ชีวิตที่พอเพียง 3629. ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๓๗) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นเดินหน้า

บันทึกที่ ๑

บันทึกที่ ๒

บันทึกที่ ๓

บันทึกที่ ๔

บันทึกที่ ๕

บันทึกที่ ๖

บันทึกที่ ๗

บันทึกที่ ๘

บันทึกที่ ๙

บันทึกที่ ๑๐

บันทึกที่ ๑๑

บันทึกที่ ๑๒

บันทึกที่ ๑๓

บันทึกที่ ๑๔

บันทึกที่ ๑๕

บันทึกที่ ๑๖

บันทึกที่ ๑๗

บันทึกที่ ๑๘

บันทึกที่ ๑๙

บันทึกที่ ๒๐

บันทึกที่ ๒๑

ตอนที่ ๒๒

ตอนที่ ๒๓

ตอนที่ ๒๔

ตอนที่ ๒๕

ตอนที่ ๒๖

ตอนที่ ๒๗

ตอนที่ ๒๘

ตอนที่ ๒๙

ตอนที่ ๓๐

ตอนที่ ๓๑

บันทึกที่ ๓๒

ตอนที่ ๓๓

ตอนที่ ๓๔

ตอนที่ ๓๕

ตอนที่ ๓๖

วันที่ ๑๓ มกราาคม ๒๕๖๓ ผมไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทาง “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน” ที่เรียกย่อๆ ว่า โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น    ที่ตอนนี้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเสร็จสิ้นแล้ว    และมีการประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนรุ่นแรกไปแล้วบางส่วน    โดยที่ทาง กสศ. กำหนดให้ประกาศว่า มีช่วงเวลา ๗ วันทำการให้คนในชุมชนทักท้วงได้    ว่าเด็กที่ได้รับเลือกไม่ยากจนจริง ตามเกณฑ์ที่ กสศ. ประกาศ

มีการทักท้วงจริงๆ    และเมื่อทีมงานไปตรวจสอบซ้ำ ก็พบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีการสร้างหลักฐานลวงจริงๆ อย่างค่อนข้างแนบเนียน    จะเห็นว่าในสังคมของเรามีคนที่ไม่ซื่อสัตย์อยู่ด้วย แต่ยังดีที่ขณะนี้มีการทักท้วงเพียง ๑ กรณี     ผมเสนอต่อ กสศ. ว่า    ในโอกาสต่อไปให้ประกาศให้ชัดว่า เราต้องการสร้างครูที่เป็นคนซื่อสัตย์    คนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ควรมาเป็นครู     ควรมีการพูดย้ำซ้ำๆ ในเรื่องความซื่อสัตย์ และเห็นแก่ส่วนรวม ของคนเป็นครู     เพราะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์  

ทุนนี้มีเสน่ห์ดึงดูดมาก ทั้งที่มีเงินทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน และได้บรรจุเป็นครูในภูมิลำเนา        

ในการประชุมครั้งก่อน ตกลงกันว่า ไม่ต้องมีการค้ำประกัน    แต่ผู้รับทุนต้องทำสัญญารับทุน รับรองว่าจะรับผิดชอบในการเรียนและการไปทำงานในโรงเรียนที่กำหนด    เป็นการเปลี่ยนแนวทาง Legal binding   ไปเป็น spiritual / emotional binding    ที่ทีมคณะกรรมการที่กำลังประชุม,  กสศ.,  สถาบันผลิตครูในโครงการ,  และผู้รับทุน รับผิดชอบต่อบ้านเมือง และต่อผู้เสียภาษีที่เอาเงินภาษีของเขามาใช้เป็นทุนเล่าเรียนนี้             

  มีกิจกรรมเสริม ที่ไม่อยู่ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น    แต่เชื่อมโยง    คือโครงการ ประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้าง Growth Mindset  และ Professional Learning Community (PLC) ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล) จำนวน ๒๘๒ โรงเรียน    โครงการนี้หัวหน้าทีมจัดการคือ ผอ. ศุภโชค ปิยะสันต์ แห่งโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  อ. แม่ฟ้าหลวง  จ. เชียงราย     ผมชอบโครงการนี้มาก    เป็นการเข้าไปเสริมความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน เตรียมความพร้อมในการมีครูรุ่นใหม่เหล่านี้   

เมื่อเลิกประชุม ก่อนกลับ ผมได้รับแจกเอกสาร “สรุปการติดตามงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๓   ของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการฯ รวม ๑๑ สถาบัน    กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ค้นหา และคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย   กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายก่อนสอบคัดเลือก”   รายงาน ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓    จัดทำโดย ทีมบริหารจัดการโครงการ ผศ. ดร. พิสมัย รัตนโรจน์สกุล, ดร. จิตตมา เจือไทย. กัณห์ชลี ขวางเสน, ปิยะนุช บุปผา”   ที่บันทึกกิจกรรมและข้อสังเกตไว้เป็นข้อเรียนรู้อย่างดียิ่ง     สะท้อนการทำงานที่มีการวางแผน และมีขั้นตอนการจัดการที่ดียิ่ง    ดร. พิสมัยบอกว่า ผู้ผ่านกระบวนการเหล่านี้ ทั้งที่เป็นผู้บริหาร  เป็นอาจารย์  และที่เป็นนักเรียน จำนวนหนึ่งเกิด transformation   

ผมมีความสุขยิ่งนัก ที่ได้ร่วมขบวนการนี้ 

วิจารณ์ พานิช  

๑๓ ม.ค. ๖๓


   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)