ชีวิตที่พอเพียง 3811 ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖๕) ดัชนีบอกความเป็นตัวของตัวเอง ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง

บันทึกที่ ๑

บันทึกที่ ๒

บันทึกที่ ๓

บันทึกที่ ๔

บันทึกที่ ๕

บันทึกที่ ๖

บันทึกที่ ๗

บันทึกที่ ๘

บันทึกที่ ๙

บันทึกที่ ๑๐

บันทึกที่ ๑๑

บันทึกที่ ๑๒

บันทึกที่ ๑๓

บันทึกที่ ๑๔

บันทึกที่ ๑๕

บันทึกที่ ๑๖

บันทึกที่ ๑๗

บันทึกที่ ๑๘

บันทึกที่ ๑๙

บันทึกที่ ๒๐

บันทึกที่ ๒๑

บันทึกที่ ๒๒

บันทึกที่ ๒๓

บันทึกที่ ๒๔

บันทึกที่ ๒๕

บันทึกที่ ๒๖

บันทึกที่ ๒๗

บันทึกที่ ๒๘

บันทึกที่ ๒๙

บันทึกที่ ๓๐

บันทึกที่ ๓๑

บันทึกที่ ๓๒

บันทึกที่ ๓๓

บันทึกที่ ๓๔

บันทึกที่ ๓๕

บันทึกที่ ๓๖

บันทึกที่ ๓๗

บันทึกที่ ๓๘

บันทึกที่ ๓๙

บันทึกที่ ๔๐

บันทึกที่ ๔๑

บันทึกที่ ๔๒

บันทึกที่ ๔๓

บันทึกที่ ๔๔

บันทึกที่ ๔๕

บันทึกที่ ๔๖

บันทึกที่ ๔๗

บันทึกที่ ๔๘

บันทึกที่ ๔๙

บันทึกที่ ๕๐

บันทึกที่ ๕๑

บันทึกที่ ๕๒

บันทึกที่ ๕๓

บันทึกที่ ๕๔

บันทึกที่ ๕๕

บันทึกที่ ๕๖

บันทึกที่ ๕๗

บันทึกที่ ๕๘

บันทึกที่ ๕๙

บันทึกที่ ๖๐

บันทึกที่ ๖๑

บันทึกที่ ๖๒

บันทึกที่ ๖๓

บันทึกที่ ๖๔

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ของ กสศ. เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ผมได้โอกาสเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบว่า ทีมพี่เลี้ยงแต่ละทีม (มี ๕ ทีม) ดำเนินการเกิดผลให้โรงเรียนเป็นตัวของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร

เกณฑ์ของการที่โรงเรียนเป็นตัวของตัวเองอยู่ที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมพี่เลี้ยงกับทีมโรงเรียน   และอยู่ที่พฤติกรรมของทีมงานภายในโรงเรียนเอง    โดยที่เป้าหมายของการเป็นตัวของตัวเองคือ การพัฒนานักเรียนอย่างครบด้าน ให้เกิดการเรียนรู้ระดับ mastery หรือระดับรู้เชื่อมโยง    โดยที่ทางโรงเรียนมีท่าทีของการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง จากการมี Growth Mindset   

ผมสรุปว่า ทีมพี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ไพโรจน์ คีรีรัตน์ เอื้อต่อการที่โรงเรียนในเครือข่าย จะได้พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด   โดยที่สำหรับเด็กเล็ก ท่านกำหนดแพล็ตฟอร์ม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    และเด็กโต ให้ใช้ แพล็ตฟอร์ม โครงงานฐานวิจัย    ให้ใช้อย่างอิสระ    สามารถปรับใช้ตามบริบทของตัวเองได้    โดยทีมพี่เลี้ยงทำหน้าที่คอยสนับสนุน    และให้ความมั่นใจแก่ทีมโรงเรียน หรือตัวครูที่ทำได้ดี ว่าสามารถทำหน้าที่พี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนอื่นได้   

ทีมของมูลนิธิ Starfish Country Home น่าจะเป็นทีมอันดับสอง    ในการเอื้อให้โรงเรียนในเครือข่ายเป็นตัวของตัวเอง โดยมีเครื่องมือ ๕ + ๓ + ๑ (๑) ให้นำไปปรับใช้    โประสังเกตว่า แนวทางของมูลนิธิบ้านปลาดาว เน้นที่การปรับเปลี่ยนระบบบริหารวิชาการเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด    เปิดช่องให้โรงเรียนเป็นตัวของตัวเองสูงมากในด้านการสอน และการเรียนรู้   

ที่จริง ทั้ง ๕ ทีมพี่เลี้ยงในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง เปิดช่องให้โรงเรียนเป็นตัวของตัวเองทุกทีม    แต่ท่าทีเอื้ออำนาจให้โรงเรียนเป็นตัวของตัวเอง มีมากน้อยแตกต่างกัน

ผมอยากให้ทีมบริหารโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง คิดดัชนี้ความเป็นตัวของตัวเองของโรงเรียนขึ้นมาชุดหนึ่ง     แล้วเอาไปทดลองวัดแต่ละโรงเรียนในโครงการตอนต้นปี และตอนปลายปีการศึกษา     เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวของตัวเงของโรงเรียน    กับการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน       

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ก.ย. ๖๓    ปรับปรุง ๑๒ ต.ค. ๖๓


      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)