สอนภาษาอังกฤษให้สนุก: ด้วยกิจกรรม English Camp
บทนำ
           
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
          1.จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
          2.ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
          3.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
          4.จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
          5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
          6.จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา  ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ         
          จากเอกสาร " ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด " กล่าวว่า ผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาได้มากกว่า 1 ภาษา คือต้องรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อสื่อสารกับสากลได้ด้วย" ( คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ 2543 : 5 ) เกรียงศักดิ์  เจริญวงศักดิ์ ( 2543 : 127 ) กล่าวว่า การศึกษาของไทยสร้างขีดความสามารถต่ำทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ๋ไม่สามารถเขียนเรียงความภาษาไทยให้ได้ดีและส่วนใหญ่จะขาดความสามารถทั้งสื่อสารข้อความภาษาอังกฤษและเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ   สถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันค่อนข้างน่าเป็นห่วง ในการสำรวจ
" 5 วิชาที่แสนเบื่อ " ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา 3,768 คน ทั่วประเทศของดุสิตโพล เมื่อเดือน   มกราคม   2543           พบว่า  สำหรับนักเรียนหญิงเบื่อภาษาอังกฤษเป็นอันดับ  1
( 29.90 % ) สำหรับนักเรียนชายเบื่อภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 5 ( 14.63 % )
          จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้เขียนมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์  ไม่มีวิธีสอนใดดีที่สุด  ครูผู้สอนต้องเลือกวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน( Individual different )  กิจกรรมภาษาอังกฤษผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกครบในทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้สึกว่าสนุกไม่ได้ถูกบังคับให้เรียน ผู้เขียนได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิ Greenway  International  Work Camp ส่งอาสาสมัครซึ่งเป็นวิทยากรชาวต่างประเทศมาช่วยจัดกิจกรรม English Camp   ระยะเวลา 2 วัน    โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ  ผู้เขียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้
   1. สำรวจความต้องการของผู้เรียนก่อนว่าต้องการกิจกรรมแบบใด
             การสำรวจความต้องการของผู้เรียนจะทำให้ทราบว่าผู้เรียนต้องการกิจกรรมใด  อาจใช้แบบสำรวจชนิดที่ให้เลือกตอบหรือแบบสำรวจชนิดที่ให้เขียนตอบก็ได้  การสำรวจความต้องการของผู้เรียนจะทำให้ครูผู้จัดกิจกรรม English Camp  จัดกิจกรรมได้เหมาะสม  และสอดคล้องกับความสนใจ( Interests )และความต้องการ ( Needs )ของผู้เรียน
   2. วางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน
    การวางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ  ผู้เขียนได้วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับวิทยากรชาวต่างประเทศ  โดยได้ออกแบบตารางการจัดกิจกรรม  เตรียมสื่อ รูปภาพ อุปกรณ์ต่างๆให้แก่ผู้เรียน  การวางแผนการจัดกิจกรรมจะทำให้ทราบว่าจะสอนอะไร  สอนอย่างไร ใช้สื่อการสอนชนิดไหน และสอนแล้วผู้เรียนได้ความรู้อะไร
    3.ผู้เรียนทำแบบประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
   การให้ผู้เรียนทำแบบประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  English Camp เพื่อดูว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมผู้เรียน มีความรู้  มีแรงจูงใจ( Motivation )ในกิจกรรมต่างๆอยู่ในระดับใด  หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เรียนจะได้ทำแบบประเมินอีกครั้งเพื่อดูว่ามีความรู้ มีแรงจูงใจหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
    4.ดำเนินการจัดกิจกรรมตามตาราง
   การจัดกิจกรรมต้องให้ผู้เรียนเกิดความสนุก ( Learning  is   funning )  ได้เรียนรู้ทั้งทางด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน  เช่น กิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมผู้เรียน ( Ice breaking ) เช่น  Birds  in  the  nest  ผู้สอนให้ผู้เรียนจับมือเป็นคู่  มีเพื่อนอยู่ระหว่างผู้เรียนคู่นั้น เรียกว่า One birds in the  nest. ( นก 1 ตัวอยู่ในรัง 1 รัง )  หลังจากนั้นก็ให้ผู้เรียนทำเป็นวงกลม เต้น หรือทำท่าทางประกอบเพลง   เมื่อได้ยินเสียง นกหวีดที่ผู้สอนเป่าก็หยุดและฟังว่า  ผู้สอนสั่งอะไร  เช่น สั่งว่า Two  birds in the  nest. ( นก 2 ตัว ในรัง 1 รัง ) ทุกๆคนรีบหาคู่และหาเพื่อนที่อยู่ระหว่างมือ ( นก 2 ตัวในรัง 1 รัง )  เมื่อได้แล้วก็นั่งลง   กิจกรรมนี้ระหว่างที่นั่งลงอาจให้ถามชื่อเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ ถ้าผู้เรียนคนไหนหาคู่หรือรังไม่ได้ก็จะต้องออกมาเป็นผู้ออกคำสั่งต่อไป กิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกการฟังและการพูด  ส่วนกิจกรรมการอ่านเช่นกิจกรรม Treasure hunt ให้ผู้เรียนอ่านใบงานจากผู้สอนแล้วค้นหาสิ่งของที่ถูกซ่อนไว้ ตามจุดต่างๆ กลุ่มไหนหาได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ กิจกรรมการเขียนเช่น Design a  poster. ผู้เรียนจะได้ออกแบบโปสเตอร์ เขียนอธิบายโปสเตอร์       นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการ( Integration ) ภาษาอังกฤษเข้ากับวิชาศิลปะตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้เช่นให้ผู้เรียนถักกำไลข้อมือ ( Bracelet  Making ) ได้อีกด้วย   นอกจากนี้ยังบูรณาการ  ( Integration)           เข้ากับวิชาพลศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเล่นกีฬา (  Volleyball or Basketball ) แล้วให้ผู้เรียนคุยเกี่ยวกับกฎ หรือกติกาของกีฬาชนิดนั้นๆ ชาวต่างประเทศยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กีฬา Chair ball กับผู้เรียนคนไทยอีกด้วย
    5.ทำแบบประเมินหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
               การทำแบบประเมินหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อดูว่าผู้เรียนมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นหรือไม่  ผู้เรียนมีแรงจูงใจในเรื่องใดเพิ่มขึ้น เรื่องใดมีน้อยจะได้ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมในครั้งต่อไป นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อผู้สอนจะได้พัฒนากิจกรรมต่างๆให้ดีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
บทสรุป   การสอนภาษาอังกฤษให้สนุก: ด้วยกิจกรรม English Camp ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้สอนเลย การจัดกิจกรรมต้องสำรวจความต้องการของผู้เรียนว่าต้องการกิจกรรมแบบใด หลังจากนั้นผู้สอนก็วางแผนเพื่อจัดตารางกิจกรรม ผู้เรียนทำแบบประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามตาราง และสุดท้ายคือการทำแบบประเมินหลังผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ถ้าผู้สอนไม่มีวิทยากรชาวต่างประเทศก็ไม่เป็นอะไร ผู้สอนอาจขอความร่วมมือจากครู-อาจารย์ในศูนย์ ERIC ของจังหวัดก็ได้        ผู้สอนปัจจุบันต้องนักจัดการ(Facilitator)
ได้เก่ง อาจารย์ หมอประเวศ วะสี กล่าวว่า "ครูคือเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม"       นอกจากนี้อาจารย์เอกวิทย์ ณ ถลาง ยังกล่าวว่า " ครูไม่เก่งก็สอนนักเรียนให้เก่งได้นะโว้ย! "

                                         

 

 "สอนภาษาอังกฤษให้สนุก : ด้วยกิจกรรม English Camp" วารสารวิชาการปีที่ 6 ฉบับที่ 9 กันยายน 2546

                 
บรรณานุกรม
.
Brown , Douglas . ( 1980 )Affective  Factors   in  Second  Language  Learning. The Second  Language Classroom : Direction   for   the  1980’s.