ชีวิตที่พอเพียง 3461. ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๒๓) ยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัย

บันทึกที่ ๑      บันทึกที่ ๒      บันทึกที่ ๓      บันทึกที่ ๔      บันทึกที่ ๕

บันทึกที่ ๖      บันทึกที่ ๗       บันทึกที่ ๘       บันทึกที่ ๙      บันทึกที่ ๑๐

บันทึกที่ ๑๑       บันทึกที่ ๑๒      บันทึกที่ ๑๓      บันทึกที่ ๑๔      บันทึกที่ ๑๕

บันทึกที่ ๑๖       บันทึกที่ ๑๗      บันทึกที่ ๑๘     บันทึกที่ ๑๙  บันทึกที่ ๒๐    

บันทึกที่ ๒๑     ตอนที่ ๒๒

ใน การประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)  ซึ่งเป็นสถาบันในสังกัดของ กสศ.   เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่สวนสามพราน   มีการนำเสนอเรื่อง สรุปบทเรียนจากการวิจัย โครงการ RIECE Thailand โดย รศ. ดร. วีระชาติ กิเลนทอง คณะการศึกษาปฐมวัย และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทำให้ผมได้รู้จักโครงการ ไรซ์ไทยแลนด์ (www.riece.org)    ซึ่งดำเนินการพัฒนาเด็กเล็กโดยใช้โมเดล HighScope (https://highscope.org/)    ซึ่งก็คือ เน้น “การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ”   ดังรูป   เน้นทำให้เป็นกิจวัตรที่ทำสม่ำเสมอประจำวัน    และหัวใจสำคัญที่สุดคือ เด็กเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ที่ดี ที่เหมาะสม ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  

ที่ผมชื่นชมมากคือ มี “ขั้นตอนทบทวน” (review)   ที่เด็กผลัดกันทำหน้าที่ผู้ทบทวนการเรียนรู้ บอกแก่เพื่อนๆ (โดยมีครูคอยช่วยเหลือ - scaffolding)   และผมตีความว่า  นี่คือขั้นตอน reflection ที่ตามหลัง action      

ไม่ว่าอายุใด การเรียนรู้ที่ถูกต้องคือการที่ผู้เรียน กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้  ลงมือทำ  ตามด้วยการใคร่ครวญสะท้อนคิด เพื่อการเรียนรู้อย่างลึก (mastery)   

วิจารณ์ พานิช  

๕ พ.ค. ๖๒

ห้อง ๔๒๑  โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

Riece123 from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)