นายเฉลิมลาภ ทองอาจ

  • Username: chalermlahpp
  • อาจารย์
  • รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา่ลัย
  • สมาชิกเลขที่ 143772
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • เข้าระบบเมื่อ

ประวัติย่อ

 

ประวัติและประสบการณ์ 

 

ชื่อ-นามสกุล   นายเฉลิมลาภ  ทองอาจ

ตำแหน่ง        อาจารย์สาธิต  (AD 5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

                   

สถานที่ทำงาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

                        มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

                        ๑๐๓๓๐

การติดต่อ      กลุ่มสาระฯ               ๐๒-๒๑๘๒๓๖๐-๖๒

                   E-mail                            [email protected]

การศึกษา*

ระดับ

ชื่อสถานศึกษา

ปีที่สำเร็จ

การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ครุศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  ภาษาไทยมัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบโรงเรียน

 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลพระเกี้ยวแก้ว) การสอนภาษาไทย

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ๒๕๔๑

๒๕๔๔

 

๒๕๔๘

 

 

๒๕๕๐

 

 

 *กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ชั้นปีที่ ๔  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (เข้าศึกษาภาคในเวลาราชการ รุ่นที่ ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓)

 

ประวัติการทำงาน 

ปี พ.ศ.   

ตำแหน่ง 

หน่วยงาน 

๒๕๔๙-๒๕๕๕

๒๕๕๐-ปัจจุบัน

 

 

 

 

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์สาธิต  และ

อาจารย์นิเทศก์

 

 

 

 

    วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

    สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

ความสนใจ

          ๑.  ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ

          ๒.  ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างความรู้

          ๓.  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย

          ๔.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นกระบวนการคิด

 

ผลงานทางวิชาการ

บทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการด้านการศึกษา

          1.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2551.  การจัดการเรียนรู้วรรณกรรมปัจจุบันตามทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างความรู้: การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท.  วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 36 (มีนาคม-มิถุนายน): 163-178.

          2.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2551.  การจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาโดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (ตุลาคม): 1-14.

          3.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2552.  การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อสรุปสาระสำคัญ: ทฤษฎีและปฏิบัติ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 4 (มกราคม): 51-60. 

          4.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2552.  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 (มกราคม-มีนาคม): 107-119.

          5.  เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2553.  การสอนอย่างมีพลัง: นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมองแบบองค์รวม.  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 25 (มกราคม-เมษายน): 45-60.

          6.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2553.  โรงเรียนสาธิตที่แท้ : การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 (มกราคม): 71-93.

          7.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2553.  หลักสูตรภาษาไทยที่เน้นผลิตผล : ข้อเสนอสำหรับการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2.  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  11 (1): 9-26. 

          8.  เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2554.  รูปแบบการสอนการฝึกหัดสืบสอบ: เรียนรู้ภาษาไทยจากการค้นพบ.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 (มิถุนายน-ตุลาคม): 5-17.  

          9.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2555.  การสอนอ่านอย่างเป็นกระบวนการ.  วารสารวิชาการ 15 (มกราคม-มีนาคม): 3-9.

          10.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2555.  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: การจัดการศึกษาบนบริบทแห่งความท้าทาย.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 (กันยายน): 107-117.

          11.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2555.  ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21: เส้นชัยที่การศึกษาไทยยังไปไม่ถึง. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  40 (กรกฎาคม-ตุลาคม): 261-267.

          12.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2556.  การเรียนการสอนทางตรง: ประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมสู่การสอนภาษาไทย.  วารสารวิชาการ 16 (เมษายน-มิถุนายน): 26-35.

 

 การบริการทางวิชาการ 

๑.  การสอน 

          ๑.  อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  กรุงเทพมหานคร  วิชา  ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ  ๓ 

          ๒.  อาจารย์พิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  สถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สอนรายวิชา  ๑๑๔๑๑๐๑  ภาษาไทย แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  ๑  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙-ปัจจุบัน

          ๓.  อาจารย์  สโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บรรยายวิชาภาษาไทยในหัวข้อ  “ศิลปะการประพันธ์และวรรณคดี”  แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๒.  การจัดฝึกอบรม

          ๒.๑  การจัดฝึกอบรมนักเรียน 

          ๑.  วิทยากรโครงการค่ายแนะแนว  และเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ  “เทคนิคการอ่านเพื่อความสำเร็จ”  แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๐-๒๕๕๒

          ๒.  วิทยากรบรรยายในหัวข้อ  "ภาษาไทย สื่อหรือใครเป็นผู้ทำลาย" แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี  ในรายวิชาสัมมนาภาษาไทย  วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

          ๓. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ  "ความสำคัญของภาษาไทย" แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการพูด  ในกิจกรรมค่ายภาษาไทย ณ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   

          ๒.๒  การจัดฝึกอบรมครู/อาจารย์

          ๑.  วิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในหัวข้อ  “สาระการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและวิธีสอน”  แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๑  ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๓  ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

          ๒. วิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   ในหัวข้อ  “สาระการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและวิธีสอน”  และ  “การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”  แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต  ๑, ๒ และ ๓  ระหว่างวันที่   ๒๗-๓๐  เมษายน ๒๕๕๓  ณ  โรงแรมน่านเจ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

          ๓.  วิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   ในหัวข้อ  “สาระการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและวิธีสอน”  และ  “การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”  แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต  ๒  ระหว่างวันที่  ๑๕-๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ณ  โรงแรมไดอิชิ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

          ๔.  วิทยากรแกนนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ของคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ บรรยายแนะนำโมดูล  “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่พัฒนากระบวนการคิด”  “การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย” และ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย”แก่วิทยากรแกนนำซึ่งเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่  ๑๐  ๑๑ และ  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์  จัดโดย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

          ๕.  วิทยากรและกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ของคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ  “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่พัฒนากระบวนการคิด”  “การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย” และ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย”แก่ครูแกนนำ  (Master teacher) วิชาภาษาไทย  ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์  จัดโดย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

                   ระดับประถมศึกษา                 รุ่นที่ ๒  วันที่ ๖-๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓

                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         รุ่นที่ ๑ วันที่ ๔-๘   ส.ค. ๒๕๕๓

                                                          รุ่นที่ ๒  วันที่ ๘-๑๒  ส.ค. ๒๕๕๓

                                                          รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓-๑๗ ส.ค. ๒๕๕๓

                                                          รุ่นที่ ๔  วันที่ ๒๖-๓๐ ส.ค. ๒๕๕๓

                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      รุ่นที่ ๑  วันที่ ๒๘ ก.ค.-๑ ส.ค. ๒๕๕๓

                                                          รุ่นที่ ๒  วันที่  ๑๑-๑๕ ก.ย. ๒๕๕๓

          ๖.  วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด” และ “เทคนิคการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด”  แก่ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕  ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ  ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา ในงานการประชุมนานาชาติด้านการเรียนการสอน (EDUCA 2010)  จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 16 สถาบัน

           ๗.  วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "การสอนภาษาไทยที่เน้นกระบวนการคิด" และ "การประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย"  ใน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP๒) แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๒ (อาคารท่ามะนาว)        อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี เมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒   

           ๘. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "การออกแบบการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่ผู้อำนวยการและครูประจำการระดับประถมศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี  ณ หอประชุมโรงเรียนต้นกล้าพัฒนา  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔  จัดโดยนิสิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายวิชาหลักสูตรและการสอนวินิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           ๙.  วิทยากรบรรยายเรื่อง  "พัฒนาการของการสอนหลักภาษาไทย" และ "การสอนหลักการใช้ภาษาไทยที่เน้นกระบวนการคิด" ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาจำนวน ๗๔ คน (รุ่นที่ ๑)  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ อาคาร ว วิโรจน์ กรุงเทพมหานคร  จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

         ๑๐.  วิทยากรบรรยายเรื่อง  "วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา" ให้แก่ครูระดับมัธยมศึกษา จำนวน  ๕๔  คน (รุ่นที่ ๑)  เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ณ อาคาร ว วิโรจน์  กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

         ๑๑.  วิทยากรและกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมครู  วิชาภาษาไทยและบูรณาการ  วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ของคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ บรรยายแนะนำโมดูล  "วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย"  “การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย” และ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย”  แก่วิทยากรแกนนำซึ่งเป็นคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาและครูแกนนำ (Master teacher) วิชาภาษาไทยและบูรณาการภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔   ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์  จัดโดย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

         ๑๒.  วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง  "การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นกระบวนการคิด" และ "การออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทย" แก่ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนในฝัน จังหวัดสระบุรี  ณ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี

         ๑๓. วิทยากรบรรยายหัวข้อ  "วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย" และ  "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย" แก่ครูระดับกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษาวิชาภาษาไทยและบูรณาการ ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์  ศูนย์การอบรมคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในโครงการยกระดับคุณภาพครูตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 

         ๑๔.  วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "เทคนิคการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด" และ  "เทคนิคการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด" แก่ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่  4  (EDUCA 2011)  เมื่อวันที่  ๑๒-๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโทรทัศน์ครู

        ๑๕.  วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น" แก่ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓) เ้มื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

        ๑๖.  วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "เทคนิคการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา" แก่ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่  ๑๙-๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  จัดโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีัขันธ์  

        ๑๗.  วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย" แก่ครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) เมื่อวันที่  ๒๖-๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

         ๑๘.  วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยและการเขียนระดับประถมศึกษา" แก่ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  เมื่อวันที่  ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดโดยกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

        ๑๙.  วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "เทคนิคการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้" แ่ก่ครูประจำการระดับประถมศึกษา  เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงเีรียนสองคอนวิทยาคม  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

       ๒๐.  วิทยากรจัุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "การออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด"  แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา    

       ๒๑.  วิทยากรบรรยายในหัวข้อ  "เทคนิคและแนวทางการเตรียมตัวสอบวัดคุณสมบัติ"  แก่ครู  Master  teacher  ซึ่งเป็นนักศึกษาบันฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พุทธศักราช  ๒๕๕๓  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกศูนย์ทั่วประเทศ เมื่อวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๕  ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

       ๒๒.  วิทยากรจัดฝึกอบรมปฏิบัติการเรื่อง  "เทคนิคการสอนอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา" แก่ครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่  ๕ (EDUCA 2012) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐาน และบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

        ๒๓.  วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "เทคนิคการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเ้ข้าใจและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณระดับมัธยมศึกษา" แก่ครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๕  (EDUCA 2012) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรัม  เมืองทองธานี  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

๒๔. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ระดับประถมศึกษา" แก่คณาจารย์สายภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๕๐ ปี สาธิตจุฬา ฯ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ๒๕. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑: ทฤษฎีและปฏฺิบัติ" ระดับประถมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การเข้ารับการฝึกอบรม

           ๑.  เข้ารับการอบรมหลักสูตร  "การพัฒนา EQ สำหรับเด็กเพื่อการเป็นอัจฉริยะด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมวนิส" รุ่นที่  ๓  จัดโดยสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๒ ณ อาคารประชุมสุข อาวชอำรุง คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

           ๒.  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การออกแบบหลักสูตรและการสอนด้วย Backward Design Process"  จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย  เนื่องในงานการประชุมนานาชาติด้านการเรียนรู้และการสอน  (EDUCA 2009)  โดยมีวิทยากรคือ  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา 

           ๓.  เข้ารับการอบรมหลักสูตร  "เกร็ดความรู้ชูรสวรรณคดีไทย:  เกร็ดความรู้และความหมายลึกซึ้งในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน"  จัดโดย ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ ห้อง ๑๐๕  อาคารมหาวชิราวุธ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

           ๔.   เข้ารับการอบรมหลักสูตร  "เทคนิคการสอนภาษาไทยให้สนุกและการจัดเกมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน"  จัดโดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน และบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  โดยมีวิทยากรคือ  ศ.อัจฉรา ชีวพันธุ์  ครูกัลยกร มั่นถาวรวงศ์ และครูสายพิณ นาประจุล  เมื่อวันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

           ๕.  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  "สอนเขียนแผนบูีรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญ: ทักษะการคิด อยู่อย่างพอเพียง และประชาคมอาเซียน" ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๕ (EDUCA 2012)  โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  และ รศ.พเยาว์  ยินดีสุข เป็นวิทยากร เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รางวัลหรือเกียรติคุณ

ระดับมัธยมศึกษา

          ๑. รางวัลชนะเลิศ  การประกวดเขียนเรียงความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในสัปดาห์งดสูบบุหรี่โลก จัดโดยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี  ให้ไว้ ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙

          ๒.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   การประกวดคำขวัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โครงการสร้างเสริมลักษณะนิสัยนักเรียนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๐  จัดโดยโรงเรียน      โพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี 

          ๓.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันกิจกรรม “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ในงานนิทรรศการ “ครุนิทรรศน์’ ๔๐” จัดโดยสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๐

          ๔.  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดราชบุรี  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๐

          ๕.  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๑๕๔๑  จัดโดยโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๑

          ๖.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑  จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี     กลุ่มที่ ๒  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

          ๗. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดราชบุรี  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๑

          ๘.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดบทความ “ร่วมแรง ร่วมใจ ใฝ่รักษ์สิ่งแวดล้อม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และโครงการรุ่งอรุณ ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑

          ๙.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย    ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๕๑  ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเพชรบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

          ๑๐.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งคำประพันธ์ในงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระผู้ทรงเป็นครูรัฐประศาสนศาสตร์ของแผ่นดิน” จัดโดย สถาบันราชภัฏนครปฐม ให้ไว้ ณ วันที่      ๑  ธันวาคม ๒๕๔๒

          ๑๑.  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม กลุ่มที่ ๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

          ๑๒.  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย          ในโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ  จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม กลุ่มที่ ๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

          ๑๓.  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการอ่านท