ขจิต ฝอยทอง


ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
Username
khajitfoythong
สมาชิกเลขที่
4025
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

นายขจิต ฝอยทอง (Khajit Foythong)

ประวัติการศึกษา

เป็นนิสิตปริญญาเอกทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน(Cooperative Research Network)ของสกอ.ภายใต้ความต้องการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาภาษาอังกฤษศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2543. MA (Teaching English as a Foreign Language ) กรุงเทพมหานคร

การศึกษาบัณฑิต ( ภาษาอังกฤษ ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 2538 จังหวัดสงขลา

มัธยมศึกษา จากโรงเรียนวิสุทธรังษี สายอังฤษ-ฝรั่งเศส จังหวัดกาญจนบุรี

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ประวัติการทำงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

อดีตผู้จัดการโครงการโรงเรียนสองภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลาเดิม)

อดีตอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อดีตครูชำนาญการโรงเรียนมัธยมศึกษา (ครู คศ.2)หรือ อาจารย์ 2 ระดับ 6 จังหวัดกาญจนบุรี ประสบการสอนในระดับมัธยมศึกษามากกว่า 10 ปี

นักวิจัยผู้ทำสัญญากับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามโครงการโรงเรียนปฎิรูปการเรียนรู้

วิทยากรการอบรมครูภาษาอังกฤษ /ค่ายภาษาอังกฤษ/เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ/วิทยากรกระบวนการอบรม OD / กลุ่มสัมพันธ์/วิทยากรอบรมการใช้ website www.classstart.org /วิทยากรกระบวนการ/ การจัดการความรู้/การวิจัยในชั้นเรียน/โครงงาน/PLC /Active Learning/Flipped classroom

รหัสนักวิจัย 550052 

ฝึกอบรมศึกษาการสอนภาษาอังกฤษประเทศ New Zealand เมือง Auckland

โดยทุนกระทรวงศึกษาธิการ Certificate :Teaching Methodology

ได้รับรางวัล best blogger of the month หรือรางวัล สุดคะนึง ปี 2552 จาก www.gotoknow.org ร่วมกับ สสส 

E-mail khajitfoythong347at gmail.com

ผลงาน ผลงานทางวิชาการ ปริญญานิพนธ์ การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย ปีการศึกษา 2543

ผลงานวิจัยอื่นๆ นอกเหนือจากปริญญานิพนธ์

(ครูและผู้สนใจสามารถ download จาก link ได้ครับ)

1. งานวิจัยเผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง การศึกษาผลการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการศึกษาต่อเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปีที่ทำ 2545

2.งานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี บรรณานุกรมทุนจากคุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี

3. งานวิจัยเผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการเรียนตามปกติ ปีที่ทำ 2545

4. งานวิจัยเผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยวิทยากรชาวต่างประเทศในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหนองรีประชานิมิต จังหวัดกาญจนบุรี ในอินเทอร์เน็ต ปีที่ทำ 2546

5. ได้รับเชิญนำเสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาผลการแก้ปัญหาการใช้ยาเสพติด ( ยาบ้า ) ของนักเรียนโรงเรียน หนองรีประชานิมิต ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่ในงานครบรอบ 47 ปีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( สกศ )ปีที่ทำ 2546

6. งานวิจัยเรื่องรูปแบบการขยายเครือข่ายตามโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ( สกศ ) ปีที่ทำ 2545

7. งานวิจัยเรื่อง การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 2551

8. งานวิจัยเรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับ ชมเชย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2552ประกาศรางวัลชมเชย

9. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปี 2554

10.งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลการเรียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2555

11.งานวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาวิจัยจากการดำเนินงานรางวัลชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ Gotoknow.org หน้าปกงานวิจัย ปี 2556

(ได้รับการสนับสนุนโครงการ GotoKnow.org ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))

12.งานวิจัยเรื่องโครงการการพัฒนาวิจัยจากการดำเนินงานการพัฒนาและกระตุ้นชุมชนออนไลน์ของการจัดการเรียนรู้ Classstart.org 

(ได้รับการสนับสนุนโครงการ ClassStart.org ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.))

13. งานวิจัยเรื่อง โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางออนไลน์ของชมรมคนปลูกผักกินได้ หน้าปกงานวิจัย  หน้าปกถอดบทเรียน เอกสารถอดบทเรียนผักกินได้ ปี 2557

(ได้ รับการสนับสนุนจากโครงการ GotoKnow.org ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))

14.งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 :กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต 
 หนังสือ ตำรา บทความและรายงานการวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสาร

(ครูและผู้สนใจสามารถ download จาก link ได้ครับ)


 1. บทความทางวิชาการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน : ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ ในวารสารวิชาการปีที่ 3 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2543 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

2. บทความทางวิชาการเรื่อง ยาบ้าในโรงเรียน : ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข ในวารสารวิชาการปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2544 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารในวารสารวิชาการ

3. บทความในวารสาร สานปฏิรูป เรื่อง " แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ"ฉบับเดือนกรกฎาคม 2546

4. บทความทางวิชาการเรื่อง "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" วารสารวิชาการปีที่ 6 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2546

5. บทความทางวิชาการเรื่อง "สอนภาษาอังกฤษให้สนุก : ด้วยกิจกรรม English Camp" วารสารวิชาการปีที่ 6 ฉบับที่ 9 กันยายน 2546

6. รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาผลการแก้ปัญหาการใช้ยาเสพติด ( ยาบ้า ) ของนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เผยแพร่ในเอกสาร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : วิจัยในวิถีชีวิต หน้า 23 ปีที่เผยแพร่ 2546


 7. การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กลอน ใน Column Poetry Tree in Kanchanaburi หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2547

8. การสอนภาษาอังกฤษเรื่อง สนุกกับภาษาอังกฤษโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ในวารสาร สานปฏิรูป ปีที่8 ฉบับที่ 85 พฤษภาคม 2548 ในวารสารสานปฏิรูป

9. บทความเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ในวารสาร สารปฏิรูปNew School ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 กุมภาพันธ์ 2549


 10. บทความเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ( Project Work in English):อีก ๑ ทางเลือกของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วารสารวิชาการปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ISSN 1513-0096

11. หนังสือ คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

https://pubhtml5.com/fvvi/exys/Eng_Book1/29  E book 

 

 

12. หนังสือ คู่มือการถอดบทเรียนสำหรับวิทยากรกระบวนการหน้าปกที่นี่

 หนังสือ e book https://online.pubhtml5.com/kepja/ccvh/

13. หนังสือ ถอดบทเรียนหมู่บ้านน้ำทรัพย์ หน้าปกถอดบทเรียนน้ำทรัพย์

14. บทความในวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สีสันแห่งสายรุ้ง เรื่อง ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี หน้า 191-210 1 กรกฏาคม 2557

15.หนังสือ เกมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ Games for developing 21st Century Skills

download ที่ https://www.gotoknow.org/dashboard/posts/714095

หรือที่ https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/486/258/large_1692677944.jpg

หนังสือที่  https://inskru.com/idea/-MwAxiBPfu6fai-7kz3i

E book  https://pubhtml5.com/kepja/cwmz/

https://pubhtml5.com/homepage/kepja/

 

ความสามารถพิเศษ  เป็นครูมวยไทย  ดูในนี้ครับ  

 


 อดีตที่ปรึกษาโครงการ Digital Knowledge Management


 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท