แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช จ๋วงพานิช

งานตีพิมพ์ของพยาบาล


งานวิจัยตีพิมพ์ของพยาบาล รพ ศรีนครินทร์ ปี 2563-2564

ช่วงนี้มีผลงานน้องพยาบาล รพ ศรีนครินทร์ ตีพิมพ์ออกมาเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นฤดูกาลส่งขอผลงานในระดับ ชนพ และ ชช ในนามคนที่อยู่เบื้องหลัง ขอสรุปไว้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีผลงานออกมามากที่สุดในการทำได้ในระยะสั้น ความดีทั้งหมดต้องยกให้องค์กรพยาบาลที่สนับสนุน คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ คุณนิภาพรรณ ฤิทธิรอด คุณพรนิภา หาญละคร คุณกรรณิกา ชาธรรม และคณะกรรมการทุกคน ทีม R2R คณะแพทยศาสตร์ ศ นพ สมบูรณ์ อ เป้า ปิยธิดาและคณะกรรมการทุกคน นอกจากนี้ยังมี ศ นพ สมศักดิ์ เทียมเก่า ที่จัดทำวารสาร รพ มข ขึ้นมารองรับงานวิจัย งานพัฒนา และนวัตกรรม ให้มีโอกาสตีพิมพ์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ 

งานที่ตีพิมพ์ ระดับชำนาญการพิเศษ มี ดังนี้ :-

 • ณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์ โกสินทร์ วิระษร พัชรี ประสมพืช. ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลต่ออัตราการติดเชื้อ จำนวนวันนอน และค่าใช้จ่ายในการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำหลังได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.2563;8(1):1-16
 • จุรีพร อุ่นบุญเรือง,จันทราพร ลุนลุด อาทิตยา ประนัดสุดจ่า, อุบล จ๋วงพานิช. ผลลัพธ์ของแนวปฏิบัติในการเสริมพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด.วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2563; 8(1):17-28.
 • พัชรินทร์ อ้วนไตร สุภาพ อิ่มอ้วน พนอ เตชะอธิก. การประเมินกระบวนการปฏิบัติและผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่รับบริการในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉกเฉิน.วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2563; 15(3): 29-39.
 • สุดารัตน์ สุภาพงษ์ พัชรี คำวิลัยศักดิ์. ผลลัพธ์การจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์. วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.2564; 16(2):19-29.
 • กรรณิกา ชาธรรม สุวรรณี วิษณุโยธิน สุนีย์ พนมบัวเลิศ. ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไตอักเสบลูปัส ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2563; 15(3): 18-28.
 • พรนิภา หาญละคร สุดถนอม กมลเลิศ ธนิดา นันทะแสน อธิบดี มีสิงห์. การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/ด้วยโปรแกรม HIVQual- T โรงพยาบาลศรีนครินทร์ .วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น.2563; 1(1):46-58.
 • ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ณัชญา บัวละคร แพงพรรณ ศรีบุญลือ รัตนาภรณ์ ศิริเกต วริศยา แก่นนาคำ ชุติมา เทียนทอง เฉลิมศรี สรสิทธิ์. ผลลัพธ์การใช้โปรแกรมการจัดการอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง.วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น.2563; 1(4): 184-97.
 • ทิพย์สมัย โมลี พรนภา บุญตาแสง สมจิตร เมืองพิล อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล และ อุบล จ๋วงพานิช. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยมะเร้งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด.วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น.2564 ; 2(2): 131-141.
 • ภัทราภรณ์ บุญใบ พรนภา บุญตาแสง อุบล จ๋วงพานิช พรทิพย์สมัย โมลี เกสร เหล่าอรรคะ. พัฒนาระบบการนำแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น.2564 ; 2(1): 60-70.
 • อรทัย แสนบน เจน โสธรวิทย์ เกสร เหล่าอรรคะ มลฤดี ประสิทธิ์การเปิดเผยผลเลือดเอชไอวีภายหลังได้รับการให้คำปรึกษาแบบคู่ในคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์. วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น.2564 ; 2(2): ......
 • กนกกัญญา สุทธิสาร อุบล จ๋วงพานิช สุภาพร สุดสังข์ สุธาร จันทะวงศ์ บังอร เพชรศรี. ผลของการดื่มน้ำขิงเพื่อลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น.2564 ; 2(3):199-210
 • พัชรากร อ่อนทอง จรรยา จิระประดิษฐา. ผลลัพธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อย.วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น.2564 ; 2(1): 22-35.


งานที่ตีพิมพ์ ระดับเชียวชาญ มี ดังนี้ :-

 • รื่นฤดี แก่นนาค, จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร  อรุณี เจตศรีสุภาพ กรรณิกา ชาธรรม  ผลของการฉีดยาขับธาตุเหล็ก Desferrioxamine โดยการคาเข็มให้น้ำเกลือไว้ใต้ผิวหนัง ต่อความปวดและความพึงพอใจในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียศรีนครินทร์เวชสาร.2563; 35(5): 617-23.
 • เกสร เหล่าอรรคะ อรทัย แสนบน เจน โสธรวิทย์ สมจิตร เมืองพิล. ผลของการให้คำปรึกษาทางเลือกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม. ศรีนครินทร์เวชสาร.2563; 35(6):713-9.
 • พรนภา บุญตาแสง , บัณฑิต ชุมวรฐายี ปาริชาติ เพียสุพรรณ์. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์เวชสาร.2564; 36(1): 90-96.
 • อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์. ผลลัพธ์การดูแลการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสานสวนปัสสาวะในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต.วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย.2563;7(1):75-90.

ยังมีต่อนะคะ 

20210323131430.pdf

20210323131430.pdf

20210323131429.pdf

20210323132339.pdf

20210324091626.pdf

20210324091625.pdf

หมายเลขบันทึก: 689513เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2021 15:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มีนาคม 2021 09:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี