ชีวิตที่พอเพียง 3402. ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๑๔) สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

บันทึกที่ ๑   บันทึกที่ ๒   บันทึกที่ ๓    บันทึกที่ ๔    บันทึกที่ ๕    บันทึกที่ ๖ บันทึกที่ ๗  

บันทึกที่ ๘    บันทึกที่ ๙ บันทึกที่ ๑๐     บันทึกที่ ๑๑    บันทึกที่ ๑๒   บันทึกที่ ๑๓

บ่ายวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ผมไปประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทาง สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ กสศ. ในฐานะประธาน    โดยการประชุมนี้เป็นครั้งแรกของสถาบัน    เป้าหมายของการประชุมจึงเป็นการให้คำแนะนำในภาพใหญ่     เน้นแผนการดำเนินการ ๓ ปี ในช่วงปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  และการดำเนินการของสถาบันในภาพรวม   

ผมมองว่า สถาบันฯ ต้องกำหนดสัดส่วนงานให้ชัด ว่าเป็น งานสนับสนุนการทำงานของ กสศ. : งานวิจัยภาพใหญ่ ของระบบการศึกษาของประเทศ ในสัดส่วนประมาณเท่าไร   

และผมมองว่า  ในภาพใหญ่ งานของสถาบันมี ๓ ส่วนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน คือ  (๑) งานสร้างความรู้เชิงระบบ  (๒) งานสร้างความรู้ (ทักษะ) เพื่อใช้ในการทำงานโดยตรงของ กสศ.    และ (๓) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  ทั้งสำหรับใช้ใน กสศ.  และใช้ transform ระบบการศึกษาไทย     

เนื่องจากเป็นสถาบันตั้งใหม่  ภารกิจแรกที่สำคัญที่สุดคือ สร้างวัฒนธรรมองค์กร (corporate culture) ที่เป็นการวางรากฐานตัวตนขององค์กร    ที่ผมมองว่าต้องไม่ทำตัวเป็นแหล่งทุนวิจัย  แต่ทำตัวเป็นภาคีกับหลายภาคส่วน ในการทำงานวิชาการเพื่อความเสมอภาค (equity)   คุณภาพ (quality)  และประสิทธิภาพ (efficiency) – EQE – ของการศึกษาไทย

ในเรื่อง equity ผมมองว่า การวิจัยเพื่อพัฒนา equity ในชั้นเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต่อการยกระดับคุณภาพคนไทยใน ๒๐ ปีข้างหน้า    ซึ่งหมายความว่า ต้องวิจัยเพื่อพัฒนาชั้นเรียนให้นักเรียนทุกคนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับที่มีคุณภาพสูง     

วิจารณ์ พานิช

๕ มี.ค. ๖๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)