บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ครูเพื่อศิษย์

​สดุดีครูผู้นำทาง

เขียนเมื่อ  
191 1

New (practical) Knowledge ! (๒)

เขียนเมื่อ  
645 2

​คุณค่าของชีวิตครู

เขียนเมื่อ  
171 4 1

​ภาวะผู้นำของครู

เขียนเมื่อ  
140 3

โรงเรียนดีชายแดน

เขียนเมื่อ  
164 2

​โรงเรียนดีบนดอย

เขียนเมื่อ  
117 1 1