บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา