ๘

บันทึกที่ ๙

บันทึกที่ ๑๐

บันทึกที่ ๑๑

บันทึกที่ ๑๒

บันทึกที่ ๑๓

บันทึกที่ ๑๔

บันทึกที่ ๑๕

บันทึกที่ ๑๖

บันทึกที่ ๑๗

บันทึกที่ ๑๘

บันทึกที่ ๑๙

บันทึกที่ ๒๐

บันทึกที่ ๒๑

บันทึกที่ ๒๒

บันทึกที่ ๒๓

บันทึกที่ ๒๔

บันทึกที่ ๒๕

บันทึกที่ ๒๖

บันทึกที่ ๒๗

บันทึกที่ ๒๘

บันทึกที่ ๒๙

บันทึกที่ ๓๐

บันทึกที่ ๓๑

บันทึกที่ ๓๒

บันทึกที่ ๓๓

บันทึกที่ ๓๔

บันทึกที่ ๓๕

บันทึกที่ ๓๖

บันทึกที่ ๓๗

บันทึกที่ ๓๘

บันทึกที่ ๓๙

บันทึกที่ ๔๐

บันทึกที่ ๔๑

บันทึกที่ ๔๒

บันทึกที่ ๔๓

บันทึกที่ ๔๔

บันทึกที่ ๔๕

บันทึกที่ ๔๖

บันทึกที่ ๔๗

บันทึกที่ ๔๘

บันทึกที่ ๔๙

บันทึกที่ ๕๐

บันทึกที่ ๕๑

บันทึกที่ ๕๒

บันทึกที่ ๕๓

บันทึกที่ ๕๔

บันทึกที่ ๕๕

บันทึกที่ ๕๖

บันทึกที่ ๕๗

บันทึกที่ ๕๘

บันทึกที่ ๕๙

บันทึกที่ ๖๐

บันทึกที่ ๖๑

บันทึกที่ ๖๒

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ของ กสศ. เป็นข่าวกว้างขวาง (๑)  (๒)     มีการแนะนำโครงการนี้ในเว็บไซต์ของ กสศ. ที่ (๓) ผมลองใช้คำว่า ครูรัก(ษ์)ถิ่น ค้นด้วย กูเกิ้ล    พบว่าเว็บไซต์ครูเอาข่าวรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ ๒ กันคึกคักมาก เช่น (๔)

 ในการประชุมปฏิบัติการสถาบันผลิตครูในโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓    มีการแชร์ประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่น ๑ ปีที่ ๑    และการเสาะหานักเรียนยากจนเข้ารับทุน    เห็นนวัตกรรมการดำเนินการมากมาย    รวมทั้งเห็นความท้าทายที่อยู่ในสังคม ที่ต้องมีการจัดการเพื่อเอาชนะความชั่วร้าย เช่นการที่นายบ้านอุบข่าว เพื่อเอาทุนไว้ให้ลูกหลานของตน   

 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นโครงการระยะยาว    ที่สถาบันผลิตครูต้องทั้งผลิตครูและเข้าไปโค้ชโรงเรียนให้มีการพัฒนาสภาพของโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑   และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของครูรุ่นใหม่ไฟแรง     และหลังจากนักศึกษาครูเรียนจบ  สถาบันผลิตครูต้องเข้าไปโค้ชการปฏิบัติงานของครูรัก(ษ์)ถิ่นเหล่านี้ด้วย    

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นจำนวน ๓๐๑ คน    ผลิตโดยสถาบันผลิตครู ๑๐ สถาบัน  ๑๑ ห้องเรียน    เรื่องที่คุยกันมากคือ การจัด enrichment program   ที่มีตัวอย่างของสถาบันผลิตรุ่นที่ ๑ ได้มีการริเริ่มดีๆ อย่างน่าชื่นใจ    enrichment program นี้ จัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการทำงานในพื้นที่ห่างไกล    และในการทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกับกลไกในพื้นที่  

มรภ. ยะลาเล่าประสบการณ์ในการใช้หอพักเพื่อการเรียนรู้มิติของความเป็นมนุษย์ และมิติเห็นแก่สังคม    ผมจึงแนะนำให้ทีมงานรู้จักบันทึกใน Gotoknow ของผมชุด การเรียนรู้บูรณาการพลังสาม    ที่มี ตอนที่ ๑๓ หอพักเพื่อการเรียนรู้บูรณาการ    ตอนที่  ๑๔ The Libby Residential Academic Program    และตอนที่ ๑๕ Service Learning (เรียนโดยบริการสังคม)

ผมมีข้อสังเกตว่า มุมมองต่อโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นแตกต่างกัน ในผู้เกี่ยวข้องหลากหลายบทบาท    นักเรียนจากครอบครัวยากจนในพื้นที่ห่างไกลมองเป็นโอกาสได้รับทุนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย    เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนมหาวิทยาลัย    หากเลือกได้คนที่รักอาชีพครู ก็จะยิ่งดี    พ่อแม่และคนในชุมชนมองว่าเป็นโอกาสที่ลูกหลานของตนจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ    สถาบันผลิตครูมองว่า เป็นโอกาสได้รับงบประมาณสนับสนุน    และผมอยากเห็นว่าเขามองเป็นโอกาสเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเอง    คณะกรรมการของ กสศ. และ กสศ. มองว่าเป็นโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ก.ย. ๖๓


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)