​170520-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Confide group

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.05.19


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “confide”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-FAHYD

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “confidence”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KON-fi-duh ns”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “confident”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KON-fi-duh nt”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “confidential”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สาม ว่า “kon-fi-DEN-shuh l”


Kernerman English Multilingual Dictionary

ให้คำแปล ของคำ “confide” ว่าคือ “บอกความลับ”

กริยา “confide” หมายถึง

“การบอก ‘ความคิดส่วนตนของคนหนึ่ง’ แก่อีกคน” เช่น

‘He confided in his brother.’

‘He confided his fears to his brother.’

นาม “confidence” แปลว่า “ความไว้เนื้อเชื่อใจ”

คือ “trust” หรือ “belief” ที่มีต่อความสามารถของบางคน เช่น

‘I have great confidence in you.’

หรือ หมายถึง “ความมั่นใจ”

คือ “belief” และ “faith” ที่มีต่อความสามารถของตน เช่น

‘She shows a great deal of confidence for her age.’

คุณศัพท์ “confident” แปลว่า “ที่มั่นใจ”

โดยมี ‘a great deal of trust’ (โดยเฉพาะ) ในตนเอง เช่น

‘She is confident that she will win.’

‘A confident boy.’

คุณศัพท์ “confidential” แปลว่า “ที่เป็นความลับ”

คือ เป็น ‘secret’ ที่ต้องไม่บอกคนอื่นใด เช่น

‘confidential information.’

หรือ แปลว่า “ที่เชื่อว่าเก็บความลับได้”

คือ ‘trusted to keep secrets’ เช่น

‘a confidential secretary.’

กริยาวิเศษณ์ “confidentially” แปลว่า “อย่างลับๆ”

คือ ‘secretly’ ไม่ประสงค์ให้ข่าวนั้น ตกไปถึงหูผู้อื่น” เช่น

‘She could not tell me what he said – he was speaking confidentially.’

‘Spoke to him immediately and confidentially.’

นาม สะกด “confidentiality” แปลว่า “ความลับ” เช่น

‘patient/client confidentiality.’

‘All replies will be treated with complete confidentiality.’

คุณศัพท์ “confiding” แปลว่า “trustful” คือ “ที่ไว้วางใจ”

‘a confiding tone/whisper.’

กริยาวิเศษณ์ “confidingly” แปลว่า “อย่างวางใจ”

‘She spoke in a low voice, leaning towards him confidingly.’

สำนวน “in confidence” แปลว่า “อย่าง ลับๆ”

คือ “as a secret” หรือ “confidentially” เช่น

‘He told me the story in (strictest) confidence.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)