สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

ยาเสพติดจัดว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกำลังคนยาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศอีกด้วย

โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่กำลังระบาดอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทย และเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อหลายแสนคน และในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ทำให้สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.)

กระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว

๑. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม จากผู้ที่เป็นแกนนำ และครู อาจารย์ที่ปรึกษา

๒. เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลายและปัญหาอุบัติภัย

๓. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนนำประจำห้อง และครูอาจารย์ที่ปรึกษา บริหารจัดการ การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล

๕. สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ มีการดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว ตลอดจนเป็นฐานของการพัฒนาความรู้และค่านิยมที่ถูกต้อง

๖. เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย และปัญหาอุบัติภัย

๗. ครู อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

แนวทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว สถานศึกษาแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบ หรือกำหนดมอบภาระงานให้กับคณะกรรมการ คณะทำงานซึ่งสถานศึกษาได้แต่งตั้งรับผิดชอบ ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

๑. องค์ประกอบของกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว

การดำเนินงานของห้องเรียนสีขาวได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายในห้องเรียนมีองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน คือ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ การจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ เช่น จัดบอร์ด จัดทำสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว ฯลฯ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอุบัติภัย นำสถานการณ์ข่าวสารทุกด้านมาเสนอให้เพื่อนนักเรียนรับฟัง

๑.๒ การดูแลช่วยเหลือ จัดให้มีนักเรียนแกนนำดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตอบสนองปัญหาของพฤติกรรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ช่วยเหลือด้านการเรียนและให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานครูที่ปรึกษา

๑.๓ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกคนจะต้องมีหลักธรรมคำสอนตามศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห้องเรียน เช่น พรหมวิหาร ๔ มีความเมตตา มีความกรุณา มีความมุทิตา และมีความอุเบกขา จะทำให้ทุกคนรักกันช่วยเหลือกัน

๑.๔ กิจกรรมสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติด หรือสื่อลามกอนาจาร เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมตามที่กลุ่มสนใจร่วมกันจัดทำมาเพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๒. การจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้าน ของห้องเรียนสีขาว (มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม) จะต้องมีกลไกของการขับเคลื่อนในรูปของการจัดองค์กรภายในห้องเรียน ประกอบด้วยโครงสร้างของแกนนำนักเรียนแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ

๒.๑ ฝ่ายการเรียน

๒.๒ ฝ่ายการงาน

๒.๓ ฝ่ายกิจกรรม

๒.๔ ฝ่ายสารวัตรนักเรียน/ กิจการนักศึกษา

๒.๑ ฝ่ายการเรียน มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหาการเรียนในห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ คำอธิบาย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอครูที่ปรึกษา

๒.๒ ฝ่ายการงาน มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน และป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน

๒.๓ ฝ่ายกิจกรรม มีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อน ๆเพื่อใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

๒.๔ ฝ่ายสารวัตรนักเรียน/ กิจการนักศึกษา มีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ เช่น ห้องน้ำ หรือที่บริเวณอาคาร แหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพื่อน หากมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการห้องเรียนแก้ไข แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นักเรียนบอกครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขต่อไป


๓. บทบาทการบริหารจัดการห้องเรียนสีขาว

การดำเนินงานห้องเรียนสีขาวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติด ปลอดผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ลดอุบัติภัย รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อประกาศเป็นสถานศึกษาสีขาว หรือสถานศึกษาต้นแบบในระดับประเทศนั้น แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๓.๑ ระดับสถานศึกษา

๓.๒ ระดับจังหวัด

๓.๓ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรหลัก

๓.๑ ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ห้องเรียนสีขาว ได้แก่

๓.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร โดยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคณะทำงาน มอบนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามลำดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขโครงการห้องเรียนสีขาวให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง

๓.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะครู มีภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหา นำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาทั่วไป

๓.๑.๓ นักเรียน นิสิต นักศึกษาแกนนำ และคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีภาระหน้าที่ในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามโครงสร้าง และจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย และองค์ความรู้จากการอบรม สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกคนในห้องเรียนต้องให้ความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นสถานศึกษาสีขาว และสถานศึกษาต้อนแบบของระทรวงศึกษาธิการต่อไป

๓.๒ ระดับจังหวัด หน่วยงานในระดับจังหวัดขององค์กรหลัก มีภาระหน้าที่ในการจัดการเพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ได้แก่

๓.๒.๑ ประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๓.๒.๒ อบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว

๓.๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว

๓.๒.๔ ให้ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่และคณะ ออกตรวจเยี่ยมชมโครงการห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อนิเทศ ติดตาม ประสานให้ความช่วยเหลือให้ครบทุกสถานศึกษา เป็นขวัญกำลังใจ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวต่อไป

๓.๒.๕ ปรับปรุงประเมินผล รายงานให้องค์กรหลักและกระทรวงศึกษาธิการ

๓.๒.๖ มีมาตรการเสริมแรงระดับจังหวัด เช่น การประกวด การประกาศ และชมเชยในระดับหัวหน้าส่วนราชการ

๓.๓ ระดับกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย การจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และการจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ ตลอดทั้งการติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพของโครงการห้องเรียนสีขาวให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน

๓.๓.๒ จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ

๓.๓.๓ ประชุมผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายให้นำไปสู่การปฏิบัติ

๓.๓.๔ จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว

๓.๓.๕ กำหนดมาตรการเสริมแรงและองค์ความรู้ จัดทำเกียรติบัตรและโล่

๓.๓.๖ การกำกับติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

๓.๓.๗ จัดพิธีมอบรางวัลประกาศและโล่ สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อยกย่องชมเชยระบบระดับประเทศ

มาตรการเสริมแรงห้องเรียนสีขาว

๑. สถานศึกษาจัดให้มีการประกวดห้องเรียนสีขาวเป็นประจำทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม ครูอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนแกนนำ จะได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ

๒. สถานศึกษาที่ดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวครบทุกห้องเรียนมาแล้ว ๑ ปี จะได้รับประกาศเป็นโรงเรียนสีขาว และได้รับเกียรติบัตรจาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

๓. สถานศึกษาที่ดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาวมาแล้ว ๒ ปี ก็จะได้รับประกาศและโล่เป็นโรงเรียน สีขาวดีเด่นระดับเงิน/ ทอง/ เพชร เมื่อได้ระดับเพชรแล้วจะยกย่องเชิดชูเกียรติบัตรให้เป็นสถานศึกษาปลอดอบายมุขจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

๔. บุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวและมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการจะเสนอผลงาน เพื่อพิจารณารับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ

----------------------------------

แหล่งข้อมูล
http://chiangrung.ac.th/sa/modules/whiteschool/dow...


หลงทางเสียเวลา หลงติดยา เสียอนาคตแห

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (1)

ดgift how hard
IP: xxx.24.60.5
เขียนเมื่อ 

Goodnight ? ? have gotten