ชีวิตที่พอเพียง ๓๙๑๒. ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๘๓) เยาวชนกลุ่ม NEET

บันทึกที่ ๑

บันทึกที่ ๒

บันทึกที่ ๓

บันทึกที่ ๔

บันทึกที่ ๕

บันทึกที่ ๖

บันทึกที่ ๗

บันทึกที่ ๘

บันทึกที่ ๙

บันทึกที่ ๑๐

บันทึกที่ ๑๑

บันทึกที่ ๑๒

บันทึกที่ ๑๓

บันทึกที่ ๑๔

บันทึกที่ ๑๕

บันทึกที่ ๑๖

บันทึกที่ ๑๗

บันทึกที่ ๑๘

บันทึกที่ ๑๙

บันทึกที่ ๒๐

บันทึกที่ ๒๑

บันทึกที่ ๒๒

บันทึกที่ ๒๓

บันทึกที่ ๒๔

บันทึกที่ ๒๕

บันทึกที่ ๒๖

บันทึกที่ ๒๗

บันทึกที่ ๒๘

บันทึกที่ ๒๙

บันทึกที่ ๓๐

บันทึกที่ ๓๑

บันทึกที่ ๓๒

บันทึกที่ ๓๓

บันทึกที่ ๓๔

บันทึกที่ ๓๕

บันทึกที่ ๓๖

บันทึกที่ ๓๗

บันทึกที่ ๓๘

บันทึกที่ ๓๙

บันทึกที่ ๔๐

บันทึกที่ ๔๑

บันทึกที่ ๔๒

บันทึกที่ ๔๓

บันทึกที่ ๔๔

บันทึกที่ ๔๕

บันทึกที่ ๔๖

บันทึกที่ ๔๗

บันทึกที่ ๔๘

บันทึกที่ ๔๙

บันทึกที่ ๕๐

บันทึกที่ ๕๑

บันทึกที่ ๕๒

บันทึกที่ ๕๓

บันทึกที่ ๕๔

บันทึกที่ ๕๕

บันทึกที่ ๕๖

บันทึกที่ ๕๗

บันทึกที่ ๕๘

บันทึกที่ ๕๙

บันทึกที่ ๖๐

บันทึกที่ ๖๑

บันทึกที่ ๖๒

บันทึกที่ ๖๓

บันทึกที่ ๖๔

บันทึกที่ ๖๕

บันทึกที่ ๖๖

บันทึกที่ ๖๗

บันทึกที่ ๖๘

บันทึกที่ ๖๙

บันทึกที่ ๗๐

บันทึกที่ ๗๑

บันทึกที่ ๗๒

บันทึกที่ ๗๓

บันทึกที่ ๗๔

บันทึกที่ ๗๕

บันทึกที่ ๗๖

บันทึกที่ ๗๗

บันทึกที่ ๗๘

บันทึกที่ ๗๙

บันทึกที่ ๘๐

บันทึกที่ ๘๑

บันทึกที่ ๘๒

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา บ่ายวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   มีวาระแจ้งเพื่อทราบ รายงานสถานการณ์ของเยาวชนว่างงานและนอกระบบการศึกษาของประเทศไทยที่ ทีดีอาร์ไอ ร่วมวิจัยกับ UNICEF Thailand   มี ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ มาเสนอรายงานสรุป

สรุปได้ว่า “จากการสำรวจภาวะแรงงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีจำนวน กลุ่มเยาวชนว่างงานและนอกระบบการศึกษา หรือกลุ่ม NEET (Youth not in education, employment, or training) อยู่ประมาณ 1.26 ล้านคน และในปี 2562 มีจำนวนกลุ่ม NEET อยู่ประมาณ 1.3 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 14% ของเยาวชนไทย และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 1% สวนทางกับจำนวนเยาวชนไทยที่ลดลงเฉลี่ย 1.2% ในทศวรรษที่ผ่านมา”

เยาวชนกลุ่มนี้อายุระหว่าง ๑๕ - ๒๔ ปี    ทั้งประเทศเรามีประชากรกลุ่มนี้เกือบ ๑๐ ล้านคน    ร้อยละ ๑๔ ไม่เรียนหนังสือและไม่ทำงาน (NEET)   

จากการประชุม ผมได้รู้จักรายงาน Youth Employment Scoping Study (2020) ของประเทศไทย (๑)ที่ ดาวน์โหลดได้ฟรี    รายงานนี้บอกว่า ควรมีการวิจัยลงลึกเพื่อหาสาเหตุ    โดยรายงานเสนอแนะสาเหตุสำคัญไว้ ๕ ประการคือ (๑) ขาดกลไกช่วยเหลือเด็กเรียนช้า  (๒) ขาดการสนับสนุนด้านสังคมต่อพ่อแม่  (๓) สถานภาพต่ำด้านเศรษฐกิจและสังคม  (๔) ขาดการแนะแนวอาชีพ  (๕) ความเหลื่อมล้ำทางเพศ  

ผมมีอีกสมมติฐานหนึ่ง ที่คิดว่าน่าจะเป็นต้นเหตุสำคัญของ NEET คือ ระบบการศึกษาไม่มุ่งพัฒนา คุณลักษณะการเป็น “ผู้ก่อการ” (agency) (2)    ผมคิดว่า การศึกษาไทยต้องมุ่งพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง หากเราต้องการสร้างพลเมืองคุณภาพสูง    อย่างที่ OECD เอาใจใส่    ซึ่งการดำเนินการไม่ยาก    หลักการสำคัญคือเด็กต้องเรียนแบบ active learning    และครูต้องฝึกทักษะโค้ชให้เด็กพัฒนา Chickering’s 7 vectors of identity development    

วิจารณ์ พานิช

๑๕ ก.พ. ๖๔


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)