ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผศ.มานิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาเอก ทุน สกอ.

ในระหว่างปี 2550-2555 สกอ. มีทุนสนับสนุนเพื่อผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยขึ้น ท่านที่มีความสนใจโปรดติดตาม และเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดที่จะเสนอต่อไปนี้

โครงการผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอกควบคู่กับการวิจัย
เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ 2550 - 2555 (ระยะที่ 1)
(CHE-PhD)
 

1. หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันคุณภาพโดยรวมของสถาบันอุดมไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลอยู่ค่อนข้างมาก  ดัชนีชี้วัด (KPI) สำคัญที่บ่งบอกเชิงคุณภาพซึ่งได้แก่ สัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งศาสตราจารย์ในสถาบัน   ประสิทธิภาพการผลิตผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร (จำนวนผลงานต่อคนต่อปี) การมีบรรยากาศการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (จำนวนเงินทุนวิจัยต่อคนต่อปี) และขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอก (จำนวนบัณฑิตปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา) ล้วนแล้วแต่มีค่าตัวเลขที่น่าเป็นห่วงแทบทั้งสิ้น
 ที่ผ่านมา ทบวงมหาวิทยาลัยเดิมได้มีโครงการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและการจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก มาอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่าคุณวุฒิของอาจารย์ในระบบอุดมศึกษายังมีตัวเลขของผู้มีวุฒิปริญญาเอกในจำนวนที่ต่ำอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมจำนวนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ในระบบอุดมศึกษาทำให้มีจำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกไม่ถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของประเทศ ที่น่าเป็นห่วงคืออาจารย์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพียง 7%  และอาจารย์กลุ่มราชมงคลมีเพียง 3% ส่วนในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจารย์วุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนต่ำเช่นกัน
จากสภาวะดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จึงได้พัฒนา “โครงการผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอกควบคู่กับการวิจัยเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกในประเทศให้ได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ หลักการสำคัญของโครงการนี้คือการเชื่อมโยงการผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกเข้ากับการทำวิจัย
 การดำเนินการในโครงการนี้ สกอ. จะใช้แนวคิดของ“โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” เป็นกรอบในการกำหนดจำนวนบุคลากรระดับปริญญาเอกที่จะทำการผลิต รวมถึงทิศทางของการวิจัยที่มุ่งเป้า โดยจะดำเนินกิจกรรมการผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอกใน 3 รูปแบบ ดังสรุปในแผนภูมิ 1

 

 2. วัตถุประสงค์
 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่จะส่งเสริมผลักดันให้มีการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณของคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

3. เป้าหมาย (ในระยะเวลา 5 ปี,  2550 – 2555)
3.1 จัดสรรทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น  250  ทุน
3.2 จัดสรรทุนการศึกษาต่อภายในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,500  ทุน
3.3 จัดสรรทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ  จำนวนรวมทั้งสิ้น  2,500  ทุน
3.4 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของจำนวนทุนทั้งหมด (ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสร้างผลงานตีพิมพ์ จะเป็นสัดส่วนกับจำนวนการสำเร็จการศึกษาของผู้ได้ทุน ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 3 – 5 ปี จึงคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนทุน)
3.5 ให้มีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสถาบันการอุดมศึกษาทุกแห่งของประเทศ  สัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40  ในปี 2555

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามตัวเลขต่างๆที่ระบุในข้อ 3

5. การกำหนดยุทธศาสตร์และรูปแบบของทุน
สกอ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การให้ทุนการศึกษาปริญญาเอก  ไว้เป็น 3 รูปแบบดังนี้
 5.1 ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ (CHE-PhD-SFR)
 ทุนนี้ สกอ. จะเป็นผู้กำหนดสาขาวิชาที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีการสร้างบุคลากรในจำนวนที่เป็นกลุ่มก้อน (critical mass) และสามารถกลับมาเป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่พร้อมที่จะส่งเสริมงานวิจัยในด้านนั้นๆ   ทุนนี้ สกอ. เรียกว่า “ทุนขั้นสูงเชิงกลยุทธ์”
 5.2 ทุนปริญญาเอกในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ (Sandwich Program) (CHE-PhD-SW)
  ทุนนี้จะมี 3 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบที่ สกอ. มีความร่วมมือกับโครงการทุนปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก.-สกอ.) รูปแบบที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนากลุ่มวิจัย (RG) ของ สกอ. (ทุน RG-สกอ.) และรูปแบบที่ 3 จะเป็นทุนที่เน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ที่มีลักษณะการสมัครแบบอิสระ (ทุนพัฒนาอาจารย์-สกอ.)
 5.3 ทุนปริญญาเอกในประเทศ (CHE-PhD-THA)
 เป็นทุนศึกษาระดับปริญญาเอกที่จะช่วยผลักดันการเพิ่มปริมาณของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ให้มีโอกาสศึกษาต่อ และพร้อมที่จะสร้างเครือข่ายงานวิจัยในอนาคต  ทุนนี้มี 3 รูปแบบ  โดยรูปแบบที่ 1 เป็นทุน ป.เอกที่ให้กับหลักสูตรที่มีคุณภาพโดยตรง เพื่อเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้หลักสูตร ป.เอกในประเทศ (ทุนหลักสูตร-สกอ.)  รูปแบบที่ 2 เป็นทุน ป.เอกที่ส่งเสริมการยกระดับด้านคุณภาพของหลักสูตร ป.เอก และของกลุ่มวิจัยให้สูงขึ้น (ทุนส่งเสริม-สกอ.) ในขณะที่รูปแบบที่ 3 จะเป็นแบบเปิดกว้างเพื่อพัฒนาอาจารย์ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (ทุนนักศึกษา-สกอ.)

6. หลักเกณฑ์การให้ทุน
6.1 ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ   (ทุนขั้นสูงเชิงกลยุทธ์)  มีจำนวนทุนทั้งสิ้น 250  ทุน
 - ทุนละ  7 ล้านบาท  ระยะเวลา   4   ปี
 - สาขาวิชาที่กำหนด สกอ. จะกำหนดเป็นรายปี

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุน
สถานภาพผู้รับทุน  เป็นอาจารย์ประจำ หรือบุคคลทั่วไปซึ่งต้องทำสัญญารับทุนกับต้นสังกัด
อายุ    ทุนโท-เอก ไม่เกิน 35 ปี
    ทุนปริญญาเอก ไม่เกิน 40 ปี

ผลการศึกษาของผู้สมัคร
 - กรณีศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.75 กรณีที่อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่ขอรับทุน ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่น้อยกว่า 3.25
 - กรณีศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 กรณีที่อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ขอรับทุน ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25

ระยะเวลาการให้ทุน
  ทุนศึกษาต่างประเทศ ให้ทุนตามเกณฑ์ของ ก.พ. คือตามระยะเวลาของโครงสร้างหลักสูตร และสามารถขยายเวลารับทุนอีกไม่เกิน 1 ปี กรณี ป.เอก และไม่เกิน 6 เดือนกรณี ป.โท (หากไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลาโครงสร้างหลักสูตร)

อัตราค่าใช้จ่าย
  ทุนศึกษาต่างประเทศตามเกณฑ์ ก.พ. (ก.พ. จะดูแลนักเรียนทุนต่างประเทศ)

เกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับทุนต่างประเทศ
 - กรณีศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานหรือตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด ซึ่งโดยทั่วไป TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 และ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
 - กรณีศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องมีความรู้ภาษานั้นๆเพียงพอที่จะไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา และมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

เงื่อนไขการรับทุน
 - ผู้สนใจ สมัครสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้องมีสถาบันอุดมศึกษารับรองเป็นต้นสังกัด โดยจะต้องกลับมาปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษา
 - ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องติดต่อหาสถาบันศึกษาในต่างประเทศ โดยจะต้องได้รับการตอบรับ ภายในเวลา 1 ปี หากไม่สามารถติดต่อได้จะถือว่าสละสิทธิ์

6.2 ทุนปริญญาเอกในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ (Sandwich Program)
 มีจำนวนทุนทั้งสิ้น 1,500  ทุน
 - ทุนละ  2 ล้านบาท  ระยะเวลา   4  ปี

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนมีดังนี้
รูปแบบที่ 1  ทุน คปก. - สกอ.
 - ใช้หลักเกณฑ์ของทุน คปก. เป็นหลัก
 - การคัดเลือกผ่านโครงการทุน คปก.-สกอ. ที่ดำเนินการโดยโครงการ คปก.

รูปแบบที่ 2 ทุน RG-สกอ. 
 - ใช้หลักเกณฑ์การขอทุนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับทุนจะต้องลงนามสัญญากับสถาบันการศึกษาเพื่อรับเป็นต้นสังกัด เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดนั้น
 - อาจารย์ที่ปรึกษาที่สมัครขอทุน จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนโครงการพัฒนากลุ่มวิจัย (RG) และนักศึกษาที่จะได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์หลักสูตรตามคุณภาพที่ สกอ.รับรอง โดยจะต้องมี GPA ไม่น้อยกว่า 3.25   หากนักศึกษาที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 - การคัดเลือกผ่านระบบของ สกอ.  หากอาจารย์ที่ได้รับทุนไม่มีนักศึกษาตามเกณฑ์ ภายในเวลา 1 ปี จะถือว่าสละสิทธิ์
 - ในกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ผ่านการพิจารณาทุนโครงการพัฒนากลุ่มวิจัย (RG) แต่มีนักศึกษาที่มีคุณภาพสามารถนำมาพิจารณาในทุนรูปแบบที่ 3 ได้โดยไม่ต้องส่งใบสมัครเข้ามาใหม่

รูปแบบที่ 3 ทุน ป.เอก สำหรับอาจารย์-สกอ.
 - นักศึกษาเป็นผู้สมัครขอทุนเอง โดยมีคุณสมบัติที่มี GPA ไม่น้อยกว่า 3.25 สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาบัณฑิตของสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่สกอ.รับรอง
 - นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันที่ศึกษาภายในเวลา 1 ปี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 - นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องลงนามสัญญากับสถาบันการศึกษาเพื่อรับเป็นต้นสังกัด เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดนั้น หากนักศึกษาเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาแล้วลาเรียน  โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.3 ทุนศึกษาต่อในประเทศ   มีจำนวนทุนทั้งสิ้น 2,500  ทุน
 - ทุนละ 1.2  ล้านบาท  ระยะเวลา  4  ปี
 - กรณีที่นักศึกษาที่รับทุนนี้ หากมีผลการเรียนและการวิจัยที่ดีเยี่ยม สามารถปรับไปรับทุน 6.2 ได้ คือ จะได้รับงบประมาณส่วนที่เป็นการไปทำวิจัยร่วมต่างประเทศ

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับทุน มีดังนี้
ทุนประเภท 1 : ทุนหลักสูตร - สกอ.
 - ใช้หลักเกณฑ์หลักสูตรปริญญาเอกว่ามีความเข้มแข็งสมัครขอทุน ผ่านประธานหลักสูตรโดยคณาจารย์ของหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในฐานสากล 5 ปี ย้อนหลัง ได้รวมแล้วเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 0.5 เรื่องต่อคนต่อปี 
 - นักศึกษาที่รับทุนต้องมี GPA ไม่น้อยกว่า 3.25  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่หลักสูตรเสนอชื่อมา  และผู้รับทุนจะต้องลงนามสัญญากับสถาบันการศึกษาเพื่อรับเป็นต้นสังกัด เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดนั้น
 - การคัดเลือกผ่านโครงการ สกอ.  โดยหลักสูตรหนึ่งๆสมัครขอทุนได้ไม่เกิน 5 ทุนหากหลักสูตรที่ได้รับทุนไม่มีนักศึกษาตามเกณฑ์ ภายในเวลา 1 ปี  ส่วนของทุนที่ไม่มีนักศึกษาจะถือว่าสละสิทธิ์

ทุนประเภท 2 : ทุนส่งเสริม - สกอ.
 - ใช้หลักเกณฑ์ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้สมัคร (อาจจะอยู่ในหรือนอกกลุ่มวิจัย (RG))
 - อาจารย์ที่ปรึกษาที่สมัครขอทุนต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่ สกอ.รับรอง  หรือได้รับโครงการพัฒนากลุ่มวิจัย ของ สกอ. และนักศึกษาที่จะได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามคุณภาพของ สกอ. ได้ GPA ไม่น้อยกว่า  3.25   หากอาจารย์ที่ได้รับทุนไม่มีนักศึกษาตามเกณฑ์ ภายในเวลา 1 ปี จะถือว่าสละสิทธิ์
 - ผู้รับทุนจะต้องลงนามสัญญากับสถาบันการศึกษาเพื่อรับเป็นต้นสังกัด เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดนั้น หากเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ มหาวิทยาลัยเอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทุนประเภท 3 : ทุนนักศึกษา - สกอ.
 - นักศึกษาเป็นผู้สมัครขอทุนเอง โดยมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามคุณภาพที่กำหนดโดยได้ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.25  สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาบัณฑิตของสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่ สกอ.รับรอง
 - นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันที่ศึกษา ภายในเวลา 1 ปี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

7. การทำสัญญารับทุน
 ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนและการเบิกจ่ายเงินตามเงื่อนไขของ สกอ. โดยสัญญาการรับทุนจะเป็นการร่วมลงนาม  3  ฝ่าย  คือ ผู้ให้ทุน (สกอ.),   ผู้รับทุน (สถาบันต้นสังกัดของผู้รับทุน),  และ ผู้รับทุน (นักศึกษา)โดยมีเงื่อนไขการผลิตผลงาน

8. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 8.1 ผู้รับทุน คือผู้ที่เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก  การประเมินผล คือจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี  ในฐานข้อมูลสากลเช่น  ISI, PUBMED เป็นต้น อย่างน้อย 1 เรื่อง จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา ซึ่งสถาบันที่จะรับนักศึกษาทุนดังกล่าวจะต้องมีนโยบายสอดคล้อง
 8.2 ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง และระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง  โดยจะต้องมีการเสนอผลงานแบบบรรยายอย่างน้อย 1 ครั้ง
 8.3 หากสามารถจดสิทธิบัตรในผลงาน แทนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ผลงานนั้นต้องได้รับการตอบรับการจดสิทธิบัตรจึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษาได้
 8.4 สถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศมีคณาจารย์วุฒิปริญญาเอกในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EDU104 Learning Innovationความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
wanthanee
IP: xxx.246.184.2
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากๆค่ะ ถ้าต้องการสมัครขอทุนต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ภัทรดนัย ดุงสูงเนิน
IP: xxx.128.126.34
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิตย์

ผมจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ อยากเรียนต่อ ป.เอกทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจครับ ปัญหามีอยู่ว่า ตรี 2.50 โท 3.67 แต่อยากเรียนต่อมากครับ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ม.เอกชนครับ 086-2447000

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ญาณวุฑ ปัญญาใส
IP: xxx.7.229.34
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผศ.มานิต

ผมเป็นอาจารย์สอนทางด้านสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเอกชน ตอนเรียน ป ตรี เรียนด้วยทำงานด้วยจึงมีปัญหาเรื่องเกรดต่ำ 2.67 ป โท ไม่มีปัญหาเรื่องเกรด จะเรียนถามว่า

1. ทุนภายในประเทศ พิจารณาที่เกรดหรือเปล่าคับ

2. ทุน สกอ จะเริ่มประกาศรับสมัครเมื่อไหร่คับ

ยินดี
IP: xxx.42.76.113
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิตย์

ผมก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งครับที่มีความตั้งใจในการศึกษาในการศึกษาที่สูงขึ้นแต่ปัญหาก็คงไม่ต่างอะไรกับบุคคลอื่นเช่นกัน นั้นคือ ทุนทรัพย์ในการเล่าเรียน ดังนั้นข่าวที่อาจารย์นำมาบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ท่าน ให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้นผมใครขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยให้ข่าวสารการรับสมัคร จักเป็นพระคุณอย่างสูงครับ

ด้วยความเคารพ

นายอรรณพ วรวานิช
IP: xxx.144.180.65
เขียนเมื่อ 

ผมเคยเป็นอาจารย์ (พิเศษ)ม.รามคำแหง ตอนนี้ศึกษาในระดับ ป.เอก สาขาการบริหารจัดการดนตรี ม.มหาสารคาม ต้องการทุน ป.เอก ในประเทศ หรือกู้จะทำอย่างไรได้บ้าง เพราะตอนนี้ตกงานต้องการทุนด่วนมาก และตอนนี้หมดการเรียนการสอนแล้วเหลือเพียงทำดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งจะทำเรื่อง การบริหารจัดการดนตรีลูกกรุง

นาย ยอดชาย ทรัพย์มหาเจริญ
IP: xxx.47.221.211
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิตย์ ผมต้อกการทุนเรียนต่อปริญญาเอกครับ เพราะสอบได้แล้วในประเทศตามเกณฑ์การพิจารณา ทุนปริญญาเอกในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ (Sandwich Program) ตามคุณสมบัติผู้รับทุนทุกอย่าง จะทำอย่างไงต่อครับ แล้วทุนสกอ.จะเริ่มประกาศรับสมัครเมื่อไหร่ผมจะต้องรายงานตัวใน วันที่ 8 มิ.ย.2552 แล้วครับมีหรือไม่ช่วยบอกด้วย โปรดพิจารณา

แนนนี่
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ เดือดร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ ปีนี้ สกอ. ประกาศมาแล้ว่า 2552 ไม่ได้รับงบประมาณเลย ตอนนี้กำลังจะเรียน ป. เอก หลักสูคร แซนวิช ที่มหิดล พ.ย. นี้แล้วค่ะ ไม่มีทุนเรียนเลย จะทำยังไงดีคะ หน้าหงายเลย พอได้ทราบข่าว กลุ้มมากๆ อาจารย์คะ โปรดให้คำแนะนำ ไม่อย่างนั้น คงไม่ได้ไปเรียนแน่ ๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

เริ่มรับสมัครวันไหนคะ...สนใจมากคะ

คุณ 103. บ้ารึเปล่า [IP: 202.44.8.100]
คุณควรอยู่เฉยๆดีกว่านะคะ

ผู้สงสัย
IP: xxx.29.51.2
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าวุฒิป.เอกที่จบจากต่างประเทศหรือในประเทศ มีสถาบันใดที่ได้รับการรับรองจากสกอ.บ้างคะ พอจะมีผู้รู้คลายข้อสงสัยได้บ้างมั๊ยคะ /จากผู้สงสัย

อังสุมาลี
IP: xxx.173.161.60
เขียนเมื่อ 

คงเรียนเอกไม่ได้ เกรด ป.โท แค่ 3.10 แย่จัง และทำใจ

IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิตย์

กระผมจบปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาโทเทคโนโลยีการศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.63 ขณะนี้ กระผมกำลังศึกษา ทางวัฒธรรมศาสตร์ ระดับปริญาเอก ในเทอมแรก ไม่มี ค่าบำรุงการศึกษา อยากจะขอทุนเรียน ทำอย่างไรครับ ถึงจะได้ศึกษาต่อ โปรดชี้ทางสว่างให้ด้วยครับ

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

คุณ อรรถ 0833367996

ผู้สนใจ
IP: xxx.108.25.115
เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ รบกวนผุ้รู้ตอบคำถามด้วยนะคะ เพราะได้ยินข่าวมาว่าปี2552ทาง สกอ ไม่ได้รับงบประมาณ

แล้วปี2553จะได้รับงบประมาณหรือยังคะ แล้วถ้ามีงบจะเปิดรับสมัครเมื่อไร สนใจเรียนต่อมากๆค่ะ

แตน
IP: xxx.172.52.79
เขียนเมื่อ 

เรียนผศ. ผานิตย์

ไมทราบว่าปี 2552 จะมีการพิจารณาให้ทุนอยู่ไหมค่ะ

แล้วจะมีการสมัครช่วงไหนคะอ.

สนใจมากๆๆ อยากได้ทุนนี้มากๆๆด้วยคะ

Boonnao Thipmanee
IP: xxx.246.184.2
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผศ.มานิต

-กระผมรบกวนขอสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดทุนครับ ว่าปีการศึกษา 2552-2553

จะเริ่มรับสมัครทุนปริญญาเอกเมื่อไหร่ครับผม

- และทั้งสามประเภทจะเปิดรับสมัครในช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าครับผม

- ในกรณีทุนประเภทที่นักศึกษาสมัครขอทุนเองจะต้องมีสถาบันที่กำลังจะเข้าศึกษาอยู่

แล้ว หรือเมื่อได้รับทุนแล้วจึงสมัครเข้าในสถาบันนั้นๆ ครับผม

- เนื่องจากกระผมจบการศึกษาจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ GPA 2.95

- ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ GPA 3.67

- การสมัครขอทุนนี้ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับผม เพราะไม่ค่อยมีความรู้และข้อมูลเกี่ยว

กับเรื่องนี้เลยค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม

ประชา กระมล
IP: xxx.123.243.96
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผศ.มานิต ที่เคารพ

กระผมขอรบกวนท่านดังนี้ ครับ

1. อยากทราบเวลาที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษาต่อไป

2. อยากทราบว่าต้องหาสังกัดของมหาวิทยาลัยก่อน หรือว่าสมัครเรียนให้ได้ก่อนครับ

3. ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้แนะ กระผมเป็นตำรวจชั้นประทวนเรียนป.โทนิติศาสตร์ (วิทยานิพนธ์)ม.รามคำแหงปีการศึกษา 2552 และเกรดเฉลี่ยคือ 3.61 สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วอยู่ระหว่างส่งรูปเล่มต้องการเรียนต่อป.เอกนิติต่อเนื่องในประเทศ ต้องการเป็นอาจารย์และนักวิจัยทางกฎหมาย แต่ขาดทุนทรัพย์

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

สานต่อความฝันที่เป็นจริงของชีวิต
IP: xxx.123.113.127
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ครับผมจบตรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เกรียตินิยมอันดับสอง 3.38 และกำลังศึกษาโทต่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครับผมอยากไปเรียนต่อต่างประเทศโดยโอนเกรดที่เรียนไปเรียนโทควบเอกได้ไหมครับ ผมอยากกลับมาเป็นอาจารย์มากครับ และจะทำให้ดีที่สุดครับผมสัญญา

ภัทราวดี บุญญโสภณ
IP: xxx.175.54.167
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผศ.มานิต ที่เคารพ

มีเรื่องรบกวนเรียนถามเรื่องทุนศึกษาต่อปริญญาเอกค่ะ หนูเรียนจบระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 3.62 ค่ะ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อกลับมาทนแทนบุญคุณประเทศชาติ และในหลวงของหนู เพื่อจะได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาให้กับน้องๆ หลานรุ่นต่อไปเพื่อประเทศชาติ ของเราจะได้พัฒนาขึ้น

หนูมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อปริญญาเอก แต่ยังขาดทุนทรัพย์อยู่ค่ะถ้ารอเก็บเงินต่อไปหนูคงจะมีอายุมากขึ้นแน่เลย

จึงขอความกรุณาให้รายละเอียดหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อขอทุนด้วยนะค่ะ หรือถ้าท่านอาจารย์กรุณาโทรกลับหาหนูจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ เบอร์โทรศัพท์หนูนะค่ะ 081 308 4418 ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ภัทราวดี

atiyot san
IP: xxx.44.135.34
เขียนเมื่อ 

มีเกรดเฉลี่ย 3.23 ขาดไปนิดนึงแต่อยากเรียนต่อ ป.เอกมากครับ ตอนนี้เป็นครูอยู่แล้วอยากมีความรู้เพิ่มขึ้นจะทำอย่างไรถึงจะสามารถรับทุนหรือสอบชิงทุนได้ครับ ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วย

นิอร ศรีสุนทร
IP: xxx.143.152.91
เขียนเมื่อ 

อายุ 46 ปี ต้องการสมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจะได้หรือไม่ (ในประเทศ)

น้ำ
IP: xxx.27.219.124
เขียนเมื่อ 

กำลังเรียนที่ มมร.ป.โท สามารถรับทุนได้หรือไม่ แล้วจำกัดสาขาการเรียนไหม เรียนได้หนึ่งเทอมแล้วจะพิจารณาได้หรือคัรบ

PR_MUIC
IP: xxx.176.88.146
เขียนเมื่อ 

'เปิดบ้านหลักสูตรมหาบัณฑิต' (Open House)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดงาน'เปิดบ้านหลักสูตรมหาบัณฑิต' (Open House)

MM หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

MBA หลักสตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบทางธุรกิจ

ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 18.00-20.30 น.

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต (นานาชาติ)ไม่ควรพลาด!!!

ภายในงานนอกจากจะได้ข้อมูลหลักสูตร ที่เป็นประโยชน์แล้ว

ยังมีการแนะนำคณาจารย์ เนื้อหาหลักสูตรโดยรวม จุดเด่นของหลักสูตรฯ ที่มี 1 เดียวในเอเชีย

พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่เรียนอันทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

พร้อมทั้งรับของที่ระลึก สำหรับงาน Open House ในครั้งนี้

สนใจเข้าร่วมงาน สำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-679-5053-5

หรือสามารถดูกำหนดการภายในงานได้ที่

www.muic.mahidol.ac.th/mba

PR_MUIC
IP: xxx.176.88.146
เขียนเมื่อ 

เปิดรับสมัคร ป. โท MBA ( นานาชาติ )

MBA

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบธุรกิจ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า MBA in Business Modeling and Analysis (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในเอเชีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2553 และสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 12120

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6795053-5 แฟกซ์ 02-2862654

หรือ www.muic.mahidol.ac.th/mba

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

4. สำเนา Transcript หรือ ใบรายงานผลการศึกษา 2 ชุด

5. สำเนาใบปริญญาบัตร ที่ได้รับวันรับปริญญา 2 ชุด

6. จดหมายรับรองจากที่ทำงานจากหัวหน้า / อาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ

7. รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ

***ฟอร์มของจดหมายรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บ ไซท์ หรือขอได้ที่สำนักงาน โดยจะส่งไปให้ทางอีเมลล์

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (มีประสบการณ์การทำงาน)

1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้

3. มีคะแนนโทเฟล 550 ขึ้นไป หรือ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป

**ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี

4. มีประสบการณ์การทำงานเกิน 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (ไม่มีประสบการณ์การทำงาน)

1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. เกรดเฉลี่ยน 3.00 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้

3. มีคะแนนโทเฟล 550 ขึ้นไป หรือ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป

**ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี

**ถ้าจบปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หรือ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทุกวิชา หรือคนที่เรียนจบจากต่างประเทศ จะยกเว้นไม่ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS

**รับผลคะแนนแค่ TOEFL หรือ IELTS เท่านั้น อย่างอื่นไม่รับ

**จะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2553 (ประกาศผล 30 มีนาคม 2553)

**เปิดเรียน 19 เมษายน 2553

***การสอบมีทั้งหมด 3 อย่าง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ

- สอบสัมภาษณ์ โดยมีกรรมการ 3 ท่านต่อ ผู้สมัคร 1 คน

- -สอบข้อเขียน โดยทางวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ

ส่วนที่ 1 ข้อสอบจะเป็นแนวแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และมีกราฟมาให้อธิบาย

ส่วนที่ 2 ข้อสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

- สอบ TOEFL ศูนย์บัณฑิตศึกษาไปซื้อข้อสอบมาจากศูนย์จัดสอบ TOEFL และสามารถใช้ในการสอบวัดผลได้ที่นี่ที่เดียว

**ค่าสมัครสอบ 2500 บาท

**ค่าสอบ TOEFL 1000 บาท

**ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 3 แสน 7 หมื่น บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเทอม ประมารเทอมละ 5 หมื่น ถึง 7 หมื่นบาท แล้วแต่ว่าจะลงเรียนกี่ตัว

**เรียนทั้งหมด 56 หน่วยกิต

**มี 2 แผนให้เลือกคือ ทำวิทยานิพนธ์ และสาระนิพนธ์

**รวมค่าหนังสือ อาหารว่าง ยังไม่รวมค่าดูงานต่างประเทศ

**การดูงานไปประเทศไหนขึ้นอยู่กับนักศึกษา รุ่นต่างๆ อยากไป

PR_MUIC
IP: xxx.176.88.146
เขียนเมื่อ 

เปิดรับสมัคร ป. โท MM ( นานาชาติ )

MM

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า MM in Tourism and Hospitality Management (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในเอเชีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 และสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 12120

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6795053-5 แฟกซ์ 02-2862654

หรือ www.muic.mahidol.ac.th/mba

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

4. สำเนา Transcript หรือ ใบรายงานผลการศึกษา 2 ชุด

5. สำเนาใบปริญญาบัตร ที่ได้รับวันรับปริญญา 2 ชุด

6. จดหมายรับรองจากที่ทำงานจากหัวหน้า / อาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ

7. รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ

***ฟอร์มของจดหมายรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Website หรือขอได้ที่สำนักงาน โดยจะส่งไปให้ทางอีเมลล์

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (มีประสบการณ์การทำงาน)

1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

3. มีคะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป หรือ IEFTS 6.0 ขึ้นไป (ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี)

5. มีประสบการณ์การทำงานเกิน 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (ไม่มีประสบการณ์การทำงาน)

1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้

3. มีคะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป (ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี)

**ถ้าจบปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หรือ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทุกวิชา หรือคนที่เรียนจบจากต่างประเทศ จะยกเว้นไม่ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS

**รับผลคะแนนแค่ TOEFL หรือ IELTS เท่านั้น อย่างอื่นไม่รับ

**จะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 (ประกาศผล 23 กุมภาพันธ์ 2553)

**เปิดเรียน 19 เมษายน 2553

***การสอบมีทั้งหมด 3 อย่าง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ

- สอบสัมภาษณ์ โดยมีกรรมการ 3 ท่านต่อ ผู้สมัคร 1 คน

- -สอบข้อเขียน โดยทางวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ

ส่วนที่ 1 ข้อสอบจะเป็นแนวแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

- สอบ TOEFL ศูนย์บัณฑิตศึกษาไปซื้อข้อสอบมาจากศูนย์จัดสอบ TOEFL และสามารถใช้ในการสอบวัดผลได้ที่นี่ที่เดียว

**ค่าสมัครสอบ 2500 บาท

**ค่าสอบ TOEFL 1000 บาท

**ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 3 แสน 5 หมื่น บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเทอม ประมารเทอมละ 5 หมื่น ถึง 7 หมื่นบาท แล้วแต่ว่าจะลงเรียนกี่ตัว

**เรียนทั้งหมด 48 หน่วยกิต

**มี 2 แผนให้เลือกคือ ทำวิทยานิพนธ์ และสาระนิพนธ์

**ไม่รวมค่าหนังสือ อาหารว่าง ยังไม่รวมค่าดูงานต่างประเทศ

**การดูงานไปประเทศไหนขึ้นอยู่กับนักศึกษา รุ่นต่างๆ อยากไป

IP: xxx.108.230.106
เขียนเมื่อ 

ปี 2553 มีทุนพัฒนาเขตเฉพาะกิจภาคใต้หรือเปล่าครับ

ชุติมา
IP: xxx.246.29.134
เขียนเมื่อ 

ตนเองเป็นอาจารย์ ตอนนี้มีผลงานที่ต้องการเสนอสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ไม่ทราบว่าสกอ.มีทุนการไปสัมมนาวิชาการต่างประเทศหรือไม่

IP: xxx.123.11.148
เขียนเมื่อ 

ทุน ป.เอก ของ สกอ. ปี 2553 ยังมีอยู่ไหมครับ

ถ้ามีเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับ

IP: xxx.29.21.52
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เป็นอาจารย์ คณะวิศวกรรมค่ะ อยากทราบว่า

ทุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกที่เป็นของส่วนกลางไม่เฉพาะภาคใต้

จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค๊ะ?

นายธานี ขามชัย
IP: xxx.173.234.166
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นข้าราชกการ อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ อยากสมัครเป็นอาจารย์ และเรียนต่อปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ พอจะมีทุนไหมครับ

พจนา
IP: xxx.28.80.4
เขียนเมื่อ 

กำลังเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกค่ะ จบโทด้านจิตวิทยาการปรึกษา เกรดเฉลี่ย 4.00 มช. ต้องการสานต่อความรู้ด้านจิตวิทยา โดยสนใจอยากไปเรียนที่ต่างประเทศ แต่ที่ต้นสังกัดไม่มีทุนให้ด้านนี้ จึงอยากทราบว่า สกอ. มีความสนใจเปิดให้ไปศึกษาด้านนี้ด้วยไหมค่ะ เพราะว่าที่ประเทศไทยมีคนจบมาน้อยมาก เป็นอาจารย์น้อยมากจนแทบไม่มีเลย ที่เคยเป็นก็เกษียรณกันไปหมดแล้ว อยากสานต่อด้านนี้ค่ะ

IP: xxx.53.110.184
เขียนเมื่อ 

จบโท MBA การจัดการทั่วไป เป็นครูอัตราจ้างอยู่วิทยาลัยเทคนิค สนใจอยากเรียนต่อปริญญาเอก มีทุนไหมตะ

IP: xxx.90.5.77
เขียนเมื่อ 

สมัคนเมื่อไหร่ค่ะ

ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
IP: xxx.67.102.122
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนถามว่า ทุนสกอ. ประจำปีงบประมาณ 2553 ยังมีอยู่รึเปล่าค่ะ เนื่องจากปี 2552 ได้งดการให้ทุนไป

ถ้ามีทุน จะประกาศประมาณช่วงไหนค่ะ และจะติดตามข่าวได้อย่างไรคะ เนื่องจากตอนนี้ได้สอนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอบคุณค่ะ

อรรณพ วรวานิช
IP: xxx.84.225.70
เขียนเมื่อ 

จบ ป.โท 3.75 กำลังศึกษาบริหารการจัดการดนตรี ป.เอก ม.มหาสรคาม แล้ว 2 ปี ภาษาอังกฤษผ่านแล้ว กำลังเสนอ 3 บท และสอบ QE ผลงาน ป.โท ได้เผยแพร่ในแอปเซ่ (วารสารนานาชาติ) แล้ว พอจะมีโอกาสได้ทุนไหมครับ ต้องการทุนมากครับก่อนพักการเรียน

sakkarin mueangmoon
IP: xxx.121.138.79
เขียนเมื่อ 

ผมจบปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เกรดเฉลี่ย 3.92 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนี้ไม่ได้ทำงานเป็นอาจารย์ แต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาอยู่ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ มีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ไม่ทราบว่า สกอ.พอมีทุนสนับสนุนบ้างไหมครับ โดยในมุมมองส่วนตัวของกระผมแล้วบุคลากรที่จบปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาในประเทศไทยมีจำนวนน้อยมาก ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญมาก ถ้าหากกระผมมีโอกาศได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกแล้ว ในอนาคตอยากเป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่รวมทั้งได้สืบทอดสาขาวิชาจิตวิทยาต่อไป

kanjananat
IP: xxx.172.172.85
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สอบเข้าเรียนต่อปริญญาเอก สาขาการพยาบาลของม.เชียงใหม่ ขอรับทุนของก.พ.แล้วติดตรงที่อายุเกินมา 5 เดือนจึงไม่ได้รับทุน อยากติดต่อขอรับทุนการเรียนไม่ทราบว่ามีหรือไม่ควรทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
IP: xxx.28.64.1
เขียนเมื่อ 

ผมกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทอยู่กำลังจะจบเดือนตุลาคม 2553 ผมอยากถามว่าทุน 6.3 ทุนศึกษาต่อในประเทศ ทุนประเภท 3 : ทุนนักศึกษา - สกอ. ไม่ทราบว่าจะเปิดรับตอนนี้อีกครับ

chulaaa
IP: xxx.9.37.114
เขียนเมื่อ 

ทุนสกอ.จะเปิดเมื่อไหร่ค่ะ? เป็นอาจารย์ที่ม.เอกชนแห่งหนึ่ง ทางด้านการท่องเที่ยว อยากรู้ว่าเป็นสาขาขาดแคลนที่ต้องการด้วยหรือเปล่า?? ส่วนตัวแล้ว...อยากไปศึกษาป.เอกต่อที่ต่างประเทศเหมือนกันค่ะ

ann
IP: xxx.26.132.162
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ ม.ราชมงคลฯค่ะ อยากได้ทุน สกอ.เรียนต่อภายในประเทศ พอจะมีมั๊ยคะ? ตอนนี้เรียนจบ ป.โท วิศวกรรมเครื่องกลค่ะ

มณี มะมิง
IP: xxx.173.186.91
เขียนเมื่อ 

ดิฉันจบปริญญาโทสาขาการวัดผลการศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.38 แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 มีความประสงค์จะเรียนต่อปริญญาเอก ขอคำแนะนำด้วย

เขียนเมื่อ 

ท่านความเห็นที่ 122 สนใจก็เปิดที่นี่ได้เลยนะคะ http://gotoknow.org/blog/ph-d/360266 หรือเข้าไป สกอ. หมวดพัฒนาอาจารย์ค่ะ

ปังปอนด์
IP: xxx.8.233.211
เขียนเมื่อ 

จบโทด้านวิทยาศาสตร์ (รังสี) จะต่อปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นสาขาวิชาที่ สกอ พิจารณาหรือไม่คับ

ครูประถม
IP: xxx.49.75.165
เขียนเมื่อ 

ครูประถมก็อยากเรียนปริญญาเอก มีทุนให้บ้างไหม

ระมิงค์
IP: xxx.28.25.76
เขียนเมื่อ 

มีความสนใจอยากเรียนต่อปริญยาเอกทางด้านจิตวิทยาค่ะในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้

เพระมีความตั้งใจอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

จึงอยากทราบว่าทุน สกอ.ปริญยาเอก ปี2553 ยังมีอยู่หรือไม่คะ แล้วทุนของปี2554จะเปิดรับช่วงไหนคะ

อรรณพ วรวานิช
IP: xxx.67.38.157
เขียนเมื่อ 

ผมต้องการทุนมากเพราะกำลังเรียนอยู่อย่างที่เคยได้เขียนมาแล้ว โดยมีสาเหตุของการอยากได้ทุน คือ

1. ผมไม่มีทุนแล้ว แต่จ่ายเงินเรียนไป 2 ปีแล้ว

2. ผมสังเกตพวกที่ได้ทุนจะทำอะไรก็ผ่านก่อนเสมอในสถานศึกษาให้เกียรติกันมาก

สิ่งที่สงสัย

1. ทุนนี้มีจริงหรือเปล่าเหมือนชื่อ ผศ.มานิต (เพื่อเนผมเองก็สงสัย)

2. หากทุนนี้ไม่มีจริงก็ไม่ควรออกมาเผยแพร่เสียเวลาของผู้ต้องการโอกาสมาก

3. มีคำถามไม่เคยมีคำตอบ

ใครเห็นด้วยช่วยเมลมา [email protected]

นศ.ป.เอก
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ผมมีแนวทางการสมัครรับทุนเรียนต่อป.เอก ทางด้านวิทยาศาสตร์มาแนะนำนะครับ ไม่รู้จะสนใจกันหรือเปล่า ทุนนี้ก็ให้คล้ายๆ กับทุนข้างบน จบแล้วก็ได้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ปี 53 นี้ โดยเป็นทุนเรียนต่อสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ครับ แต่อาจจะจบ ป.ตรีสาขาฟิสิกส์ หรือเคมีก็สมัคเรียนได้ แต่ต้องมีเกรดเฉลียตอน ป.ตรี 3.00 ขึ้นไป และจบโทแล้วด้วยเกรดเฉลี่ยว 3.25 ขึ้นครับ ถ้าคุณสมบัติถึงมีโอกาสได้ชัวร์

ฝากอีเมล์ไว้ถ้าใครสนใจ

wasumint
IP: xxx.200.211.188
เขียนเมื่อ 

ถึงคุณ นศ.ป.เอก ผมสนใจและผมเพิ่งจะจบโทวัสดุศาสตร์(พอลิเมอร์) เกรด 3.67 มาพอดี ยังไงช่วยกรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [email protected] ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

มดแดง
IP: xxx.67.52.39
เขียนเมื่อ 

ถามหลายครั้งแล้วก็ไม่ตอบ ไม่รู้จะมีเวฟไว้หลอกผู้ต้องการทุนไว้ทำไม ว่างมากใช่ไหม เวปจอมปลอม

IP: xxx.8.184.26
เขียนเมื่อ 

อยากทราบช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครของแต่ละปี จะได้ไหมค่ะ ถ้ามีใครทราบ รบกวนส่ง

รายละเอียดที่ [email protected] แบบว่าเป็นตารางเลยก็ดีค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้า

ปล. สามารถสมัครสอบทั้งที่ยังไม่มีต้นสังกัดได้หรือเปล่าค่ะ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าปีนั้นจะเป็นสาขาอะไร

IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

อยากทราบช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครของแต่ละปี จะได้ไหมครับ ถ้ามีใครทราบ รบกวนส่ง

รายละเอียดที่ [email protected] แบบว่าเป็นตารางเลยก็ดีครับ

ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

เป็นต่อ
IP: xxx.24.176.208
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นข้าราชการ (ตำรวจ) จบปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครับ อยากเรียนปริญญาเอก อยากสอบทุน มีบ้างไหมครับ มีแนวทางแนะนำบ้างไหมครับ ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ

ส่งรายละเอียดมาที่ [email protected] นะครับ ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หวังว่าชีวิตเด็กคนหนึ่ง ที่โตมาด้วยควาามพยายามจะสร้างโอกาสให้กับตนเอง ด้วย การสอบทุน เรียนต่อ ปริญญาเอก นะครับ

มานัส
IP: xxx.29.48.250
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นอาจารย์ สอนอยู่ที่ราชภัฏนครสวรรค์ สาขาการออกแบบ ถ้าต้องการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต้องส่งหลักฐาน อะไรบ้างคับแล้วส่งหลักฐานไปที่ไหนและประกาศรับทุนเมื่อไรคับ

ปิ่น
IP: xxx.232.229.138
เขียนเมื่อ 

มีความสนใจจะเรียนต่อป.เอกสาขาจิตวิทยาค่ะ ช่วยให้คำแนะนำในการสอบขอทุนปี54หน่อยนะคะ

one
IP: xxx.87.80.90
เขียนเมื่อ 

ขอคำแนะนำเรื่องทุนต่อ ป.เอกจิตวิทยาค่ะในประเทศก็ได้ค่ะ

มาโนช นำฟู
IP: xxx.49.9.16
เขียนเมื่อ 

รบกวนบอกสถานที่ติดต่อและขั้นตอนในการรับทุนด้วยครับ

นฤมล ขุนไกร
IP: xxx.172.169.197
เขียนเมื่อ 

ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาใดก็ได้ ที่รับผู้จบการศึกษา ป.โท สาขาการบริหารการศึกษา ส่งข่าวมาทางเมล์ด้วยนะคะ อยากศึกษาต่อโดยมีทุนมาก ๆ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

พิชญาวรรณี พันธุวัฒน์
IP: xxx.143.190.81
เขียนเมื่อ 

153. นฤมล ขุนไกร [IP: 203.172.169.197]

เมื่อ 14 ธันวาคม 2553 14:21

#2289525 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาใดก็ได้ ที่รับผู้จบการศึกษา ป.โท สาขาการบริหารการศึกษา ส่งข่าวมาทางเมล์ด้วยนะคะ อยากศึกษาต่อโดยมีทุนมาก ๆ ค่ะ

ขอบคุณ

เหมือนกับคุณนฤมลเลยค่ะ จบ ป.โท สาขาบริหารการศึกษา อยากได้ทุนเรียนต่อ ป.เอก ค่ะ รบกวนส่งข่าวมาทาง mail ด้วยค่ะ

วนิดา
IP: xxx.172.198.246
เขียนเมื่อ 

ต้องการศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา ในประเทศขอรับรายละเอียดด้วยคะ

ไชยวัฒน์
IP: xxx.122.80.160
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ.มานิตย์

เรื่อง  สอบถามการดำเนินการขอทุน

        สวัสดีครับท่านอาจารย์  ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวครับ  ผมไชยวัฒน์ครับ  ปัจจุบันศึกษาต่อ ป. โท  ที่บางมดครับ  กำลังจะจบการศึกษา  คือผมมีความสนใจที่จะเรียนต่อ  ป. เอก และอยากได้รับทุนฯเพื่อศึกษาต่อ ป.เอก ภายในประเทศครับ อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ  รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วย  ว่าจะดำเนินการอย่างไรครับ

สโรชา
IP: xxx.8.93.193
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิตย์

เรื่อง ขอทราบรายละเอียดทุน สกอ.

       สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันชื่อ สโรชา ค่ะ ตอนนี้ศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอกปีที่ 2 ที่ ม. จุฬาค่ะ ดิฉันอยากทราบรายละเอียดของทุน สกอ-คปก แบบ Sandwich program (CHE-Ph.D.-SW) ค่ะ ตอนนี้ยังมีการเปิดรับสมัครหรือไม่ และถ้าต้องการสมัครจะต้องเข้าไปในเวปไซต์ไหนคะ และต้องดำเนินการอย่างไรคะอาจารย์

 

ว่าที่.ร.ต.วิริยะ จันไทย
IP: xxx.42.124.129
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ  ผมชื่อ วิริยะ จันไทย เป็นอาจารย์ ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียน โรงเอกเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา จบการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกสาขาการวัดผลการศึกษา (กศบ.)จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เมื่อปี2534 จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการวัดผลการศึกษา (กศม.) ทำงานโรงเรียนเอกชนมาตั้งแต่ปี2535-ปัจจุบัน ในตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน อยากเรียนต่อในระดับปริญญาเอกสาขาการวิจัย ภายในประเทศ แต่ยังขาดปัจจัย (ทุน) อยากทราบว่า ทาง สกอ.มีทุนบ้างมั้ยคับ ในสาขานี้

 

สรวงสุดา
IP: xxx.26.168.22
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิตย์

  ดิฉันสวงสุดา  แสนดี สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสกว. และมีความสนใจสมัครทุนการศึกษา ด้านการวิจัยขั้นสูง จะต้องมีมหาวิทยาลัยรองรับหรือไม่ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

ผู้รู้
IP: xxx.121.216.100
เขียนเมื่อ 

ถึงทุกท่านที่เข้ามาอ่านบล็อคนี้ครับ

เข้าใจว่า ท่านอาจารย์ เจ้าของบล็อค (ผศ.มานิตย์) ท่านคงไม่ว่างเข้ามาตอบคำถามของทุกท่านนะครับ จึงขออนุญาตเรียนชี้แจงแทนท่านดังนี้ครับ

ปัจจุบันทุน สกอ. หรือ ที่เรียกว่า “โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” เพื่อผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอกควบคู่กับการวิจัย เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2550 - 2555 (ระยะที่ 1) นั้น ได้งดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2553 แล้ว ( รับ นศ. ปีสุดท้าย คือรุ่นปี 2552) เนื่องจากรัฐบาลไม่มีงบประมาณพอที่จะดำเนินงานตามโครงการต่อ ซึ่งนับถึงปัจจุบันนี้ ทางรัฐบาลก็ ไม่ได้มีความเคลื่นไหวอย่างใด ยกเว้นที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคือ ทุนพัฒนาอาจารย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายลบะเอียดได้ที่ http://www.research.mua.go.th/ssr/

ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน หาทุนอื่นๆ เพื่อไปศึกษาต่อแทน ถ้าท่านมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ ที่ดีมาก ขอให้ท่าน มองหาทุนการศึกษาต่อ ต่างประเทศ ซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลายแทนครับ

ขอให้ทุกท่านโชคดี พยายามใช้ความสามารถในการเรียนรู้ ได้ทุนศึกษาต่อ สมใจทุกท่านครับ

กฤษณะ จันทร์ปรางค์
IP: xxx.26.47.202
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิตย์

กระผม ชื่อนายกฤษณะ จันทร์ปรางค์ เป็นศิษย์เก่าราชภัฎสุราษฎร์ธานีจบปริญญาโทสาขายุทธศาตร์การพัฒนาปี 2549

งานวิจัยที่ทำตอนนั้น ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันรับราชการกรมประมง ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อปริญญาเอกที่ราชภัฎฯสุราษฎร์ธานี

ต้องการทราบหลักสูตรที่เปิดสอนและค่าใช้จ่ายหรือทุนสนับสนุนครับ และมีความประสงค์จะกลับถิ่นฐานไม่ทราบว่ากระผมพอจะโอนหรือทำอย่างไรจะได้ทำงานในสถาบันเก่าของกระผมได้บ้างครับ

ดนัย จารุวัฒนประดิษฐ์
IP: xxx.122.171.96
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิตย์

เรื่อง สอบถามการดำเนินการขอทุน

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวครับ ผมนาย.ดนัย จารุวัฒนประดิษฐ์ครับ ปัจจุบันศึกษาต่อ ป. โท ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผนก.2reuse recycleนำกับมาสร้างผลิตภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์)ครับ กำลังจะจบการศึกษาในปี2554 คือผมมีความสนใจที่จะเรียนต่อ ป. เอก และอยากได้รับทุนฯเพื่อศึกษาต่อ ป.เอก ภายในประเทศครับ อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วย ว่าจะดำเนินการอย่างไรครับ

ด้วยความเคารพกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผศ.มานิต ยอดเมือง

กระผม นรากร นันทไตรภพ ขอสอบถามข้อมูลครับ

1.โครงการผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอกควบคู่กับการวิจัย

เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ปีงบประมาณ 2550 - 2555 (ระยะที่ 1) ยังมีการเปิดรับอีกหรือไม่ครับ

2.สามารถสมัครทางใดบ้างครับ เนื่องจากลองสอบถามข้อมูลไปยัง สกอ.แต่ไม่สามารถได้คำตอบที่ชัดเจนครับ

ขอขอบพระคุณครับ

นรากร

[email protected]

พัชรีวรรณ
IP: xxx.12.97.114
เขียนเมื่อ 

เรียนผศ.มานิต ยอดเมือง

ดิฉันเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพิ่งเข้ามาศึกษาในภาคเรียน ที่ 1/2554 ไม่ทราบว่าทาง สกอ ได้เปิด รับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือยังค่ะ และถ้าเปิดดิฉันจะยื่นใบสมัครได้ในช่วงไหนได้ค่ะ โดยเงื่อนไขของดิฉันคือ

1. ไม่มีสังกัด และ 2 ไม่ได้เป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัย หรือสถาบันราชภัฏแต่อย่างใด และ 3 ดิฉันมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์แล้ว

ด้วยความเคารพ

พัชรีวรรณ

น้ำฟ้า
IP: xxx.164.92.5
เขียนเมื่อ 

อยากทราบข้อมูลเรียนต่อ ป.เอก ในประเทศนะค่ะ...และแบบฟอร์มต่าง ๆ และระเบียบของการขอทุนนะค่ะ

น้ำฟ้า
IP: xxx.164.92.5
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่่ะ ผศ.มานิต ยอดเมือง

อาจารย์ค่ะ หนูมีความสนใจในการยื่นของทุนเรียน ป.เอก ของ สกอ. โดยมีความต้องการในการศึกษาต่อในประเทศนะค่ะ มีความสนใจเรียนเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร หรือ โลจิสติกส์ นะค่ะ หนูอยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอทุน เอกสารการขอรับทุน นะค่ะ..และระเบียบต่าง ๆ นะค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

จันทร์เพ็ญ รักสัตย์
IP: xxx.29.37.57
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่่ะ ผศ.มานิต ยอดเมือง

ดิฉันเป็นพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความสนใจในการศึกษาต่อในประเทศในระดับปริญญาเอก ซึ่งดิฉันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จึงอยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอทุน เอกสารการขอรับทุน นะค่ะ..และระเบียบต่าง ๆ นะค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

วรินทร
IP: xxx.53.90.42
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ ผมชื่อวรินทร ต้องการเห็นปลายทางของการศึกษาครับ เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น(เคยเป็นครูสอนอาชีวะ12ปี) ฝ่ายกองการศึกษา จบป.โท ศนม รัฐศาสตรการปกครอง ต้องการทุนในการเรียน ป.เอก รายละเอียดการรับทุน การสอบ วิธีการยื่นขอทุน และระเบียบต่างๆ([email protected]) ขอบพระคุณครับ

อนันตชัย
IP: xxx.29.21.52
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง ผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความประสงค์จะเรียนต่อ ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ที่ พระจอมเกล้าธนบุรี สนใจทุนประเภท 2 : ทุนส่งเสริม - สกอ. รบกวนอาจารย์ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอทุน เอกสารการขอรับทุน และระเบียบต่าง ๆ  ขอบพระคุณครับ

ศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทิน
IP: xxx.29.24.197
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ มานิต

    ดิฉันสนใจทุนเรียนต่อ ป.เอกของ สกอ. มากค่ะ ดิฉันเรียนจบ ป.ตรี เกรดเฉลี่ย 3.65

แต่เกรดเฉลี่ย ป.โทได้แค่ 3.04 เพราะช่วงเรียนมีภาระต้องทำหลักสูตรและ TQF ของมหาลัยที่ทำงานเลยไม่มีเวลาให้การเรียนอย่างเต็มที่ค่ะ อยากทราบว่าจะมีสิทธิขอทุน สกอ. มั้ยคะ

ธํชชดา อารยกาญจน์
IP: xxx.11.90.212
เขียนเมื่อ 

เรียน .... ผศ.มานิต ยอดเมือง

     ดิฉันสนใจรับทุนของ สกอ. เนื่องจากสอบปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬา ได้แล้ว

    และทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ฯ เนื่องจากทุนที่ได้รับจากมหาลัยฯต้นสังกัด ได้ 500000 บาท ไม่เพียงพอต่อการ

    เรียนในหลักสูตรนี้ จึงอยากขอทราบรายละเอียด เพื่อขอทุนจาก สกอ.คะ

                                    ด้วยความเคารพอย่างสูง 

                                      ธัชชดา อารยกาญจน์

ดาริกา ไตรวัฒนวงษ์
IP: xxx.108.59.153
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผศ.มานิต ยอดเมือง

  ดิฉันสนใจรับทุนของสกอ.ค่ะ ดิฉันอายุ 27 ปี จบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์ เกรดเฉลี่ย 3.20 และเพิ่งจบปริญญาโทนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 4.00 จึงต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ และมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงที่จะประกอบอาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา จึงขอรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ จึงขอความกรุณามา ณ ที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครูปฐมวัย
IP: xxx.52.114.47
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผศ.มานิตย์ ยอดเมือง ดิฉันเป็นครูระดับปฐมวัย ที่ร.ร.อนุบาลนครปฐม เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่าจากงานที่ทำอยู่ และสนใจทุนเพื่อศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก ในสาขาปฐมวัยแต่ด้อยด้วยขอมูล เนื่องด้วยท่าน ผอ.ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ ท่านได้เคยแนะแนวทางสำหรับอนาคต จนทำให้ดิฉันได้มองเห็นแนวทาง ว่าระดับอุดมศึกษายังขาดแคลนอาจารย์เฉพาะเอก โดยเฉพาะสาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งดิฉันเป็ฯผู้หรนึ่งที่สนใจที่จะเป็ฯอาจารย์มหาวิทยาลัย ด้วยทัศนคติทที่ว่า ครูคือผู้สร้าง แต่ที่สุดยอดกว่าคือผู้ที่สร้างครู จึงอยากใช้ความสามารถของตน และอยากเรียนรู้ในศาสตร์สาขานี้ให้รู้แจ้ง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขอคำชี้แนะจากท่านด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผศ.มานิตย์ ยอดเมือง

    ผมเป็นครูวิทยาลัยเอกชน จบ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
                         คอ.ม. เครื่องกล  เกรด   3.72 มจพ.

ต้องการขอทุนเรียนต่อ ป.เอก เครื่องกล ในประเทศ และยากทำงานในมหาลัย พอมีทางเป็นไปไ้หรือเปล่าครับขอคำชีแนะด้วยครับ

ปฐมพงษ์ บำเริบ
IP: xxx.108.244.24
เขียนเมื่อ 

ผม ปฐมพงษ์ บำเริบ ปัจจับันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปัจจุบัน มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยระดับชาติที่ สกอ.รับรอง 1เรื่อง คุณสมบัติในการขอรับทุนครบถ้วนหากสาขาที่ปริญญาเอกจะต่อมิได้เป็นสาขาคลาดแคลน(การตลาด) จะสามรถยื่นขอทุนได้ไหมครับ เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาเอกสาขาการตลาดสูงมากในทุกๆสถานบัน ทางผมเองก้มีเงินทุนเพียงเล็กน้อย สุดท้ายถ้าหากมีสถานบันการศึกษาในต่างประเทศที่สกอ.ยอมรับเข้าศึกษาจะทำให้พิจารณาให้ทุนง่ายขึ้นไหมครับ รบกวนท่านอาจารย์กรุณาชี้แนะด้วยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

p s n
IP: xxx.172.255.120
เขียนเมื่อ 

เป็นตำรวจ ขอรับทุนได้ไหม จบโท ร ป ม  อยากเรียน รัฐศาสตร์ ป เอก 

yutthana khongsombun
IP: xxx.197.154.229
เขียนเมื่อ 

ทักทายคุณ

นาง am ยุทธนา khongsombun am แม่ของเด็กสาม AM จากประเทศไทยผมเห็นโพสต์อีเมลของคุณบนเว็บไซต์ที่คุณต้องการเงินกู้ ดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะติดต่อคุณและแนะนำให้คุณเหมือนแม่ ฉันต้องการให้คุณต้องระวังการหลอกลวงมีมากในอินเทอร์เน็ตที่ฉันเป็นคนหลอกลวงพยายามที่จะรับสินเชื่อส่วนบุคคลจนฉันได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับ บริษัท หนึ่งในไนจีเรียตามชื่อแจ็คอุ่นนาย

  ตอนแรกผมก็กลัวที่จะเข้ามาในธุรกิจกับเขายังคงผมเอา
ขั้นตอนที่เป็นตัวหนาเพราะผมต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและมีความสุขที่ฉันไม่ได้ภายในหนึ่งนาทีหลังจากการสนทนากับนายมากแจ็คอุ่นเขาถามฉันที่จะให้บัญชีธนาคารของฉันสำหรับเงินกู้ที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของฉันที่ฉันไม่รีบก่อนที่จะรู้สึก ชั่วโมงต่อมาผมได้รับจดหมายจากเจ้าหน้าที่บัญชีของฉันที่เป็นจำนวนมากของ 1,000,000.00 บาทซึ่งผมขอเป็นเงินกู้จากเขาได้รับการโอนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยจากไนจีเรีย I was so ประหลาดใจและมีความสุขในเวลาเดียวกัน ผมมีความสุขมากและสามีของฉันเป็นความภาคภูมิใจของฉันตอนนี้ฉันและครอบครัวของฉันจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข "ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับใช้ บริษัท นายแจ็คอุ่นจะอวยพรให้พวกเรา" เด็กของฉันจะกลับไปโรงเรียนธุรกิจของฉันได้ยืนดีและเราทุกคน ที่อาศัยอยู่อย่างมีความสุขครอบครัวหนึ่ง

ที่รักของฉันฉันจะต้องการแนะนำให้เขารู้จักกับคุณตั้งแต่คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน

ติดต่อผ่านทางอีเมลนี้
อีเมล์:
[email protected]

ratchanok
IP: xxx.4.132.69
เขียนเมื่อ 

ทำอย่างไรจึงขอทุนเรียนป.เอกได้ ไม่มีเงินทุนแต่มีต้นทุนทางความคิด ขอคำชี้แนะค่ะ

ครูบ้านนอก
IP: xxx.207.174.119
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนถามท่านครับ 

ปัจจุบันรับราชการครู สังกัด สพป จบปริญญาโท การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยากเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศ ในสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอรับทุนได้หรือเปล่าครับ

Mr Anderson
IP: xxx.93.60.65
เขียนเมื่อ 

ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง ([email protected]) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ

RATACHAI
IP: xxx.180.56.192
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิตย์

ถ้าต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกในประเทศโดยการขอทุน สกอ. ในสาขาการวิจัยและสถิติทางปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เกรดเฉลี่ยตอนปริญญาโท 3.50 ไม่ทราบจะขอทุนได้หรือไม่ครับ


Mr Anderson
IP: xxx.203.69.3
เขียนเมื่อ 

คุณ จำเป็นต้อง กู้เงิน เพื่อ เริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอ ที่เรานำเสนอ ทุกชนิด ของเงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ นักศึกษา และเงินกู้ยืม ธุรกิจ หากคุณสนใจ ของเงินให้กู้ยืม นี้คุณต้อง ส่งอีเมลถึงเรา ผ่านทางอีเมล์ ::: ([email protected])

เสนอสินเชื่อที่

Mr Anderson
IP: xxx.203.69.3
เขียนเมื่อ 

คุณ จำเป็นต้อง กู้เงิน เพื่อ เริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอ ที่เรานำเสนอ ทุกชนิด ของเงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ นักศึกษา และเงินกู้ยืม ธุรกิจ หากคุณสนใจ ของเงินให้กู้ยืม นี้คุณต้อง ส่งอีเมลถึงเรา ผ่านทางอีเมล์ ::: ([email protected])

เสนอสินเชื่อที่

Mr Anderson
IP: xxx.203.69.6
เขียนเมื่อ 

คุณ จำเป็นต้อง กู้เงิน เพื่อ เริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอ ที่เรานำเสนอ ทุกชนิด ของเงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ นักศึกษา และเงินกู้ยืม ธุรกิจ หากคุณสนใจ ของเงินให้กู้ยืม นี้คุณต้อง ส่งอีเมลถึงเรา ผ่านทางอีเมล์ ::: ([email protected])

LOAN OFFER
IP: xxx.203.69.6
เขียนเมื่อ 

เรามีเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชน (สินเชื่อส่วนบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่ดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This ที่จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤตทางการเงินไปทั่วโลก คุณอาจจะยืมระหว่าง 1000-50000000 (ยูโรปอนด์หรือดอลลาร์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ ([email protected]) สำหรับการประมวลผลเงินกู้ของคุณกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ชื่อเต็มของคุณ:
ประเทศของคุณ
จำนวนเงินที่จำเป็น:
ระยะเวลา:
เพศ:
อายุ:
อาชีพ:
หมายเลขโทรศัพท์:


เรามีเงินให้กู้ยืมในอัตราที่ต่ำใช้ในขณะนี้

Mrs Mary
IP: xxx.158.108.89
เขียนเมื่อ 

อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ

คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ

ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น

ธุรกิจของคุณเอง?

A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น

C) รวมหนี้

ชื่อ: ..........................................

ประเทศ: .........................................

สถานที่ตั้ง: ..........................................

สถานะ: .......................................

เพศ: ................................................ ...

อายุ ................................................. ....

การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................

ระยะเวลากู้: ...................................

หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................

รายได้ต่อเดือน: .....................................

ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

อีเมล์: [email protected]

Mrs Mary
IP: xxx.210.28.131
เขียนเมื่อ 

คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน [email protected] กับข้อมูลต่อไปนี้:

ข้อกำหนดการใช้งาน

ชื่อ

ประเทศ:

เมือง:

ที่อยู่:

จำนวนที่ร้องขอ:

เวลา:

อายุ:

เพศ:

อาชีพ:

ไม่มีโทรศัพท์:

ขอบคุณ

นางแมรี่

Mrs Mary
IP: xxx.210.25.186
เขียนเมื่อ 

คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน [email protected] กับข้อมูลต่อไปนี้:

ข้อกำหนดการใช้งาน

ชื่อ

ประเทศ:

เมือง:

ที่อยู่:

จำนวนที่ร้องขอ:

เวลา:

อายุ:

เพศ:

อาชีพ:

ไม่มีโทรศัพท์:

ขอบคุณ

นางแมรี่

Mrs Mary
IP: xxx.210.28.148
เขียนเมื่อ 

คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน [email protected] กับข้อมูลต่อไปนี้:

ข้อกำหนดการใช้งาน

ชื่อ:

ประเทศ:

เมือง:

ที่อยู่:

จำนวนที่ร้องขอ:

เวลา:

อายุ:

เพศ:

อาชีพ:

ไม่มีโทรศัพท์:

ขอบคุณ

นางแมรี่

Ryan
IP: xxx.234.242.56
เขียนเมื่อ 

สวัสดี !คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็วหรือไม่?
ขณะนี้เราให้สินเชื่อ 3% ทุกประเภทสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อการเกษตร
หรือการระดมทุนของโครงการ? เราให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลทั่วโลกรวมถึงการรวมหนี้สินแม้ว่าคุณจะมี
คะแนนเครดิตต่ำและหายากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศของคุณหรือสถาบันการเงินใด ๆ ? , และขณะนี้มี aเวลาที่ยากลำบากในการติดต่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราผ่านทาง([email protected]) เราให้สินเชื่อทุกประเภทApply Now และรับเงินสดด่วน!* ยืมระหว่าง 50,000 ถึง 50,000,000
* เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
* ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ที่ยืดหยุ่นแผนการทั้งหมดเหล่านี้และอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: สำหรับ บริษัท

เงินกู้ที่ให้ความช่วยเหลือฉันนี่คือรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา

([email protected])
ความนับถือ
การจัดการ
โทรหรือ sms us number: +27 (0603170517)
หมายเลขโทรสาร 086 556 1422
ติดต่อสินเชื่อของคุณได้ทันที!

Roger Smith
IP: xxx.234.242.8
เขียนเมื่อ 

ทักทายคุณ

เราเสนอสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก 3% เราเสนอสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรวมเงินกู้ทุนหมุนเวียนธุรกิจสินเชื่อสินเชื่อเพื่อการศึกษาสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อด้วยเหตุผลใด ๆ คุณมีเครดิตไม่ดีหรือไม่คุณสามารถ ยังคงใช้ถ้าใช่ให้กลับไปพร้อมกับชื่อเต็มประเทศวงเงินกู้ระยะเวลาและหมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: [email protected] !!!

ขอแสดงความนับถือ

Rogers Smith

THOMPSON GARY
IP: xxx.112.39.100
เขียนเมื่อ 

สวัสดี !ต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?สมัครตอนนี้และขอรับเงินด่วน!* ตำแหน่งระหว่าง 5000 ถึง 50 ล้าน
* เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
* เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่นทั้งหมดนี้และอื่น ๆ โปรดติดต่อเราชื่อเต็ม: ..........
หมายเลขโทรศัพท์:.......
รายได้ต่อเดือน: .............
ประเทศ ...............................
วัตถุประสงค์สินเชื่อ ...........
จำนวนเงินที่ต้องการ .................
สถานะเงินกู้ ............
ระยะเวลา: ...........................ติดต่อเราทางอีเมล: [email protected]
การจัดการ
ติดต่อสินเชื่อด่วน!

Bill Johnson
IP: xxx.68.185.59
เขียนเมื่อ 

การได้รับเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมายถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาด้านการเงินและต้องการแก้ปัญหา ปัญหาเครดิตและหลักประกันเป็นสิ่งที่ลูกค้ามักกังวลเกี่ยวกับการหาเงินกู้จากผู้ให้กู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เราได้สร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรมการให้กู้ยืม เราสามารถจัดเงินกู้จากช่วง $ 5,000.00 USD ถึง $ 500,000.000.00 USD ต่ำถึง 3% สนใจกรุณาตอบอีเมลนี้ทันที: [email protected]

บริการของเรามีดังต่อไปนี้:

รวมตราสารหนี้

สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สอง

สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อระหว่างประเทศ

สินเชื่อสำหรับทุกประเภท

เงินกู้ครอบครัว
เรามีเงินทุนขนาดเล็ก บริษัท เงินกู้, ตัวกลาง, สถาบันการเงินขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนไม่ จำกัด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้ติดต่อเราโปรดตอบอีเมลนี้ทันที: [email protected]

นายบิลจอห์นสัน

Kattie Javier
IP: xxx.105.78.202
เขียนเมื่อ 

My name is Kattie Javier, 34 years old. I want to inform all the good news of my boss to take me to the real lender and to be genuine SUSAN JAMES, you [email protected] after being deceived by other fake lenders. It's hopeless and do not know who to trust as she comes and put a nice smile on my face that's my biggest surprise. Anyone who is still a victim of scams, you will not have to worry anymore because I am the good news for you and the only lender you can trust. Just contact her via: [email protected] Or website: https: // susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer. And again, thank you for lending money SUSAN JAMES 42,000.00 USD.

mrs stella
IP: xxx.112.106.8
เขียนเมื่อ 

คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน [email protected] พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:
ข้อกำหนดการใช้งาน
ชื่อ:
ประเทศ:
เมือง:
ที่อยู่:
จำนวนเงินที่ขอ:
เวลา:
อายุ:
เพศ:
อาชีพ:
ไม่มีโทรศัพท์:
ขอบคุณ
คุณ Stella

[email protected]
IP: xxx.112.106.73
เขียนเมื่อ 

คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน [email protected] พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:ข้อกำหนดการใช้งานชื่อ:ประเทศ:เมือง:ที่อยู่:จำนวนเงินที่ขอ:เวลา:อายุ:เพศ:อาชีพ:ไม่มีโทรศัพท์:ขอบคุณคุณ Stella

[email protected]
IP: xxx.112.106.156
เขียนเมื่อ 

คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน [email protected] พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:ข้อกำหนดการใช้งานชื่อ:ประเทศ:เมือง:ที่อยู่:จำนวนเงินที่ขอ:เวลา:อายุ:เพศ:อาชีพ:ไม่มีโทรศัพท์:ขอบคุณคุณ Stella

[email protected]
IP: xxx.155.174.68
เขียนเมื่อ 

สวัสดี,          คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ คุณสามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้เมื่อคุณมาถึงที่นี่ Am Reggie Manfred จากสหรัฐอเมริกามี บริษัท ในประเทศไทยและฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันจันทร์ที่ฉันหาเงินกู้เพื่อใช้จ่าย บริษัท ของฉันดังนั้นฉันจึงเข้าสู่การหลอกลวงที่แตกต่างกันและฉันถูกหลอกลวงโดยผู้ให้กู้ที่แตกต่างกัน สำหรับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเมอร์ซี่เธอแนะนำฉันให้รู้จักกับนายจอห์นฮัสซัน (ซีอีโอ) บริการทางการเงินต้นโอ๊กทรีและเขาช่วยฉันกู้เงิน 10 ล้านบาทเพื่อคาดหวัง บริษัท ของฉันโดยไม่เครียด ดังนั้นคนดีของฉันในประเทศไทยคุณสามารถติดต่อเขาทางอีเมล: oaktreecapitallimt @ g m a i l . c o m และอย่าลืมที่จะบอกเขาว่าฉันส่งคุณไปยัง บริษัท ของเขา

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น