ชีวิตที่พอเพียง 3856 ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๗๕) กสศ. ทำอะไร

บันทึกที่ ๑

บันทึกที่ ๒

บันทึกที่ ๓

บันทึกที่ ๔

บันทึกที่ ๕

บันทึกที่ ๖

บันทึกที่ ๗

บันทึกที่ ๘

บันทึกที่ ๙

บันทึกที่ ๑๐

บันทึกที่ ๑๑

บันทึกที่ ๑๒

บันทึกที่ ๑๓

บันทึกที่ ๑๔

บันทึกที่ ๑๕

บันทึกที่ ๑๖

บันทึกที่ ๑๗

บันทึกที่ ๑๘

บันทึกที่ ๑๙

บันทึกที่ ๒๐

บันทึกที่ ๒๑

บันทึกที่ ๒๒

บันทึกที่ ๒๓

บันทึกที่ ๒๔

บันทึกที่ ๒๕

บันทึกที่ ๒๖

บันทึกที่ ๒๗

บันทึกที่ ๒๘

บันทึกที่ ๒๙

บันทึกที่ ๓๐

บันทึกที่ ๓๑

บันทึกที่ ๓๒

บันทึกที่ ๓๓

บันทึกที่ ๓๔

บันทึกที่ ๓๕

บันทึกที่ ๓๖

บันทึกที่ ๓๗

บันทึกที่ ๓๘

บันทึกที่ ๓๙

บันทึกที่ ๔๐

บันทึกที่ ๔๑

บันทึกที่ ๔๒

บันทึกที่ ๔๓

บันทึกที่ ๔๔

บันทึกที่ ๔๕

บันทึกที่ ๔๖

บันทึกที่ ๔๗

บันทึกที่ ๔๘

บันทึกที่ ๔๙

บันทึกที่ ๕๐

บันทึกที่ ๕๑

บันทึกที่ ๕๒

บันทึกที่ ๕๓

บันทึกที่ ๕๔

บันทึกที่ ๕๕

บันทึกที่ ๕๖

บันทึกที่ ๕๗

บันทึกที่ ๕๘

บันทึกที่ ๕๙

บันทึกที่ ๖๐

บันทึกที่ ๖๑

บันทึกที่ ๖๒

บันทึกที่ ๖๓

บันทึกที่ ๖๔

บันทึกที่ ๖๕

บันทึกที่ ๖๖

บันทึกที่ ๖๗

บันทึกที่ ๖๘

บันทึกที่ ๖๙

บันทึกที่ ๗๐

บันทึกที่ ๗๑

บันทึกที่ ๗๒

บันทึกที่ ๗๓

บันทึกที่ ๗๔

เช้าวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผมเข้าร่วมประชุมทางไกล ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ.   และชอบวาระที่ ๔.๑ ร่างกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ มาก

ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชาลี จันทนยิ่งยง เป็นผู้จุดพลุประเด็น ว่า จนถึงปัจจุบัน กสศ. ยังไม่ชัดว่าตนมีหน้าที่อะไร    เมื่อมองวัตถุประสงค์ ๗ ข้อ ตามมาตรา ๕ ของ พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา   และเป้าประสงค์ ๓ ข้อ ที่ทีมบริหาร กสศ. กำหนด   คือ (๑) ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  (๒) พัฒนาคุณภาพครูและหน่วยจัดการเรียนรู้  (๓) ภาครัฐและสังคมมีแนวทางสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  

 ข้อคิดเห็นของกรรมการมีพลังมาก สรุปได้ว่า กสศ. ไม่ควรเน้นการเป็นหน่วยปฏิบัติ    แต่เน้นเป็นหน่วยทำงานเพื่อสร้างความรู้ที่นำไปสู่รูปแบบใหม่ของระบบการศึกษา ผ่านการทดลองปฏิบัติการจริง    ที่ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร เสนอว่า เป็น social lab   ไม่ใช่ academic lab  

ในกรณีเช่นนี้ กสศ. ก็ไม่ต้องใหญ่มาก    ไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณมาก    โดยมีการนำเสนอรูปแบบการทำงานเป็น area-based 

เรื่องนี้ยังจะต้องทำความชัดเจนกันต่อไป    และจะนำไปสู่มติของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา    ผมคาดว่าจะมีผลต่อการปรับโครงสร้างองค์กร    และต่อยุทธศาสตร์การทำงานอย่างมากมาย  

วิจารณ์ พานิช

๓๐ ต.ค. ๖๓  


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)