นายเฉลิมลาภ ทองอาจ


อาจารย์
รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา่ลัย
Username
chalermlahpp
สมาชิกเลขที่
143772
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติและประสบการณ์

ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมลาภ ทองอาจ

ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (AD 5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

๑๐๓๓๐

การติดต่อ กลุ่มสาระฯ ๐๒-๒๑๘๒๓๖๐-๖๒

E-mail lahplahp@hotmail.com

การศึกษา*

ระดับ

ชื่อสถานศึกษา

ปีที่สำเร็จ

การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) ภาษาไทยมัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบโรงเรียน


ครุศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลพระเกี้ยวแก้ว) การสอนภาษาไทย (ผลการเรียน 4.00)

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
(ผลการเรียน 4.00)


โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๔๑

๒๕๔๔


๒๕๔๘๒๕๕๐


๒๕๕๘


ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

๒๕๔๙-ปัจจุบัน

๒๕๕๐-ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์สาธิต และ

อาจารย์นิเทศก์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

๑. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ

๒. ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างความรู้

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นกระบวนการคิด

๕. การรู้หนังสือ (literacy) การอ่านและการเขียน

๖. การเขียนเชิงวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

บทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการด้านการศึกษา

1. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2551. การจัดการเรียนรู้วรรณกรรมปัจจุบันตามทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างความรู้: การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 36 (มีนาคม-มิถุนายน): 163-178.

2. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2551. การจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาโดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (ตุลาคม): 1-14.

3. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2552. การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อสรุปสาระสำคัญ: ทฤษฎีและปฏิบัติ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 4 (มกราคม): 51-60.

4. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2552. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 (มกราคม-มีนาคม): 107-119.

5. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2553. การสอนอย่างมีพลัง: นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมองแบบองค์รวม. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 25 (มกราคม-เมษายน): 45-60.

6. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2553. โรงเรียนสาธิตที่แท้ : การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 (มกราคม): 71-93.

7. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2553. หลักสูตรภาษาไทยที่เน้นผลิตผล : ข้อเสนอสำหรับการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 (1): 9-26.

8. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2554. รูปแบบการสอนการฝึกหัดสืบสอบ: เรียนรู้ภาษาไทยจากการค้นพบ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 (มิถุนายน-ตุลาคม): 5-17.

9. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2555. การสอนอ่านอย่างเป็นกระบวนการ. วารสารวิชาการ 15 (มกราคม-มีนาคม): 3-9.

10. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2555. ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: การจัดการศึกษาบนบริบทแห่งความท้าทาย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 (กันยายน): 107-117.

11. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2555. ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21: เส้นชัยที่การศึกษาไทยยังไปไม่ถึง. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 40 (กรกฎาคม-ตุลาคม): 261-267.

12. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2556. การเรียนการสอนทางตรง: ประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมสู่การสอนภาษาไทย. วารสารวิชาการ 16 (เมษายน-มิถุนายน): 26-35.

การบริการทางวิชาการ

๑. การสอน

๑. อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร วิชา ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓

๒. อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนรายวิชา ๑๑๔๑๑๐๑ ภาษาไทย แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙-ปัจจุบัน

๓. อาจารย์ สโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายวิชาภาษาไทยในหัวข้อ “ศิลปะการประพันธ์และวรรณคดี” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. การจัดฝึกอบรม

๒.๑ การจัดฝึกอบรมนักเรียน

๑. วิทยากรโครงการค่ายแนะแนว และเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคการอ่านเพื่อความสำเร็จ” แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒

๒. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ภาษาไทย สื่อหรือใครเป็นผู้ทำลาย" แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี ในรายวิชาสัมมนาภาษาไทย วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๓. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความสำคัญของภาษาไทย" แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการพูด ในกิจกรรมค่ายภาษาไทย ณ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๒.๒ การจัดฝึกอบรมครู/อาจารย์

๑. วิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สาระการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและวิธีสอน” แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

๒. วิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สาระการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและวิธีสอน” และ “การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑, ๒ และ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

๓. วิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สาระการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและวิธีสอน” และ “การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

๔. วิทยากรแกนนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ บรรยายแนะนำโมดูล “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่พัฒนากระบวนการคิด” “การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย” และ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย”แก่วิทยากรแกนนำซึ่งเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐ ๑๑ และ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ จัดโดย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

๕. วิทยากรและกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่พัฒนากระบวนการคิด” “การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย” และ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย”แก่ครูแกนนำ (Master teacher) วิชาภาษาไทย ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ จัดโดย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๒ วันที่ ๖-๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๔-๘ ส.ค. ๒๕๕๓

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘-๑๒ ส.ค. ๒๕๕๓

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓-๑๗ ส.ค. ๒๕๕๓

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๖-๓๐ ส.ค. ๒๕๕๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘ ก.ค.-๑ ส.ค. ๒๕๕๓

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑-๑๕ ก.ย. ๒๕๕๓

๖. วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด” และ “เทคนิคการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด” แก่ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา ในงานการประชุมนานาชาติด้านการเรียนการสอน (EDUCA 2010) จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 16 สถาบัน

๗. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสอนภาษาไทยที่เน้นกระบวนการคิด" และ "การประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย" ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP๒) แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๒ (อาคารท่ามะนาว) อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

๘. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่ผู้อำนวยการและครูประจำการระดับประถมศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนต้นกล้าพัฒนา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จัดโดยนิสิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายวิชาหลักสูตรและการสอนวินิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๙. วิทยากรบรรยายเรื่อง "พัฒนาการของการสอนหลักภาษาไทย" และ "การสอนหลักการใช้ภาษาไทยที่เน้นกระบวนการคิด" ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาจำนวน ๗๔ คน (รุ่นที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ อาคาร ว วิโรจน์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

๑๐. วิทยากรบรรยายเรื่อง "วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา" ให้แก่ครูระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๕๔ คน (รุ่นที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ อาคาร ว วิโรจน์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

๑๑. วิทยากรและกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมครู วิชาภาษาไทยและบูรณาการ วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ บรรยายแนะนำโมดูล "วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย" “การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย” และ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย” แก่วิทยากรแกนนำซึ่งเป็นคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาและครูแกนนำ (Master teacher) วิชาภาษาไทยและบูรณาการภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ จัดโดย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

๑๒. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นกระบวนการคิด" และ "การออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทย" แก่ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในฝัน จังหวัดสระบุรี ณ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

๑๓. วิทยากรบรรยายหัวข้อ "วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย" และ "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย" แก่ครูระดับกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษาวิชาภาษาไทยและบูรณาการ ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ ศูนย์การอบรมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการยกระดับคุณภาพครูตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง

๑๔. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด" และ "เทคนิคการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด" แก่ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 (EDUCA 2011) เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโทรทัศน์ครู

๑๕. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น" แก่ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓) เ้มื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

๑๖. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา" แก่ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีัขันธ์

๑๗. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย" แก่ครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

๑๘. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยและการเขียนระดับประถมศึกษา" แก่ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

๑๙. วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้" แ่ก่ครูประจำการระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเีรียนสองคอนวิทยาคม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๐. วิทยากรจัุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด" แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๑. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคและแนวทางการเตรียมตัวสอบวัดคุณสมบัติ" แก่ครู Master teacher ซึ่งเป็นนักศึกษาบันฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พุทธศักราช ๒๕๕๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกศูนย์ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒๒. วิทยากรจัดฝึกอบรมปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสอนอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา" แก่ครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๕ (EDUCA 2012) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐาน และบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

๒๓. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเ้ข้าใจและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณระดับมัธยมศึกษา" แก่ครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๕ (EDUCA 2012) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

๒๔. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ระดับประถมศึกษา" แก่คณาจารย์สายภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๕๐ ปี สาธิตจุฬา ฯ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ๒๕. วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑: ทฤษฎีและปฏฺิบัติ" ระดับประถมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การเข้ารับการฝึกอบรม

๑. เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนา EQ สำหรับเด็กเพื่อการเป็นอัจฉริยะด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมวนิส" รุ่นที่ ๓ จัดโดยสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ณ อาคารประชุมสุข อาวชอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบหลักสูตรและการสอนด้วย Backward Design Process" จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื่องในงานการประชุมนานาชาติด้านการเรียนรู้และการสอน (EDUCA 2009) โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา

๓. เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เกร็ดความรู้ชูรสวรรณคดีไทย: เกร็ดความรู้และความหมายลึกซึ้งในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน" จัดโดย ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาวชิราวุธ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสอนภาษาไทยให้สนุกและการจัดเกมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน" จัดโดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน และบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยมีวิทยากรคือ ศ.อัจฉรา ชีวพันธุ์ ครูกัลยกร มั่นถาวรวงศ์ และครูสายพิณ นาประจุล เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

๕. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สอนเขียนแผนบูีรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญ: ทักษะการคิด อยู่อย่างพอเพียง และประชาคมอาเซียน" ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๕ (EDUCA 2012) โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รางวัลหรือเกียรติคุณ

ระดับมัธยมศึกษา

๑. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในสัปดาห์งดสูบบุหรี่โลก จัดโดยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดคำขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โครงการสร้างเสริมลักษณะนิสัยนักเรียนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๐ จัดโดยโรงเรียน โพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันกิจกรรม “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ในงานนิทรรศการ “ครุนิทรรศน์’ ๔๐” จัดโดยสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๐

๔. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

๕. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๑๕๔๑ จัดโดยโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๑

๖. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี กลุ่มที่ ๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

๗. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑

๘. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดบทความ “ร่วมแรง ร่วมใจ ใฝ่รักษ์สิ่งแวดล้อม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และโครงการรุ่งอรุณ ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

๙. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเพชรบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งคำประพันธ์ในงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระผู้ทรงเป็นครูรัฐประศาสนศาสตร์ของแผ่นดิน” จัดโดย สถาบันราชภัฏนครปฐม ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๒

๑๑. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม กลุ่มที่ ๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย ในโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม กลุ่มที่ ๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท