ตัวชี้วัด DSC

ตัวที่ 14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และตัวที่ 15 ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

          วันนี้ทำหน้าที่ตอบตัวชี้วัด DSC ตัวที่ 14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และตัวที่ 15 ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

          สำหรับตัวที่ 14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เป็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการนำกรอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกามาให้หน่วยงานต่างๆ ของกรมปฏิบัติและตอบตัวชี้วัด  ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ น่าจะประยุกต์เข้ากับการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่โรงพยาบาลคุณภาพ (HA) และโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HPH) ที่สถาบันของเราดำเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างจาก HA & HPH ซึ่ง QMR ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในส่วนนี้ให้แก่บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจหลักการต่อไป

          แต่ตัวที่ 15 ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ขั้นตอนการดำเนินการและการพิจารณาความสำเร็จ ยังเป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจและต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากบุคลากรอีกหลายๆ ส่วนของสถาบันที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการ KM คงต้องรับบทหนัก เพราะต้องทำความเข้าใจทั้งประเด็นยุทธศาสตร์, การจัดทำแผนสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์, การสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจเพื่อนำแผนไปปฏิบัติ หลังจากนั้นจะต้องประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนด้วย แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือ ขณะนี้ยังไม่มั่นใจเลยว่า Measurement Template นิ่งหรือยัง ?????

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 
มอมช่วยด้วย    ช่วยกันจับให้templateนิ่งๆหน่อยค่ะ