ชีวิตที่พอเพียง 3836. ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๗๑) Online PLC กับ Growth Mindset

บันทึกที่ ๑

บันทึกที่ ๒

บันทึกที่ ๓

บันทึกที่ ๔

บันทึกที่ ๕

บันทึกที่ ๖

บันทึกที่ ๗

บันทึกที่ ๘

บันทึกที่ ๙

บันทึกที่ ๑๐

บันทึกที่ ๑๑

บันทึกที่ ๑๒

บันทึกที่ ๑๓

บันทึกที่ ๑๔

บันทึกที่ ๑๕

บันทึกที่ ๑๖

บันทึกที่ ๑๗

บันทึกที่ ๑๘

บันทึกที่ ๑๙

บันทึกที่ ๒๐

บันทึกที่ ๒๑

บันทึกที่ ๒๒

บันทึกที่ ๒๓

บันทึกที่ ๒๔

บันทึกที่ ๒๕

บันทึกที่ ๒๖

บันทึกที่ ๒๗

บันทึกที่ ๒๘

บันทึกที่ ๒๙

บันทึกที่ ๓๐

บันทึกที่ ๓๑

บันทึกที่ ๓๒

บันทึกที่ ๓๓

บันทึกที่ ๓๔

บันทึกที่ ๓๕

บันทึกที่ ๓๖

บันทึกที่ ๓๗

บันทึกที่ ๓๘

บันทึกที่ ๓๙

บันทึกที่ ๔๐

บันทึกที่ ๔๑

บันทึกที่ ๔๒

บันทึกที่ ๔๓

บันทึกที่ ๔๔

บันทึกที่ ๔๕

บันทึกที่ ๔๖

บันทึกที่ ๔๗

บันทึกที่ ๔๘

บันทึกที่ ๔๙

บันทึกที่ ๕๐

บันทึกที่ ๕๑

บันทึกที่ ๕๒

บันทึกที่ ๕๓

บันทึกที่ ๕๔

บันทึกที่ ๕๕

บันทึกที่ ๕๖

บันทึกที่ ๕๗

บันทึกที่ ๕๘

บันทึกที่ ๕๙

บันทึกที่ ๖๐

บันทึกที่ ๖๑

บันทึกที่ ๖๒

บันทึกที่ ๖๓

บันทึกที่ ๖๔

บันทึกที่ ๖๕

บันทึกที่ ๖๖

บันทึกที่ ๖๗

บันทึกที่ ๖๘

บันทึกที่ ๖๙

บันทึกที่ ๗๐

ผมค่อยๆ เข้าใจ (ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือผิด) ว่าการศึกษาไทยอ่อนแอเพราะคนในระบบสมาทาน Fixed Mindset

ในวง PLC Coaching ชุมนุมครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง ออนไลน์ ครั้งที่ ๔    เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓   ผมปิ๊งแว้บว่า    วง PLC ในโรงเรียน จะมีพลังได้ ครูและผู้บริหารต้องหลุดจากกับดัก Fixed Mindset   

ผม “รู้สึก” fixed mindset จากวัฒนธรรมและท่าที ของคนในวงการศึกษา ที่ส่งเสริมการ “โชว์” ผลงาน    โดยไม่มีการ เน้นความยากลำบากหรือการฟันฝ่ากว่าจะบรรลุผลงานนั้น    วงการศึกษามีการจัดการประกวดมากมาย    เพื่อให้โรงเรียนได้มีผลงานได้รับรางวัล ไว้โชว์ และอ้างเป็นผลงาน   เป็นการสร้างวัฒนธรรมผลงาน    ไม่เห็นส่วนที่เป็นความมานะพยายาม    ความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ผลดีกว่าเดิม    โดยมีการใคร่ครวญสะท้อนคิดร่วมกัน ว่าผลงานที่ดีกว่าเป็นอย่างไร และจะบรรลุได้อย่างไร    ซึ่งเป็นร่องรอยประจักษ์พยานของ Growth Mindset    

กล่าวเช่นนี้ดูจะมองด้านลบมากไปหน่อย    เพราะจริงๆ แล้วมีคนในวงการศึกษาที่ดำเนินการตามแนว “พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง” ซึ่งเป็นร่องรอยประจักษ์พยานของ Growth Mindset อยู่ด้วย  

ในเวที online PLC เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ก็มีประจักษ์พยานว่า เมื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ครู (ซึ่งในกรณีนี้ เป็นพื้นที่ ออนไลน์) ครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมวง ก็เอาวิธีการที่ตนใช้จัดการเรียนให้บรรลุการเรียนรู้ระดับเชื่อมโยงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไม่กังวลว่าจะถูกผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์วิจารณ์    แต่เสนอด้วยสุ้มเสียงท่าทีต้องการทำหน้าที่ครูให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ... ท่าทีที่สะท้อน Growth Mindset

ผมพอจะเห็นประจักษ์พยานว่า ครูไทยจำนวนหนึ่งมี Growth Mindset แฝงฝังอยู่ในตัว    จากการที่เวที online PLC ค่อยๆ สร้างความรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ครู    ทำให้ครูค่อยๆ กล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น    โดยที่การ ลปรร. นั้น เพื่อให้ตนเข้าใจวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ศิษย์เรียนได้ลึกและเชื่อมโยงยิ่งขึ้น   

Growth Mindset กระซิบบอกเราว่า     ไม่ว่าทำอะไร เราทำให้ดียิ่งขึ้นได้เสมอ    ทั้งๆ ที่ผลลัพธ์ดีอยู่แล้ว  

Fixed Mindset กระซิบบอกเราว่า เราทำได้ดีแล้วสบายใจได้ จบ

วงการที่คนในระบบสมาทาน Fixed Mindset จะเป็นวงการที่ยกย่องความสำเร็จ    มอง Best Practice เป็นเป้าหมาย

วงการที่คนในระบบสมาทาน Growth Mindset จะเป็นวงการที่ยกย่อง CQI – Continuous Quality Improvement    คือมุ่งปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพต่อเนื่อง    มอง Best Practice เป็นเครื่องมือเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพหรือประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีก   

คนที่มี Fixed Mindset กระซิบบอกตนเองว่า     ผลงานที่ทำได้นั้น สุดยอด สบายใจได้    เท่ากับ Fixed Mindset มันแนะให้เราอยู่ในดินแดนแห่งความสบาย (comfort zone)   

คนที่มี Growth Mindset กระซิบบอกตนเองว่า    ผลงานที่ได้นั้น ดีมาก เป็นความสำเร็จ    แต่ยังมีลู่ทางที่จะทำให้ดีกว่านั้นได้    และมุ่งเรียนรู้เพื่อทำให้ดีกว่านั้น    เท่ากับ Growth Mindset มันแนะให้เราหาดินแดนแห่งความท้าทายใหม่ๆ (challenging zone)   

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัด  และร่วมกิจกรรม PLC Coaching ชุมนุมครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง ออนไลน์ ที่เอื้อให้ผมได้ซึมซับบรรยากาศในวงเสวนา    นำมาสู่การสะท้อนคิดนี้    

นอกจากให้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้วิธีจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ระดับเชื่อมโยงแล้ว     เวที PLC Coaching ชุมนุมครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง ออนไลน์ ยังเป็นพื้นที่บ่มเพาะ Growth Mindset  

ครู ก  “น้องนิดเก่งมาก    ผลงานที่ส่งครู  ได้เกรด เอ”

ครู ข  “น้องหน่อย เก่งมาก   ผลงานที่ส่งครู  ครูให้เกรดเอ    แต่ครูอยากให้น้องหน่อยลองคิดดูว่า  หากให้ทำซ้ำอีก หนูจะทำให้ได้ดีกว่าเดิมได้ไหม   ดีกว่าอย่างไร   คิดจะทำอย่างไร”

ครูคนไหนค่อยๆ สร้าง Growth Mindset แก่ศิษย์    ครูคนไหน ค่อยๆ สร้าง Fixed Mindset แก่ศิษย์ 

วิจารณ์ พานิช

๒ ต.ค. ๖๓

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)