ความเห็น 1752034

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

PR_MUIC
IP: xxx.176.88.146
เขียนเมื่อ 

เปิดรับสมัคร ป. โท MM ( นานาชาติ )

MM

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า MM in Tourism and Hospitality Management (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในเอเชีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 และสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 12120

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6795053-5 แฟกซ์ 02-2862654

หรือ www.muic.mahidol.ac.th/mba

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

4. สำเนา Transcript หรือ ใบรายงานผลการศึกษา 2 ชุด

5. สำเนาใบปริญญาบัตร ที่ได้รับวันรับปริญญา 2 ชุด

6. จดหมายรับรองจากที่ทำงานจากหัวหน้า / อาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ

7. รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ

***ฟอร์มของจดหมายรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Website หรือขอได้ที่สำนักงาน โดยจะส่งไปให้ทางอีเมลล์

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (มีประสบการณ์การทำงาน)

1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

3. มีคะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป หรือ IEFTS 6.0 ขึ้นไป (ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี)

5. มีประสบการณ์การทำงานเกิน 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (ไม่มีประสบการณ์การทำงาน)

1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้

3. มีคะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป (ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี)

**ถ้าจบปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หรือ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทุกวิชา หรือคนที่เรียนจบจากต่างประเทศ จะยกเว้นไม่ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS

**รับผลคะแนนแค่ TOEFL หรือ IELTS เท่านั้น อย่างอื่นไม่รับ

**จะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 (ประกาศผล 23 กุมภาพันธ์ 2553)

**เปิดเรียน 19 เมษายน 2553

***การสอบมีทั้งหมด 3 อย่าง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ

- สอบสัมภาษณ์ โดยมีกรรมการ 3 ท่านต่อ ผู้สมัคร 1 คน

- -สอบข้อเขียน โดยทางวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ

ส่วนที่ 1 ข้อสอบจะเป็นแนวแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

- สอบ TOEFL ศูนย์บัณฑิตศึกษาไปซื้อข้อสอบมาจากศูนย์จัดสอบ TOEFL และสามารถใช้ในการสอบวัดผลได้ที่นี่ที่เดียว

**ค่าสมัครสอบ 2500 บาท

**ค่าสอบ TOEFL 1000 บาท

**ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 3 แสน 5 หมื่น บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเทอม ประมารเทอมละ 5 หมื่น ถึง 7 หมื่นบาท แล้วแต่ว่าจะลงเรียนกี่ตัว

**เรียนทั้งหมด 48 หน่วยกิต

**มี 2 แผนให้เลือกคือ ทำวิทยานิพนธ์ และสาระนิพนธ์

**ไม่รวมค่าหนังสือ อาหารว่าง ยังไม่รวมค่าดูงานต่างประเทศ

**การดูงานไปประเทศไหนขึ้นอยู่กับนักศึกษา รุ่นต่างๆ อยากไป