ชีวิตที่พอเพียง 3608. ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๓๕) รูปธรรมผลลัพธ์การเรียนรู้

บันทึกที่ ๑

บันทึกที่ ๒

บันทึกที่ ๓

บันทึกที่ ๔

บันทึกที่ ๕

บันทึกที่ ๖

บันทึกที่ ๗

บันทึกที่ ๘

บันทึกที่ ๙

บันทึกที่ ๑๐

บันทึกที่ ๑๑

บันทึกที่ ๑๒

บันทึกที่ ๑๓

บันทึกที่ ๑๔

บันทึกที่ ๑๕

บันทึกที่ ๑๖

บันทึกที่ ๑๗

บันทึกที่ ๑๘

บันทึกที่ ๑๙

บันทึกที่ ๒๐

บันทึกที่ ๒๑

ตอนที่ ๒๒

ตอนที่ ๒๓

ตอนที่ ๒๔

ตอนที่ ๒๕

ตอนที่ ๒๖

ตอนที่ ๒๗

ตอนที่ ๒๘

ตอนที่ ๒๙

ตอนที่ ๓๐

ตอนที่ ๓๑

บันทึกที่ ๓๒

ตอนที่ ๓๓

ตอนที่ ๓๔

ดังเล่าในบันทึกที่แล้วว่า บ่ายวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผมไปร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง   ที่มีชื่อเป็นทางการว่า เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๒     และได้ความรู้มาก

หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้คือ Core Learning Outcome : รูปธรรมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สำเร็จ”    โดยมีกรณีศึกษามา ลปรร. ๒ กรณีศึกษา   

  • กรณีศึกษาที่ ๑ เครือข่ายมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา    นำเสนอโดยนายชนาวุธ ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา   กับนางศิริวรรณ ช่อช้อย ครูโรงเรียนเดียวกัน
  • กรณีศึกษาที่ ๒ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอโดย รศ. ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มอ. (หัวหน้าโครงการ)  และ รศ. ไพโรจน์ คีรีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ และนำเสนอประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย และคณะ  

ผมต้องไปทำฟันที่ศิริราช ในตอนบ่าย กลับมาเข้าที่ประชุมหลังจากเขาประชุมกันไปแล้ว ๑ ชั่วโมง    การนำเสนอกรณีศึกษาที่ ๑ ผ่านไปแล้ว ส่วนหนึ่ง    ท่าน ผอ. สพม. ๒๑ (หนองคายและบึงกาฬ) นายสมใจ วิเศษทักษิณ กำลังพูด    เล่าเรื่องที่ท่านพาผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๕๖ โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ใน สพม. ๒๑ จำนวนอีก ๔๒ คน ไปดูงานที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ๕ วัน  ๔ คืน เมื่อปีที่แล้ว (อบจ. สนับสนุนงบประมาณ)   ได้โรงเรียนที่สมัครเข้าเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนากับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ๑๓ โรงเรียน     ครูใหญ่วิเชียรรับ ๓   ท่านขอต่อรองให้เพิ่มเป็น ๕ - ๖ โรงเรียน    วิธีใช้สนามพลังบวก  ปรับวิธีคิดของผู้นำ  ใช้ปัญหาเป็นฐาน  ใช้ PLC เป็นตัวขับ   ท่านบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในนักเรียนที่เข้าร่วมเครือข่ายพัฒนากับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเห็นผลชัดเจน    คือการออกกลางคันของนักเรียนลดลง  ผู้ปกครองศรัทธา   โรงเรียนสะอาดขึ้น  นักเรียนมีความสุข 

โรงเรียนในเขต สพม. ๒๑ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ๑๗ โรงเรียน    เป็นกรณีตัวอย่างที่สำนักงานเขตการศึกษาเอาใจใส่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง   

ครูต๋อย โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเสนอวิธีการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเครือข่ายลำปลายมาศพัฒนา     คือ

  • Main course  เพื่อปรับ mindset ทั้งโรงเรียน สู่สัมมาทิฏฐิ

ทำความเข้าใจนวัตกรรม จิตศึกษา, PBL, และ PLC   

ปรับโครงสร้างการเรียน  โครงสร้างวิถีปฏิบัติ  

  • ออก site visit โดย node และทีม รร. ลปม. เอง    ไปดูกิจกรรมหรือวิถีปฏิบัติของโรงเรียนนั้นทั้งวัน      

    

    

วิจารณ์ พานิช  

๕ ธ..ค. ๖๒


   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)