KMTEAMDCA&EBOOK(2008-2017)

เราได้ปกป้องในเคสใดๆตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ตามมาตรฐาน ที่มิใช่แค่มาตรฐานขั้นต่ำ แต่องค์กรกำกับได้ส่งเสริม ผลักดัน มีกลไกกำกับดูแล ให้ผู้ประกอบการมีแผนการจัดการระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว นำมาให้บริการต่อประชาชนเท่าที่เทคโนโลยีด้วยการจัดการ ที่มีกลไกทำให้มั่นใจว่า ทำได้ดีที่สุดกว่าที่ผ่านมาในคราวใดๆ

เรื่องเล่าที่ประสบความสำเร็จจากประสบการตรวจออดิตสนามบินของไทย ตั้งแต่ปี 2544 - 2560

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี เป็นองค์ความรู้ฝังลึกเผยแพร่ให้เกิดวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่ดียิ่งๆขึ้น สืบต่อไปในกิจการสนามบินและส่งเสริมความปลอดภัยให้เกิดแนวโน้มที่ลดลงของระดับความปลอดภัย ระดับความเสี่ยง และให้มั่นใจว่ามาตรการหรือกลไกที่จะนำมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย จะมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยไม่เสียเวลามากนัก คือ การรีบตระหนักรู้และนำไปใช้ให้เหมาะสม ปรับแก้ให้เข้ากับบริบท จัดการบริหารความเปลี่ยนแปลงให้ทันการ งานก็สำเร็จลงได้เร็วกว่าที่ควรประเด็นคือ อย่าได้ลังเลสงสัยอะไรให้ลงมือปฏิบัติด้วยความรอบคอบ คือการสังเกตุตัวแปรที่มีผลกระทบหลัก รอง และมีแผนการจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันเกิดมาจากตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่การเจริญเติบโตของการขนส่งทางอากาศ โดยหลักสำคัญ คือ การลงทุนต่างๆจะต้องบริหารความปลอดภัยให้ดี ให้สมดุลย์กับความพึงพอใจเกินความคาดหมายของผู้โดยสาร และสัมฤทธิ์ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน ให้เติบโตและพัฒนาได้ทันต่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดในปัจจุบัน

วิธีปฏิบัติที่ดีนั้นจะต้องแก้ไขปรับปรุงให้ทันต่อข้อแนะนำใหม่ๆ ต้องทำให้ประชาชนยอมรับได้ว่า เราได้ปกป้องในเคสใดๆตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ตามมาตรฐาน ที่มิใช่แค่มาตรฐานขั้นต่ำ แต่องค์กรกำกับได้ส่งเสริม ผลักดัน มีกลไกกำกับดูแล ให้ผู้ประกอบการมีแผนการจัดการระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว นำมาให้บริการต่อประชาชนเท่าที่เทคโนโลยีด้วยการจัดการ ที่มีกลไกทำให้มั่นใจว่า ทำได้ดีที่สุดกว่าที่ผ่านมาในคราวใดๆ

........................................................................................................................................................................................

องค์ความรู้ด้านมาตรฐานสนามบินพลเรือน

EBOOK(2008-2017) ดาวน์โหลด PDF (88MB)ได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0By-Mh_QUkMdeX1NI...

EBOOK(2008-2017) ดาวน์โหลด EPUB (77MB)ได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0By-Mh_QUkMdebFRS...

............................................................................................................................................................................................

สารบัญ....

ลิ้งค์ที่เหลือโพสไม่ติด

528295 สมส.จัด KM ก่อนไปตรวจสนามบิน และหลังดำเนินการ AUDIT กลับมาแล้ว..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/528295

527599 Morning Talk เรื่อง เทคนิคการตรวจ audit สนามบิน..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/527599

557106 รวบรวมวาทะ อ.ดังตฤณ : มองคนอื่น Vs มองตัวเอง..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/557106

555317 Sotthithat Music https://www.gotoknow.org/posts/555317

..................................................................................................................................

บันทึกที่เกี่ยวข้อง COPs 1 Aerodrome Certificated

RWY TWY APRON Physical and VISUAL AIDS

..........................................................................................................................................

เทคนิคการauditสนามบิน

เทคนิคการauditสนามบินทั่วไป

กระบวนการออดิตสนามบิน

เทคนิคในการประสานงาน

วิสัยทัศน์ผู้กำกับตรวจสอบความปลอดภัย กรมการบินพลเรือน

สำนักมาตรฐานสนามบินก้าวสู่การเป็นที่พึ่งองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานสนามบิน(Datawarehouse)

คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆ

คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆหัวข้อ4.6

วิธีปฏิบัติในการปกป้องการรบกวนสัญญาณระบบเครื่องวิทยุช่วยการเดินอากาศและเรด้าร์

เทคนิคwalk testของเครื่องนำเข้าจอดเครื่องบินด้วยสายตา

มาตรฐานการติดตั้งธงและติดไฟสัญญาณของยานพาหนะที่เข้าเขตพื้นที่การบิน

มนุษย์ปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นเครื่องอำนวยความสะดวกทัศนวิสัยภาคพื้น(Human Factor:Visual Aids for Navigation)

มาตรฐานการติดตั้งไฟเตือนสิ่งกีดขวางบนสิ่งปลูกสร้างและอาคารสูง

การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางเดินระหว่างอาคารผู้โดยสารไปถึงลานจอดอากาศยาน

เหตุใดจึงต้องเปิดหน้าต่างและปิดไฟห้องโดยสารขณะเครื่องบินขึ้นลง

กระบวนการตรวจพินิจ(Inspection)

มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน

มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน2

วิธีปฏิบัติที่ดีในการบ่งชี้แนวเขตก่อสร้างในทางวิ่งทางขับลานจอด

การตรวจวินิจฉัยและการบ่งชี้ให้เห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ที่สำคัญคือต้องยกเป็นประเด็นขึ้นทันที

สนามบินที่มีเที่ยวบินกลางคืน ควรตระหนักในเรื่องดังต่อไปนี้

มูลค่าความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เมื่ออากาศยานไม่สามารถร่อนลงยังจุดหมายปลายทางตามที่กำหนดได้

โคมไฟสนามบินแบบฝังพื้น ไม่เรียบเสมอกับผิวทางวิ่งทางขับ

โคมไฟฟ้าสนามบินแบบตั้งพื้น ถูกออกแบบมาให้สามารถแตกหักได้ กรณีถูกล้อยางเครื่องบินชนกระแทก

การประยุกต์ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์และเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอิเล็ดทรอนิคส์

การตรวจวัดค่า Switch Over Time ของระบบไฟฟ้าสนามบิน

การมองเห็นไฟบอกมุมร่อนPAPIในมุมต่ำกว่าปกติ

ใช้เวทีKMแลกเปลี่ยนความรู้กายภาพและเครื่องบอกมุมร่อนอากาศยาน

มาตรการความปลอดภัยควรบรรจุใน SOP และ Aerodrome Mannual

ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนว่าด้วยเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ของสนามบิน

วัฏจักรที่ยั่งยืนมีเสถียรภาพในระบบสนามบิน

ขั้นตอนบางอย่างที่จำเป็นต้อง จัดให้มีในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน

การร่อนลงสู่สนามบินแบบใช้ทางวิ่งสั้นกว่าปกติ

กระบวนการตรวจพินิจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศและระบบไฟฟ้าสนามบิน(Inspection)

ประเทศอังกฤษตรวจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัยกันอย่างไร

การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์GISมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หอควบคุมการบินมิใช่บังคับแต่อำนวยความสะดวกให้trafficflow

การออกแบบหลุมจอดอากาศยาน และการขับเคลื่อนอากาศยานเข้าหลุมจอด

การออกแบบหลุมจอดอากาศยาน

Road holding position Sign/Light

โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน การจัดการบำรุงรักษาและการตรวจพินิจระบบไฟฟ้าสนามบิน

สิ่งควรคำนึงด้านการออกแบบและการใช้งานสนามบิน

การร่อนลงสู่สนามบินแบบใช้ทางวิ่งสั้นกว่าปกติ

การจัดการเขตปลอดภัยการเดินอากาศสนามบินดอนเมืองในอดีต

นโยบายความปลอดภัยนโยบายการจัดการบริหารงานสนามบิน

กระบวนการให้เอกชนมีส่วนร่วมโดยรับสัมปทานด้านบริการภายในสนามบินตลอดจนเข้าบริหารสนามบิน

เหตุใดจึงต้องห้ามหน่วยงานอื่นเข้ากู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุ

Q&Aจตอ

ไขข้อสงสัยมาตรการ ของเหลว เจล สเปรย์ (LAGs)update!!!

ข้อห้ามนำแบตเตอร์รี่ชนิดลิเทียมขึ้นเครื่องบิน

ไขข้อข้องใจสิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินภายในประเทศ

การเช็คอินผู้โดยสารให้ตรงเวลาสำคัญไฉน

มาตรการป้องกันอันตรายจากการยิงบั้งไฟและปล่อยโคมลอย

ป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ริมถนนภัยแฝงของผู้ใช้รถใช้ถนน

วิธีปฏิบัติที่ดีในการบ่งชี้แนวเขตก่อสร้างในทางวิ่งทางขับลานจอด

......................................................................................................................................................

บันทึกที่เกี่ยวข้อง COPs 2 : KM , CAAT Vision , Safety Awareness & Responsibilities ,Power of Change

Recommendationทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำก็ดี

มนุษย์เราจะทำอะไรตามความเคยชินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

แนวคิดและขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สำนักมาตรฐานสนามบิน กรมการบินพลเรือน 2553-2558

แผนการจัดการความรู้สำนักมาตรฐานสนามบิน(KM to LO)

รายการองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดKMสมสปี2552-2556

เมื่อนำKMมาใช้แล้วก่อให้เกิดBest PracticeและCuture Valueในเรื่องดังนี้

วิสัยทัศน์ผู้กำกับตรวจสอบความปลอดภัยการบินภาคพื้น

COPsกรมการบินพลเรือน

กำเนิดCOPs1สำนักมาตรฐานสนามบิน

การจัดการองค์ความรู้องค์กรการบิน

การถอดองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน

ท่าอากาศยานดีเด่น ต้องเด่นและดีอย่างไร

ทำ KM เพื่ออะไร ใครรู้บ้าง???

บทสรุป KM DAYกรมการบินพลเรือน2553-2557

KMและLOในมุมมองของนักบินส่วนบุคคล

จากก้าวที่กล้าลุกยืนแชร์เผยแพร่ความรู้ฝังลึกสู่วิกิตำราWikiBookหยั่งท่าที

สิ่งต่างๆ 5 สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต้องตาย

ขอโทษครับ ขอขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดหน่อยนะครับ

Safety Factorควรใช่้ในภาวะไม่ปกติเท่านั้น

ข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็นคนดี คนเก่ง

จิตใต้สำนึก(SubConscious)และการรับรู้อย่างมีสติ-โสตถิทัศน์ เอี่ยมลำเนา

พ่อหลวงแห่งไทยทรงสอนความรู้อันเกิดจากประสบการณ์(Tacit Knowledge)

ตามรอยเท้าพ่อ: การระเบิดจากภายใน สอนให้ตระหนักในเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety Culture)

รวมสำนวน คำคม ศิลปการใช้ชีวิต พระราชดำรัส

ล้างแรม ถ่ายข้อมูลฮาร์ดดิสต์ ทบทวนลิ้งค์ที่ใช้บ่อย ในสมองเราบ้าง

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ สู่เป้าหมาย ด้วยวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นปฏิบัติพันธกิจ ด้วยค่านิยมที่ดีของข้าพเจ้า

ใช้ชีวิตอย่างมีมุมมอง

พึ่งตนเองก่อนที่จะยอมเป็นแมวนั่งเฝ้ารออาหาร

ทัศนคติของคนต่างชาติมองการทำงานของคนไทย

.............................................................................................................................................

บันทึกที่เกี่ยวข้อง COPs 3 :The Power of Change ,

Passion to Motivation to Success (ระเบิดจากภายใน) , Hobby , Volunteers

พฤติกรรมจิตอาสาเกิดจากพ่อแม่และพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ http://www.gotoknow.org/posts/619943

เฟสบุ้ค นิสัยหน้าค่าตาของฉัน มาเปิดหน้าเปิดใจให้เพื่อนและญาติมิตรพร้อมแบ่งปันความรักและความรู้สู่โลกใบนี้

มาทำให้สมองเราหยุดคิดหยุดกังวล.. สบายและปลอดโปร่ง..ด้วย ....กันเถอะครับ

มาทำให้สมองเราหยุดคิดหยุดกังวล.. สบายและปลอดโปร่ง..ด้วย ....กันเถอะครับ (ต่อภาค2)

ภาพวาดสื่อตัวตนผู้เขียน

ปิยวาจาการพูดจาให้ประเทืองปัญญาในGotoknow

บทเรียนจากอุทกภัยเดือนตุลา2554

น้ำท่วม ท่วมไม่มิดน้ำใจ

มนุษย์เราเคยล้มเคยพลาดเจ็บปวดอย่างไรมา เราย่อมบอกทางที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึง มาหา ความหมาย ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว

ล้างแรม ถ่ายข้อมูลฮาร์ดดิสต์ ทบทวนลิ้งค์ที่ใช้บ่อย ในสมองเราบ้าง

รู้จัก"ใช้"ชีวิต"ต้อง "รู้รักษา" ชีวิต "ทำตามใจ"สนองNeedต้องมีสติ"รู้ตนตามจริง"

ศัลยกรรมตกแต่งอวัยวะด้วยหมอศีลและหมอธรรม

ลูกหญิงลูกชาย จงทำดีให้แม่สบายใจนะจ๊ะ

อายุจะ 3x แล้วทำไมเรายังไม่เจอคนที่ใช่ จากคนอายุ 3x ปลายๆสุดๆจะบอกให้ครับนะ

..................................................................................................................................................................................

บันทึกที่เกี่ยวข้อง COPs 3.1 :The Power of Change ,

Power from Motivation (อยากศึกษารู้เรื่องอะไร ที่ว่ายากว่าซับซ้อนแล้ว ให้นำมาโยงกับสิ่งที่ตนรัก จะทำด้วยความรักจนเกิดความสุขในงาน ที่ยาก ที่ท้อ ให้เกิดความเพียร ที่จะรู้ให้ถ่องแท้ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย)

Sotthithat story

การติดตั้งระบบแก๊ซรถยนต์ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ขบ

ประวัติฮอนด้า"VIGOR"สุดยอดของฮอนด้า "ACCORD"

เลขทะเบียนรถนั้นสำคัญไฉน

การประสบผลสำเร็จในการเปิดตลาดยุโรปและอเมริกาของฮอนด้า

การเปลี่ยนเครื่องยนต์ฮอนด้าให้มีสมรรถนะดีขึ้น

Car of the Year America 1986 Honda Prelude

1986 10 Best Cars

โปรแกรมฝึกทักษะการขับรถในสนามจริงCar TracK Day

Car of the Year America 1986 - Honda Accord CA

B20A to MF204 Honda Champ of the Champ Formula 3

เรื่องเล่าประสบการณ์ในแผนกฉุกเฉินER

............................

Sotthithat Music

.............................

https://www.gotoknow.org/posts/555317

กับคำถามว่าได้อะไรจากการเป็นนักดนตรีวงโยธวาฑิต

เทคนิคการแกะเพลงเพื่อเล่นดนตรีให้เป็นเร็ว (By Heart)

1มาร์ชราชวัลลภ_MackyDS.Band08 (Piccolo Solo)เพลงทหารรักษาพระองค์ นายทหารราชวัลลภผู้พิทักษ์ราชวงศ์จักรีที่ในหลวงทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง ประกอบการเดินบรรเลงวงโยธวาฑิตที่สง่างามยิ่ง

http://m.youtube.com/#/watch?v=HsVUvT-uIzQ&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DHsVUvT-uIzQ
1.1สดุดีมหาราชา Piccolo

http://youtu.be/ld0NWmrdGFc

2.The Star and Stripe Forever_Macky DS.Band08 ดวงดาวและแถบสียังคงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ เพลงสดุดีธงชาติอเมริกันที่เสียงโซโล พิคโคโลดังติดหูทุกคนตลอดกาล

http://m.youtube.com/watch?v=JyKV6TMnCk8

3.Father of Victory March(Solo Piccolo) เพลงชัยชนะของพ่อ น้ำเสียงแสดงถึงความเบิกบานใจ กับจังหวะที่กระชั้น และบางทีก็แสดงความองอาจ ในเสียงแตรเป่ายาวๆ ผสมกับควมร่าเริง รอยยิ้ม ของพ่อที่มีความสุขเมื่อประสบความสำเร็จ เรียกได้ว่า ถ้าคนแก่ได้ยินเพลงนี้ อดที่จะขยับขาขยับเท้า ตามจังหวะสนุกๆกันเลยทีเดียว

http://m.youtube.com/watch?v=bjzxr26Bkq8

4.Washington Post March เพลงประจำรัฐวอชิงตัน ที่ติดหูคนไทย กับลูกเล่นในการควบคุมน้ำเสียง รูปแบบการเอื้อน การเป่าเป็นคำๆ การป่าเป็นจุดสั้นๆ การไล่สเลขึ้นๆลงๆ เพลงนี้จึงมีครบทุกอารมณ์ สนุก หวาน เข้มแข็ง อ่อนโยน ครบทุกรสชาด

http://m.youtube.com/watch?v=FZLFyk8dp50

5.เพลงมาร์ชเรือดำน้ำ(Kunkan March)เพลงที่ญี่ปุ่นมีชัยจากการรบทางเรือดำน้ำ เป็นเพลงประจำกองเรือดำน้ำญี่ปุ่น ท่วงทำทองที่กระชับ รวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียง ความรวดเร็วในการจู่โจม และความทะมัดทะแมงในทุกท่วงท่าการรบ มีท่วงทำนองที่แสดงความ ความองอาจ ผึ่งผาย อันสง่างามยิ่ง เป็นเพลงปราบเซียนเพลงหนึ่ง เพราะมีจังหวะเร็วกับการเล่นต้องควบคุมความดังและเบาสลับไปมาตลอดเพลง

http://m.youtube.com/watch?v=YfLpgVUxFHE

6.Anchors Aweigh เพลงที่ชนะการประกวดเพลงมาร์ทหารเรือเมริกัน ดังตั้งแต่สมัยนั้นและสมัยนี้ก็ยังเป็นเพลงมาร์ช เพลงครู ให้ได้ฝึกฝน เพราะมีโครงสร้างโน้ตที่คล้ายกับไล่บันไดเสียง ทำให้ได้ฝึกเล่นตามบันไดเสียงหรือไล่สเกล ทำให้การควบคุมลมในเครื่องเป่าทำได้ง่าย เป็นพื้นฐานในการเล่นเพลงมาร์ชได้ดี แต่งโดยเรืออากาศตรี ชาร์ล ซิมเมอร์แมน ปี 1906(กำลังหาโน้ตเพราะมีโน้ตที่จำไม่ได้แยะ)

http://m.youtube.com/watch?feature=plcp&v=C19BoknUe3w

7.National Emblem March(กำลังหาโน้ตมาเล่นน่าจะทำได้ดีกว่านี้)เพลงที่มีจังหวะสนุก ของเครื่องลมไม้(Wood Wind) สอดรับกับ เครื่องโลหะ(Brass) ได้อย่างมีจังหวะจะโคน เน้นจังหวะที่กระชั้น สนุกสนาน กับการเล่นโน้ตจังหวะเขบ็ด สี่ชั้น ทำให้การฝึกฝน ในการเล่นโน้ต ตัดลิ้น ตัดลม ในการเป่าโน้ตให้ได้ จังหวะสั้นๆ ได้อย่างสนุกสนานไม่เบื่อ เป็นเพลงครูอีกเพลงสำหรับการเล่นเพลงมาร์ชที่มีจังหวะ เร็วๆ

http://m.youtube.com/watch?feature=plcp&v=9rv8--72GRg

6.จำขึ้นใจข้าราชการกรมการบินพลเรือน(โสตถิทัศน์ ร้องนำ/Flute)

http://m.youtube.com/watch?v=fSBHobeFfk0

7.จำขึ้นใจข้าราชการไทย(กรมการบินพลเรือน)VDOรวมภาพสไลต์

http://m.youtube.com/watch?v=IMzHSEyYm1M

8..จำขึ้นใจข้าราชการไทย(กรมการบินพลเรือน) New!!!

http://youtu.be/hHIneTixN5shttp://youtu.be/mtf7ZJsZHdE

9.มาร์ชราชวัลลภ Fast March(Flute Solo) เพลงประจำนายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แต่งโดยในหลวงรัชกาลปัจจุบัน

http://youtu.be/C230cjWqN-Y

10.มาร์ชราชวัลลภ Slow March (Flute Solo)

http://youtu.be/fyX46P6L7lY

11.HandyMan By Macky บรรเลงโดยวงดนตรี 7th floor Music Band ในงานซ้อมดนตรี เตรียมออกงานเกษียนอายุข้าราชการ กรมการบินพลเรือน 2553

http://youtu.be/mtf7ZJsZHdE

12.สดุดีมหาราชา Solo Piccolo

http://youtu.be/ld0NWmrdGFc

13.BLUEDAY อาทิตย์อับแสง .... ขออัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 อาทิตย์อับแสง (ซ้อมเตรียมบรรเลงงานเกษียนอายุราชการ กรมการบินพลเรือน)

http://youtu.be/gR5YV5h86hg?t=3m28s

14.จำขึ้นใจข้าราชการไทยMacky

http://youtu.be/9j7CQd0PJa4

15.เพลงโฆษณาเนสกาแฟ(เปลี่ยนมุมที่เคยเหน็บหนาวให้มีเรื่องราวอบอุ่นหัวใจ)

http://www.youtube.com/watch?v=Am7B0e_CS2E&feature=share&list=UUsWRNoRcqXKB-r9KV9IwxYg&index=2

16.เธอทำในนามประเทศไทย(เดินเดินเดิน)

http://youtu.be/hvHEKaHWi3U

17.เธอทำในนามของประเทศไทย

http://www.youtube.com/watch?v=d3yfiNOnFY8

18.เล่นดนตรีงานบำนาญ กรมการบินพลเรือน

http://youtu.be/34z7msqjZ7w

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/555317

Sotthithat Balance

ลูกไม่ปฏิบัติคำสอน เมืองไทยจึ่งได้หายนะ ๒๕๕๔

บ้านเมืองไทยอยู่รอดปลอดภัยได้ด้วยหลักทศพิศราชธรรม "คำพ่อสอน"

เศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้ดีที่สุด

อารยะขัดขืนสัจธรรมที่เราได้บำเพ็ญแล้ว

กลอนการเมืองเรื่องตัณหา

@กลอนเปล่า@


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM Knowleage Management

คำสำคัญ (Tags)#kmteamdca#KMTEAMDCA สารบัญ#Sotthithat safety#kmteamDCA safety#kmdcaa

หมายเลขบันทึก: 628634, เขียน: 20 May 2017 @ 07:41 (), แก้ไข: 18 Jun 2017 @ 12:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)