ความเห็น 2424968

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กฤษณะ จันทร์ปรางค์
IP: xxx.26.47.202
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิตย์

กระผม ชื่อนายกฤษณะ จันทร์ปรางค์ เป็นศิษย์เก่าราชภัฎสุราษฎร์ธานีจบปริญญาโทสาขายุทธศาตร์การพัฒนาปี 2549

งานวิจัยที่ทำตอนนั้น ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันรับราชการกรมประมง ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อปริญญาเอกที่ราชภัฎฯสุราษฎร์ธานี

ต้องการทราบหลักสูตรที่เปิดสอนและค่าใช้จ่ายหรือทุนสนับสนุนครับ และมีความประสงค์จะกลับถิ่นฐานไม่ทราบว่ากระผมพอจะโอนหรือทำอย่างไรจะได้ทำงานในสถาบันเก่าของกระผมได้บ้างครับ