ดร. ทิวากร เหล่าลือชา


ครูเชี่ยวชาญและรองผู้อำนวยการวิทยาลัชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
Username
tiwakorn
สมาชิกเลขที่
55211
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติ ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
1. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
2. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
3. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

4. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ประวัติส่วนตัว
เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2518 
ภูมิลำเนาเดิม 40 หมู่ที่ 4 บ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ปัจจุบัน 44/36 หมู่บ้านอิงฟ้า ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประวัติครอบครัว
บิดา นายทองพูน เหล่าลือชา อาชีพ ข้าราชการบำนาญ อดีต ข้าราชการครู
มารดา นางคำปุน เหล่าลือชา อาชีพ แม่บ้าน
สมรสกับ นางรำไพพรรณ เหล่าลือชา ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ภาควิชาบริหารธุรกิจ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีบุตร 2 คน คนที่ 1 เด็กหญิงชนกานต์ เหล่าลือชา
ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ห้อง HUB  ระดับมัธยมศึกษา 
คนที่ 2 เด็กชายกฤษกร เหล่าลือชา
ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนมุกดาวิทย์
ประวัติการรับราชการ
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 (ระดับ 4)
2548-2550 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สังกัด สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (ระดับ 4-5)
สำนักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2551–2552 ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สังกัด สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 6)
2553–2554 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สังกัด สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 7)
2555-2558 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สังกัด สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 7)
2558-2559 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สังกัด สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 8)

2559-2559 ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สังกัด สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สำนักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 8)

คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 112/2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ปี 2561 ถึง 2564 ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สังกัด สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระดับ 9)

ปี พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และครูเชี่ยวชาญ

ตามคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 29/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564  

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระดับ 9)

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า จังหวัดมหาสารคาม
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
ปริญญาตรี พ.ศ. 2537 ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ทางทรัพยากรมนุษย์
สถาบันราชภัฎมหาสารคาม ปริญญาบัตร เลขที่ 330085 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2541
ปริญญาโท พ.ศ. 2546 สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนทำปริญญานิพนธ์
หัวข้อวิจัย กลยุทธ์การตลาดของสถาบันอาชีวศึกษาที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริญญาบัตร ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546
ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
(ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด มหาชน
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์) ใบประกาศนียบัตร เลขที่ กท.1447/24589 ลงวันที่ 30 ธันาวาคม 2547
วิชาชีพ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
(ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
ใบประกาศนียบัตร เลขที่ พน.140097/2550 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550

ประกาศนียบัตร นักจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ปริญญาเอก พ.ศ. 2558 สำเร็จการศึกษา บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The North Eastern University สาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Doctor of Business Administration (Management/Human resource management)
หัวข้อวิจัย รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปริญญาบัตร เลขที่ 0043/2558ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 58303050227710 ลงวันที่ 5 กันยายน 2558
ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
1. สัมฤทธิบัตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร นักวิจัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ได้รับทุนการศึกษาและฝึกอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโดยเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
2. หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3. ผ่านการฝึกอบรม e-Training หลักสูตรการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. หลักสูตร การบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษาการจัดทำผลงานวิชาการของข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน
เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
ประวัติการทำงาน
2538-2542 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นีสเทริน์ อิสดัสทรี จำกัด ตำแหน่ง
2542- 2546 ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาภาคสนามบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาภาคสนาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร สำนักงานใหญ่
2546-2548 ตำแหน่งรองผู้จัดการแผนกวางระบบงานพัฒนาบุคคล บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ในเครือเจริญภัณฑ์ ซี.พี. (CP) สำนักงานใหญ่
ประสบการณ์คณะทำงาน
1. คณะทำงานทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2552-2556 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
2. คณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน (ระดับสำนักบริหารงานฯ)
3. คณะทำงานจัดทำข้อเสนอนโยบายเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนในวิทยาลัยชุมชน (ระดับสำนักบริหารงานฯ)
4. คณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบวิทยาลัยชุมชน (ระดับสำนักบริหารงานฯ)
5. คณะทำงานลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดอุดรธานี
6. คณะทำงานจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนอุดรธานี แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
7. ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 2 สมัย ปี พ.ศ. 2550-2555
8. คณะทำงานวิจัยหนี้สินนอกระบบในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ. ในระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558
10. ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน
11. ผู้แทนครูในกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1.การวางระบบพัฒนาบุคคลและองค์กร ( HRD and OD) ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี
งานหนังสือและตำรา
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักการตลาด สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2557

2. เอกสารประกอบการสอนวิชา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  พ.ศ. 2561

งานวิจัย
1. พ.ศ. 2546 วิจัย การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว Long Stay ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. พ.ศ. 2546 วิจัย กลยุทธ์การตลาดของสถาบันอาชีวศึกษาที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. พ.ศ. 2550 วิจัย การศึกษาต้องการของชุมชนในจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พ.ศ. 2550 วิจัย การศึกษาชุมชน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
5. พ.ศ. 2553 วิจัยการศึกษาหนี้สินนอกระบบในจังหวัดมุกดาหาร ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6. พ.ศ. 2555 วิจัย การพัฒนาตราสินค้าของชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร
7. พ.ศ. 2556 วิจัย การพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดของชุมชนผลผลิตถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร
8. พ.ศ. 2557 วิจัย การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานทางการตลาดของชุมชนผลผลิตถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร
9. พ.ศ. 2558 วิจัย การพัฒนาแผนการตลาดของชุมชนผลผลิตถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร
10. พ.ศ. 2558 วิจัย รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภค
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

11. พ.ศ. 2561 วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร (CML)

12. พ.ศ. 2563 วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร (CMLT)

13. พ.ศ. 2564 วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (KME)

14. พ.ศ. 2564 วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนการเกษตรผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (KMEF)

งานนำเสนอผลงานวิชาการ
1. หัวข้อวิจัย รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558
2. หัวข้อวิจัย การจัดการความรู้ทางการตลาดถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร
ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558
งานการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
1.หัวข้อวิจัย รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

2. . พ.ศ. 2563 วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร (CMLT) วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

3. พ.ศ. 2564 วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุในจังวหัดมุกดาหาร (KME) วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

งานอาจารย์พิเศษ
1. ปฎิบัติการสอนพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศูนย์หนองบัวลำภู ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 ถึง ปัจจุบัน
2. ปฎิบัติการสอนพิเศษ ณ มหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์หนองบัวลำภู โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์และการปกครอง
3. ปฎิบัติการสอนพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิชาองค์การและการจัดการ
4. ปฎิบัติการสอนพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด รายวิชา หลักการตลาด
งานวิทยากร
1. วิทยากรบรรยายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ในปีงบประมาณ 2550 – 2551
2. วิทยากรบรรยายกลยุทธ์การตลาดสินค้าชุมชน Community Product Marketing of Strategy by OTOP
ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2554
3. วิทยากรและที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ให้กับ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 -2551
4. วิทยากรจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 2551
5. วิทยากร หัวข้อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ให้กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2555
6. วิทยากร หัวข้อ การจัดทำแผนปฎิบัติราชการระดับจังหวัดสำนักงานยติธรรมจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2555
7. วิทยากร หัวข้อ กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดสินค้าทางการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2557
8. วิทยากร หัวข้อ การพัฒนาองค์กร ให้กับเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558
9. วิทยากร หัวข้อ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 25558
10. วิทยากร หัวข้อ กลยุทธ์ทางการตลาดรองรับ AEC ในประเทศ CLMV มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 25558
ผลงานดีเด่น
1. วางระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ส่งผลการได้รับการรับรอง
ภายนอกรอบสองอยู่ในระดับดีมาก เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 19 แห่ง ในการประเมินรอบ 2
คติประจำใจ ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
ติดต่อ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 199 หมู่ที่ 10 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042 -611117 (ที่บ้าน)
โทรศัพท์ 042 –049749 (ที่ทำงาน)
โทรสาร 042 –049748 (ที่ทำงาน)
โทรศัพท์มือถือ 0-82 11-2 159- 0
ID LINE:0-82 11-2 159- 0
Facebook: https://www.facebook.com/Tiwakorn.laoluecha
e-mail : Kornmaha@gmail.com
เว็ปไซต์เพื่อการเรียนการสอนนายทิวากร เหล่าลือชา : www.nbcc.ac.th/teacher/tiwakorn/index.html
เว็ปไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นายทิวากร เหล่าลือชา : http://gotoknow.org/blog/tiwakorn
เว็ปไซต์เพื่อการปฎิบัติงาน นายทิวากร เหล่าลือชา : www.nbcc.ac.th/prqa
เว็ปไซต์เพื่อการส่งงานของนักศึกษา : http://www.youtube.com/tiwakorn.laoluecha
ข้อมูล ณ 28 มิถุนายน 2559

คลิกประวัติ ดร. ทิวากร เหล่าลือชา http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/198...

คลิกประวัติ ดร.ทิวากร เหล่าลือชา https://cdn.gotoknow.org/asset...

คลิก Download ประวัติ ดร.ทิวากร เหล่าลือชา https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/16...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี