ครูผู้ยืนยัน


คำว่า ยืนยัน ในที่นี้ แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า affirmation    เป็นการยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจ    ผมได้ความคิดเรื่องนี้จากการอ่านหนังสือ Extraordinary Influence : How Great Leaders Bring Out the Best in Others  (2018)  เขียนโดย Tim Irwin    ซึ่งทำให้ผมคิดขึ้นได้ว่า ครูคือ “ผู้นำ” ผู้ยิ่งใหญ่   

ครูเป็น “ผู้นำ” ที่ทำหน้าที่ “ยืนยัน” ว่าศิษย์ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และเป้าหมายชีวิตได้    เพื่อสร้าง high expectation ต่อตนเอง ให้แก่ศิษย์    โดยที่ศิษย์มีความมั่นใจว่าครูจะเป็นผู้ให้ high support ต่อความมานะพยายามของตน  

High Expectation, High Support คือคาถาความสำเร็จของระบบการศึกษา  ของโรงเรียน และของครู    ซึ่งตรงกันข้ามกับสภาพ Low Expectation, Low Support ในระบบการศึกษาปัจจุบัน

วิธีการทำไม่ยาก  มีรายละเอียดอยู่ในหนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน ที่ดาวน์โหลดได้ฟรี  

High Expectation ตรงกับ ชุดความคิดว่าด้วยความสำเร็จของศิษย์ (Achievement Mindset)   และชุดความคิดบวก (Positivity Mindset)    ส่วน High Support อยู่ในชุดความคิดอีก ๕ ชุด    หรือจริงๆ แล้วอยู่ในทั้ง ๗ ชุดความคิด  และการกระทำที่ตามมา    ตามรายละเอียดในหนังสือ

ในวัยเด็ก มนุษย์เราจะมีความฝัน  อยากรู้อยากลอง  มีพฤติกรรมค้นหาตัวตน  ยิ่งเด็กที่ฝันเฟื่อง  และกล้าเสี่ยงทำสิ่งที่แหวกแนวและยากหรือท้าทายมาก ในกรณีเช่นนั้น เด็กยิ่งต้องการผู้ใหญ่ที่ตนไว้วางใจ ทำหน้าที่ให้คำสนับสนุนหรือยืนยัน (affirm) ต่อการกระทำที่มีประโยชน์ มีคุณค่า    

คำยืนยัน คือรูปแบบหนึ่งของ reflection    ที่ช่วยให้เด็กได้สะท้อนคิดด้วยตนเอง    เข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น    ว่าการกระทำแบบแปลกแหวกแนวของตนมีผลดีหรือผลเสียต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม อย่างไร    ที่ OECD เรียกว่า รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง  (Take responsibility)   ซึ่งเป็นสมรรถนะหนึ่งของ สมรรถนะเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Competencies)     

โดยนัยยะนี้ กระบวนการเรียนรู้จึงมีมิติของการพัฒนาความเป็นคนดีบูรณาการอยู่อย่างแยกกันไม่ออก จากการเรียนรู้เชิงเทคนิค และเรียนวิชา

“การยืนยัน” ที่สูงค่าที่สุดอยู่ที่การแสดงความรักความหวังดีอย่างไร้เงื่อนไข    แม้เด็กทำผิด ครูก็ยังไม่เสื่อมคลายความรักความหวังดี    และแสดงออกทั้งทางกายและวาจาใจ    ประสานกับการตั้งคำถาม   เพื่อให้เด็กได้เข้าใจผลของการกระทำของตนเพื่อการเรียนรู้    ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนด้วยตนเอง     หากผลออกมาในทางลบ    

หากผลออกมาในทางลบ ครูช่วยให้ศิษย์ “ยืนยันตนเอง”

หากผลออกมาในทางบวก ครูเป็นผู้ยืนยัน

การทำหน้าที่ยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่า เป็นเวลานานเป็นเดือนเป็นปี     เป็นการหนุนให้ศิษย์พัฒนาตนเอง ทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ และจิตใจ … Holistic Learning   และ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)  

ข้างบนนั้น ผมเขียนขึ้นจากความเข้าใจ หรือการตีความของผม

หนังสือ Extraordinary Influence : How Great Leaders Bring Out the Best in Others  บอกว่า     คนเราต้องการ psycho-emotional support    หรือที่ผมเรียกว่า empowerment    ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญในการ empower (ให้กำลังใจ)  ให้ศิษย์ได้เรียนจากการมีจินตนาการที่ท้าทาย    และลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างผลงานที่ตนกำหนด    แล้วใคร่ครวญสะท้อนคิดเพื่อเรียนทฤษฎีจากการปฏิบัติ    โดยกิจกรรมเหล่านั้น ทำร่วมกับเพื่อน    เพื่อจะได้ฝึกทักษะ collaboration  และทักษะอื่นๆ แห่งศตวรรษที่ ๒๑         

รายละเอียดของวิธีให้กำลังใจ อยู่ในหนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน 

วิจารณ์ พานิช

๓๐ พ.ย. ๖๒

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)